[oberlist] MD* evnt: Prezentarea revistei ucrainene de critica sociala “Спiльне/Commons” (Ucraina) la Chisinau / Презентация украинского журнала социальной критики “Спiльне” (Украина) в Кишиневе

Vladimir US vladimir at oberliht.org.md
Thu Dec 22 20:40:17 CET 2011


Centrul pentru Arta Contemporana, Chisinau – [ksa:k]
str. Banulescu Bodoni 5, ap. 2, Chisinau
27 decembrie 2011, ora 18:00

RO
- – - – -

Prezentarea revistei ucrainene de critică socială 
“Спiльне” (Ucraina), Chişinău

http://commons.com.ua

Tamara Zlobina (co-redactorul revistei de critică socială 
“Спiльне”) va prezenta ultimele 3 numere ale revistei 
<<Спiльне>> (“Criminalizarea problemelor sociale”, 
“Transformare a spaţiului urban”, ” Politica Educaţiei”).

Despre Proiect

„Revista de critica sociala <<Спiльне>> (“Comun”) este un 
proiect colectiv non-profit. Sarcina noastră este analiza realităţii 
sociale la scară naţională şi globală. Cu toate acestea, nu vrem 
să acumulăm cunoştinţe de dragul cunoştinţelor, lipsite de o 
legătură vie cu practica socială. Poziţia noastră nu este 
<<neutră>>, deoarece noi considerăm că societatea are nevoie nu doar 
de studiere, dar şi de schimbare.

Ne dăm seama cât de mare poate fi decalajul dintre teorie şi 
practică, de aceea ne vom strădui să nu ne rupem de la viaţa de zi 
cu zi şi să fim înţeleşi. Din colectivul revistei fac parte 
reprezentanţi şi reprezentantele ai mediului academic şi 
mişcărilor activiste „de jos”, jurnalismului şi artei. Revistă 
<<Спiльне>> va apărea de două ori pe an. Fiecare ediţie va fi 
dedicată examinării unei anumite teme actuale, ea de fiecare dată va 
include materiale exclusive autohtone şi traducerile studiilor de 
cercetare de peste hotare, interviuri cu oameni de ştiinţă şi 
activişti, recenzii la publicaţiile de actualitate.

Munca noastră în domeniul teoretic noi o vedem ca o componentă a 
practicilor mai largi, care au ca scop schimbarea societăţii spre 
bine. Poziţia noastră este de stângă şi anticapitalistă. Aceasta 
nu înseamnă că noi chipurile suntem pentru <<întoarcerea înapoi la 
URSS>> – un trecut care niciodată nu se va mai repeta, indiferent de 
faptul, ce atitudine avem faţă de el. De asemenea, noi nu suntem 
<<contra democraţiei>> – dacă, desigur, sub aceasta se înţelege 
puterea întregului popor, dar nu doar a unei părţi privilegiate ai 
acestuia. Indiferent de motive politice, publicaţia noastră este mai 
întâi de toate, analitică şi nu propagandistică. Analizând 
anumite probleme sociale, nu vom avea întotdeauna reţete de-a gata 
pentru a le soluţiona, şi de aceea în mod principial nu vom ascunde 
după clişee şi lozinci lipsite de conţinut necesitatea elaborării 
unei cunoaşteri noi. Sarcina noastră este analiza şi critica: 
punerea accentelor pe probleme sociale, determinarea cauzelor acestora 
şi de căutarea mijloacelor pentru soluţionarea acestora, precum şi 
– problematizarea relaţiilor dominante şi încălcarea status- 
quo.”RU
- – - – -

Презентация украинского журнала 
социальной критики 
“Спiльне” (Украина) в Кишиневе.

http://commons.com.ua

Журнал представит его со-редакторка – 
Тамара Злобина, к. ф. н., феминистская 
активистка, арт-критик. Уже вышло 3 
номера журнала <<Спільне>> 
(“Криминализация социальных 
проблем”, ”Трансформации городского 
пространства”, “Политика 
образования”).

О Проекте

«Журнал социальной критики <<Спільне>> 
(“Общее”) – коллективный 
некоммерческий проект. Наша задача – 
анализ социальной действительности в 
отечественном и мировом масштабе. 
Вместе с тем, мы не хотим накапливать 
знания ради знания, лишенного живой 
связи с общественной практикой. Наша 
позиция не <<нейтральная>>, поскольку мы 
считаем, что общество нуждается не 
только в изучении, но и в изменении.

Мы осознаем, какой большой может быть 
пропасть между теорией и практикой, 
поэтому постараемся не отрываться от 
повседневной жизни и быть понятными. В 
коллектив журнала входят 
представители и представительницы 
академической среды и низовых 
активистских движений, журналистики и 
искусства. Журнал <<Спільне>> будет 
выходить в свет дважды в год. Каждый 
выпуск журнала будет посвящен 
рассмотрению определенной актуальной 
темы; он каждый раз будет включать 
эксклюзивные отечественные материалы 
и переводы зарубежных исследований, 
интервью с учеными и активистами, 
рецензии актуальных изданий.

Нашу работу в теоретической сфере мы 
рассматриваем как составляющую 
широких практик, имеющих целью 
изменить общество к лучшему. Наша 
позиция – левая и 
антикапиталистическая. Это не значит, 
что мы якобы за <<возвращение назад в 
СССР>> – прошлого, которое уже никогда 
не повторится, независимо от того, как 
мы к нему относимся. Так же мы не 
<<против демократии>> – если, конечно, 
понимать под ней власть всего народа, а 
не только привилегированной его части. 
Независимо от политических мотивов, 
наше издание является прежде всего 
аналитическим, а не пропагандистским. 
Анализируя определенные социальные 
проблемы, мы не всегда будем иметь 
готовые рецепты их решения, поэтому 
принципиально не будем прятать 
необходимость выработки нового знания 
за клише и бессодержательными 
лозунгами. Наша задача – анализ и 
критика: подчеркивание социальных 
проблем, определение их причин и 
поиски средств для их решения, а также 
– проблематизация господствующих 
отношений и нарушение status quo.»
Vladimir US

Revista la PLIC  |  director de proiect

http://plic.oberliht.com

din 2011 cautati-ne in subsolurile Chisinaului

--
Moldova Young Artists Association "Oberliht"
http://oberliht.com

tel/fax:	+ (373 22) 286317
email: 	vladimir at oberliht.org.md
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20111222/0096e17a/attachment-0001.html>


More information about the oberlist mailing list