[Oberlist] PL* grant/dsgn: PLAKAT PROMUJACY NOC MUZEOW 2011 W WARSZAWIE

ober at emdash.org ober at emdash.org
Thu Feb 10 02:16:22 CET 2011


---------------------------- Original Message ----------------------------
Subject: KONKURS: PLAKAT PROMUJ¥CY NOC MUZEÓW 2011 W WARSZAWIE // MOTYW
G£ÓWNY MARIA SK£ODOWSKA-CURIE
From:    "becomat" <raczej at funbec.eu>
Date:    Mon, February 7, 2011 1:54 pm
To:      ober at emdash.org
--------------------------------------------------------------------------

KONKURS NA PLAKAT PROMUJ¥CY NOC MUZEÓW W WARSZAWIE W ROKU 2011 //
www.funbec.eu/noc_2011

zg³oszenia: do 28.03
nagrody: 4 000 PLN, 2 500 PLN, 1 500 PLN

Noc Muzeów w Warszawie w tym roku planowana jest na 14 maja. Konkurs na
plakat j¹ promuj¹cy skierowany jest do uczniów, studentów i absolwentów
szkó³ plastycznych ka¿dego szczebla z kraju i zzagranicy.

Plakat powinien byæ: nowoczesny, przejrzysty, czytelny oraz nawi¹zywaæ do
osoby rodowitej warszawianki, dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla Marii
Sk³odowskiej-Curie, której rok obchodzimy w³aœnie w 100. rocznicê
przyznania jej Nagrody Nobla w dziedzinie chemii.

Termin zg³oszeñ mija 28 marca 2011. Prace oceni Jury w sk³adzie: Katarzyna
Ratajczyk (Dyrektor Biura Promocji Miasta), Andrzej Mañkowski (p.o.
Zastêpcy Dyrektora Biura Promocji Miasta), Artur Frankowski
(Stowarzyszenie Twórców Grafiki U¿ytkowej, studio Fontarte), Grzegorz
Pi¹tek (kierownik artystyczny warszawskiej kandydatury do tytu³u
Europejska Stolica Kultury 2016), Czes³awa Frejlich (redaktor naczelna
kwartalnika „2+3D”), Jerzy Porêbski (dziekan Wydzia³u Wzornictwa
Przemys³owego ASP w Warszawie), Bogna Œwi¹tkowska (prezes Fundacji Nowej
Kultury Bêc Zmiana)

Rozstrzygniêcie konkursu i og³oszenie wyników nast¹pi 5 kwietnia 2011 roku.

Nagrody:
I miejsce: 4 000 PLN, II miejsce: 2 500 PLN, III miejsce: 1 500 PLN

Regulamin konkursu wraz za³¹cznikami dostêpny jest na stronie internetowej
www.funbec.eu/noc_2011

Szczegó³ow¹ informacje dotycz¹c¹ konkursu przesy³amy w za³¹czeniu.

Sekretariat konkursu:
Fundacja Bêc Zmiana, 00-533 Warszawa, Mokotowska 65/7
+48 22 827 64 62 | +48 516 802 843 | bec at funbec.eu | www.funbec.eu

Konkurs organizowany jest przez Fundacjê Bêc Zmiana na zlecenie miasta
sto³ecznego Warszawy – organizatora Nocy Muzeów w Warszawie.


-- 
Moldova Young Artists Association "Oberliht"
http://oberliht.com
. . . . . . . . . . .
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.idash.org/pipermail/oberlist/attachments/20110210/e63d005a/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nocmuzeow2011.jpg
Type: image/jpeg
Size: 80545 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.idash.org/pipermail/oberlist/attachments/20110210/e63d005a/attachment-0002.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: esk_cz+syrenka_b_pl_1.jpg
Type: image/jpeg
Size: 5020 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.idash.org/pipermail/oberlist/attachments/20110210/e63d005a/attachment-0003.jpg>


More information about the Oberlist mailing list