[Oberlist] BG* call/fest/vid: Facade Video Festival - Plovdiv 2011

ober at emdash.org ober at emdash.org
Fri Feb 25 18:53:08 CET 2011


---------------------------- Original Message ----------------------------
Subject: [artbox] Open Call for Facade Video Festival - Plovdiv 2011
From:    "ArtToday Association" <arttoday at arttoday.org>
Date:    Fri, February 18, 2011 4:25 pm
To:      "Artbox" <artbox at groups.cult.bg>
--------------------------------------------------------------------------

Óâàæàåìè Êîëåãè,

Ñäðóæåíèå" Èçêóñòâî Äíåñ"  âè êàíè äà ó÷àñòâàòå âúâ âòîðîòî èçäàíèå íà
Âèäåî ôåñòèâàë "ÔÀÑÀÄÀ"  â Ïëîâäèâ. Ìîæåòå äà âèäèòå ïîâå÷å çà íàøàòà
îòâîðåíà ïîêàíà çà ó÷àñòèå íà òîçè óåá àäðåñ :
http://www.facade.arttoday.org

Ùå î÷àêâàìå ñ íåòúðïåíèå âàøèòå âèäåî ìàòåðèàëè.

Ïîçäðàâè,
Îò åêèïúò íà ñäðóæåíèå " Èçêóñòâî äíåñ"Dear Colleagues,

Art Today Association invites you to participate in the second edition
Facade Video Festival Plovdiv 2011. You can see detailed information
about the open call on this website address :
http://www.facade.arttoday.org

We are looking forward to seeing your video works.

Regards,
ATA Team


-- 
ART TODAY ASSOCIATION
Center for Contemporary Art – Plovdiv
36 Konstantin Stoilov Str, 4000 Plovdiv, Bulgaria
Phone/fax: +359 32 638868,mob.+359 888529224
Mail to: office at arttoday.org <mailto:office at arttoday.org>
http://www.arttoday.org <http://www.arttoday.org/>
_______________________________________________
artbox mailing list
artbox at groups.cult.bg-- 
Moldova Young Artists Association "Oberliht"
http://oberliht.com
. . . . . . . . . . .
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.idash.org/pipermail/oberlist/attachments/20110225/3a5c85c9/attachment.html>


More information about the Oberlist mailing list