[oberlist] SI* call/expo: Kamera exhibition space

ober at emdash.org ober at emdash.org
Sat Oct 22 18:52:21 CEST 2011


Ljubljana, Slovenija

- - - scroll down for english - - -

Center urbane kulture Kino Šiška
Vabilo umetnicam in umetnikom, nevladnim in ostalim organizacijam s
področja kulture / Invitation for artists, NGOs and other
organisations active in the field of culture

Sodelovanje pri pripravi projektov v razstavnem prostoru Kamera /
Participation in devising the projects to be shown in Kamera exhibition
space
www.kinosiska.si/sl/o-nas/obvestila/2011-09

Kino Šiška je središče sodobne in urbane ustvarjalnosti v Ljubljani
ter v širšem slovenskem prostoru. S svojim programom Kino Šiška
predstavlja in združuje urbanost, multikulturnost, politično
neobremenjenost, tehnološko naprednost in vzpodbuja inovativnost,
kreativnost ter mednarodna povezovanja.
Z (odprtim) javnim povabilom za pripravo lokalnih, nacionalnih in
mednarodnih projektov želimo vzpodbuditi odziv nevladnega sektorja,
umetnikov, producentov in drugih organizacij in jih umestiti v širši
kontekst sodobne (urbane) kulture in umetnosti. Razstavni prostor (Kamera)
želi delovati kot središče nove umetnosti, drugačnih idej,
kreativne produkcije in sodobnih umetniških praks. Kino Šiška tako vabi
producente in izvajalce projektov s področja sodobne fotografije,
ilustracije, grafičnega oblikovanja, novih medijev in drugih
umetniških zvrsti.

VSEBINA PRIJAVE:

01. Vsebina projekta
02. Opis projekta v kontekstu usmeritve
03. Koncept izvedbe in tehnični načrt postavitve
04. Kratek življenjepis avtorja/soavtorjev
05. Finančni plan projekta
06. Terminski plan projekta z željenim terminom izvedbe
07. Material v digitalni obliki (za prijavo zadostuje nizka ločljivost)
08. Kontaktne informacije (vodje projekta in odgovorih oseb)

Prijavljeni projekti naj bodo terminsko omejeni na čas trajanja dva
do tri tedne.

POGOJI SODELOVANJA:

Kino Šiška ne prevzema vloge producenta izbranega projekta, temveč
nudi zgolj koprodukcijsko podporo pri pripravi. Producent je lahko
posameznik, nevladna ali katerakoli druga organizacija s področja
kulture, ki deluje v Sloveniji ali v tujini. Prijavitelj/producent je v
celoti odgovoren za vsebinsko produkcijo same razstave oz. razstavljenega
projekta. Posameznik je lahko prijavitelj projekta le v primeru, da
predloži soglasje producenta in njegovo potrdilo s finančno
ovrednotenim prispevkom prijavljenemu projektu.

Kino Šiška pri pripravi projektov v razstavnem prostoru Kamera prispeva:

•	razstavni prostor Kamera z vsemi obratovalnimi stroški,
•	varovanje razstave in hostesno službo,
•	osnovno tehnično pomoč pri postavitvi že pripravljenega in
tehnično načrtovanega projekta,
•	izposojo tehnične opreme v okviru razpoložljivih možnosti,
•	promocijo projekta v Ljubljani in Sloveniji, skladno z letnim
marketinškim planom in rednimi komunikacijskimi orodji Kina Šiška

Obveznosti prijavitelja projekta so naslednje:

•	financiranje projekta,
•	vsebinska in tehnična priprava projekta,
•	priprava vsebinskih informacij za razstavo v slovenskem jeziku,
•	priprava vsebine in fotografskega gradiva najkasneje do 15. dne v mesecu
pred mesecem odprtja razstave
•	pospravljanje razstave in povrnitev razstavnega prostora v prvotno stanje

Sodelovanje med prijaviteljem projekta in Kinom Šiška se začne z
izborom projekta za naslednje leto (2012). Ob tem je podpisana
koprodukcijska pogodba, ki prijavitelja zavezuje k izvedbi projekta pod
dogovorjenimi pogoji in v okviru vsebinskih in terminskih planov izvedbe.

NAČIN PRIJAVE:

Prosimo, da vloge s prilogami oddate po elektronski pošti na spodnji
naslov (vaša vloga je veljavna, ko prejmete potrditev prejema po
elektronski pošti). Prijav osebno ne sprejemamo.

IZBOR PROJEKTOV:

O izboru projektov bodo prijavitelji obveščeni do 15. decembra 2011.

Angleško / English

Kino Šiška is a centre for contemporary and urban creativity serving
Ljubljana and wider Slovenian environment. Its programme integrates
urbanity, multiculturalism, a politically unbiased attitude and advanced
technology, at the same time encouraging innovation, creativity and
international cooperation.

By posting an (open) public invitation to prepare local, national and
international projects we wish to encourage the response of the
non-governmental sector, artists, producers and other organisations and
position them in the wider context of contemporary (urban) culture and
art. Kamera exhibition space is intended to function as a centre for new
arts, different ideas, creative production and contemporary artistic
practices. Kino Šiška therefore invites the producers and performers of
projects from fields of contemporary photography, illustration, graffiti
art, new media and other genres of art to participate in forming the
programme.

APPLICATION CONTENTS:

01. Project contents
02. Project description in the relevant framework
03. Implementation concept and technical installation scheme
04. Short biography of author/co-authors
05. Financial breakdown of project
06. Project schedule with the desired date of implementation
07. Materials in digital form (low resolution is sufficient for application)
08. Contact information (of project leader and responsible persons)

The projects submitted should be limited to a time span of two to three
weeks.

TERMS OF COOPERATION:

Kino Šiška shall not assume the position of producer of the chosen
project, and shall only provide support in preparation as co-producer. The
producer can be any individual, any non-governmental or any other
organisation active in the field of culture either in Slovenia or abroad.
The applicant/producer shall be fully responsible for the contents of
exhibition or exhibition project. An individual may only act as project
applicant based on submitting the consensus of the producer and their
confirmation stating a financially evaluated contribution to the project
submitted.

In the preparation of projects in Kamera exhibition space, Kino Šiška
shall contribute:

•	Kamera exhibition space with all the operational costs covered,
•	Exhibition guarding and hostess service
•	Basic technical service in setting up the project based on previous
preparations and technical schemes
•	Lending technical equipment within available means
•	Project promotion in Ljubljana in Slovenia in accordance with the annual
marketing plan and regular communication tools of Kino Šiška

Project applicant shall have the following obligations:

•	Project financing
•	Project development in terms on contents and technical issues
•	Preparation of project information in the Slovenian language
•	Provision of contents and photo materials no later than the 15th day of
the month proceeding the exhibition opening
•	Dismantling the exhibition and establishing the original state in the
exhibition space

The collaboration between project applicant and Kino Šiška shall begin
when the project is chosen for implementation in the next year (2012). At
the occasion, a co-production agreement shall be entered into, binding the
applicant to implement the project under agreed terms and within
implementation plans pertaining to contents and schedules.

MEANS:

Please send your applications to the e-mail address below (your
application will be considered valid when you receive receipt confirmation
by e-mail). Applications will not be received in person.

PROJECTS SELECTION:

Applicants will be notified about the selection of projects by 15 December
2011.


data limita: 11/11/11 - 12.00 am

Kontakt:
Center urbane kulture Kino Šiška
Piera Ravnikar
Trg prekomorskih brigad 3
1000  Ljubljana
Slovenija
tel: 01/500 30 00
piera.ravnikar at kinosiska.si
http://www.kinosiska.si

sursa:artservis


-- 
Moldova Young Artists Association "Oberliht"
http://oberliht.com
. . . . . . . . . . .
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from MoldovaMore information about the oberlist mailing list