[oberlist] MD* CHIOSC: Proiectie de filme documentare / documentary film screening de/by Christopher Schoen, Pierre-Olivier Gaumin si/and Paula Durinova, 7 august 2012, ora 21:00

Vladimir US vladimir at oberliht.org.md
Thu Aug 2 12:44:26 CEST 2012


- – - scroll down for English version – - -

RO
- – - – -

APARTAMENT DESCHIS – proiectie de filme documentare de scurt metraj
str. București 68/1, Chișinău
Marți, 7 august 2012, ora 21:00
întrare liberă
harta

Caseta mea moldoveneasca
dir: Christopher Schoen
Totul a început cu o întîmplare într-o gară feroviară germană. 
Falit financiar, autorul Cristopher Schoen, in 2006, în loc să-şi ia 
un sandwich, şi-a cumpărat o cărticică galbenă, pe ultimul euro pe 
care l-a găsit în buzunar. Cartea avea numele “Moldova”, scrisă 
de Timo Berger! Ani mai tîrziu, după ce va fi uitat această carte, 
drumurile lui îl vor duce acolo.
Filmul “My moldovan home tape” este un eseu cinematic nenarativ 
care nu tinde să formuleze adevărul reflectat în fotografii și în 
intîmplările din realitate. Nu confirmă importanța dimensiunii 
vizuale a filmului și fotografiei. Dar accentuează posibilitățile 
gesturilor cinematice, imperfecte, în loc să exprime adevărul 
imposibil. Filmul vrea să arate ceea ce se vede dincolo de spațiu și 
timp. Autorul urmărește să ofere sens unor imagini care dispar și 
să facă un film într-un limbaj (dupa Alexandre Astruc) în stare să 
exprime totul, fără a pluti pe valurile mass mediei colorate și 
iluzorii.
Acest film nu este o poveste, nu are actori, este contra metodelor 
jurnalistice de a face lucrurile înțelese. Este doar dorința de a 
crea o imagine în gîndurile cuiva care a găsit o bucățică de 
Moldova în sufletul său.
Christopher Schoen, născut în 1983, a călătorit pentru prima dată 
în Moldova în anul 2008, și de atunci a vizitat-o de cîte ori a 
fost posibil. Filmul documentează gîndurile lui nespuse, care au 
crescut între blocurile gri ale Chișinăului și cîmpurile mozaice 
ale Moldovei.

Gînduri Moldovenești
dir: Pierre-Olivier Gaumin
După 6 luni petrecute în Chișinău în cadrul programului meu EVS, 
am hotarît să fac un film despre această țară, pentru a înțelege 
mai bine dificultățile de aici. Am decis să-i las pe moldoveni să 
vorbească și să-i transforme în gînditori, pentru a lupta contra 
stereotipurilor prezente în Franța: Moldova (daca știi unde se 
află) pare să dispară, sufocată de Rusia și Europa. Vorbind cu 
sinceritate cu cei pe care i-am întîlnit, am descoperit oameni mereu 
divizați în două: să rămînă sau să plece cît mai departe, dar 
totuși oameni implicați, onești, conștiincioși și luptători/ 
străduitori.
Pierre-Olivier Gaumin, fotograf și videast. Imaginile și sunetele 
sunt o cale de a înțelege mai bine unde sunt.

Jocul Etern
dir: Paula Durinova
In filmul documentar JOCUL ETERN sint prezentate doua spatii cu o 
pondere diferita: Memorialul “Eternitatea”, un spatiu exagerat de 
mare si monumental, care insa este umplut o singura data pe an cu 
ocazia zilei de 9 mai, si scuarul jucatorilor de sah de pe str. 
Mateevici, care este activ constant.
In contrast cu Memorialul, care a fost inaugurat in 1975 de catre 
autoritatile sovieticie si purta numele “Biruinta”, pentru a oferi 
tribut celor cazuti in “marele razboi pentru apararea patriei”, 
fapt care da curs diverselor intepretari si ii ofera un rol de 
“tribuna” de pe care sa se poata manifesta politicul, in contextul 
in care actualul teritoriu al Republicii Moldova este si o consecinta 
a multiplelor anexari si experimente geo-politice, scuarul jucatorilor 
de sah nu este altceva decit un segment din strada transformat intr-un 
club de sah in aer liber la initiativa unui grup de cetateni. In urma 
privatizarilor obscure din anii ’90 si formarii capitalului, vechiul 
club de sah care se afla la intrarea in parcul Valea Morilor 
(denumirea veche Lacul Comsomolistilor) a fost demolat iar in locul 
acestuia a aparut un local de elita privat. Necatind la faptul ca 
scuarul jucatorilor de sah duce lipsa de amenajare, acesta este un loc 
care atrage jucatori chiar si in prioada rece a anului.
In acest film Paula explica caracterul celor doua spatii prin vocile 
oamenilor aflati intr-un raport cu ele, iar discursul din film 
articuleaza notiunea de conflict si lupta, si multiplele situatii in 
care acestea pot sa existe.
Ambele situatii, odata suprapuse, demonstreaza masura in care 
politicul priveaza cetatenii acestui stat de spatii publice bine 
amenajate, care sa raspunda necesitatilor curente ale diverselor 
comunitati.
In conexiune cu filmul JOCUL ETERN, artista realizeaza si o serie de 
fotografii in care este prezentata situatia unui numar de femei pe 
care ea le surprinde in diverse situatii si le reprezinta ca pe niste 
“statui vii”. Sint femei care lucreaza, isi exprima atitudinea si 
lupta pentru o viata mai buna.EN
- – - – -

FLAT SPACE – short documentary film screening
68/1 str. Bucuresti, Chisinau
Tuesday, August 7, 2012, 9 pm
free entrance
map

Christopher Schoen – My moldovan home tape
Everything started with a moment on a german railway-station. 
Financially burned out, the author Christopher schoen, bought in 2006 
instead of a sandwich a small yellow book, of the last Euro that he 
found in his pockets. The book had the name “moldova” by Timo 
Berger! Years later, after forgetting the book, his ways will lead him 
there.

The film “My moldovan home tape” is a non-narrative cinematic 
essay, that always tries, not to formulate the whole truth of what 
pictures show and what really happened. It never confirms the 
importance of the visual surface of film and photo. It emphasizes 
possibilities of cinematic, imperfect gestures, instead of expressing 
an impossible truth. The film wants to show behind of what is shown, 
in space and time. It wants to give thoughts a vanishing image and to 
make film, to a kind of language (according to Alexandre Astruc), able 
to express everything, without floating in the stream of colourful, 
illusionistic mass media.

This film is not a story, has no actors, is against journalistic 
methods to make things understand. It is just the wish to make a view 
possible in the thoughts of somebody, which found a little piece of 
moldova in his soul.

Christopher Schoen, born in 1983, travelled in 2008 the first time to 
moldova and from this point on, he did, whenever it was possible. This 
film documents his inexpressible thoughts that grew between the grey 
blocks of Chisinau and the mosaic fields of moldova.


Pierre-Olivier Gaumin – Moldovan thoughts
After having spent 6 month in Chisinau for my EVS I’ve decided to 
make a movie about it in order to understand the issues here. I 
decided to let Moldovans speak and turn them into thinkers in order to 
fight against the prior thoughts which is alive is France: Moldova 
(when you know where it is) seems to disappear smothered by Russia and 
Europe. Speaking truly with those I’ve encountered, I’ve discovered 
people always torn in two: to stay or to run away, but people 
comitted, honest and conscious who struggle.

Pierre-Olivier Gaumin, Photographer and videast. Images and sounds are 
a way to have a better understanding of where I am.
Paula Durinova – Eternal Play
In ETERNAL PLAY documentary film there are two different spaces 
presented: “Eternity” Memorial, a huge and monumental space that is 
filled one single time a year, during the 9th of May celebrations, and 
the chess players’ square situated on Mateevici str. that is 
constantly full and active.
The Memorial was inaugurated in 1975 by Soviet authorities. At that 
time it was bearing the name of “Victory” Memorial as a tribute to 
those who died for the “Great war for the homeland defense”, which 
fact gives birth to various interpretations and transforms this place 
into a “tribune” for political manifestations, in the context in 
which the actual territory of Republic of Moldova was a subject to 
consequent annexations and geo-political experiments. In contrast to 
it, the chess players’ square is nothing more than a segment of a 
street transformed into an open-air chess club by a group of citizens. 
As a follow up of the obscure privatization processes from 90s and 
formation of the capital, the old chess club that was situated at the 
entrance of Valea Morilor Lake (old name Comsomolist Lake) was 
demolished and a luxury private space was built instead of it. Despite 
the fact that the chess players’ square is lacking any infrastructure 
this place attracts players even throughout the cold period of the year.
In her film Paula explains the character of those two spaces through 
the voice of the people who feel related to them. In the same time the 
film articulates the notions of conflict and struggle and places them 
in various contexts.
Both situations, once compared, explain better to which extend the 
politics is able to deprive the local community of public spaces that 
would respond to citizens’ current needs.
Vladimir US

CHIOSC  |  curator

http://chiosc.oberliht.com
http://plic.oberliht.com
http://chisineu.wordpress.com
http://bucuresti68.wordpress.com
http://www.facebook.com/Oberliht

Proiectul CHIOSC este realizat cu suportul financiar al Fundatiei 
Culturale Europene http://www.eurocult.org

--
Moldova Young Artists Association "Oberliht"
http://oberliht.com

tel/fax:	+ (373 22) 286317
email: 	vladimir at oberliht.org.md
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20120802/e39580cc/attachment-0001.html>


More information about the oberlist mailing list