[oberlist] Fwd: Alban Muja ne Stacion / Alban Muja at Stacion

stefan rusu suhebator at gmail.com
Tue Nov 13 16:47:44 CET 2012


---------- Forwarded message ----------
From: Stacion - Center for Contemporary Art Prishtina <info at stacion.org>
Date: Tue, Nov 13, 2012 at 4:37 PM
Subject: Alban Muja ne Stacion / Alban Muja at Stacion
To: info at stacion.org


Stacion - Qendra për Art Bashkëkohor PrishtinëAlban Muja: Emri im, qyteti i tyre

14.11.2012 - 8.12.2012

Hapja: 14.11.2012 ora 19:00
Bisedë me artistin: 7.12.2012 ora 19:00

 Fenomeni i emërtimit të fëmijëve sipas qyteteve të Shqipërisë, në Kosovë
ka lindë si pasojë e ndikimit të politikave të identitetit kombëtar të
shqiptarëve të Kosovës. Ëndërra dhe idea për Shqipërinë e unifikuar u
zhvillua në shekullin e XIX që nga Lidhja e Prizrenit. Ide kolektive e
lidhur me bashkimin e teritorit përrreth teritorit aktual të Shqipërisë për
të formuar Shqipërinë e Madhe. Në pjesën e dytë të shekullit XX, idea e
Shqipërisë së Madhe, u bë nyja kryesore dhe forca ideologjike që shtyu
shoqërinë nën represion, kjo periudhë përfundoi me Pavarsinë e Kosovës në
dekadën e parë të Shek XXI.

Emërimi i fëmijëve sipas qyteteve të Shqipërisë, buron nga faktorë tjerë.
Si për shembull, pamundësia e shqiptarëve të Kosovës të udhtojnë drejt cka
ata ndjenin si mëmëdhe, atje ku kishin etninë e përbashkët - cka edhe
ushqej ndjenjën e nostalgjisë për Shqipërinë. Për shembull menjëherë pas
luftës së dytë botërore, ka ndodh që­ motrat dhe vëllezërit, të ndahën,
duke ngec në dy anët e kufirit në kohën e ‘mbylljës’ menjëherë pas luftës
së dytë botërore. Nuk kishin mundësi të takohën deri në periudhën e rënies
së komunizmit në fillim të viteve të 90-ta. Në këtë periudhë ishte bërë
zakon që fëmijët të quheshin – Berat, Milot, Saranda, Gjirokastra,
Shkodran, Butrint, Vlora, një gjë e pazakonshme për banorët e këtyre
vendeve.

Punimet 'My name, their city' janë realizuar përmes 7 fotografive, 80 x 60
cm. Ato paraqesin individ duke mbajt fotografinë e qytetit, emrin e të
cilit e mbajn.

Alban MujaAlban Muja (lindur në Mitrovicë me 1980) është artist Kosovar, i cili
aktualisht jeton në Prishtinë. Ai ka përfunduar studimet e Bachelor dhe
Master në fakultetin e Arteve në Universitetin e Prishtinës.

Punën e tij, Muja e realizon përmes mediumeve të ndryshme, përfshirë video
instalacione, filma të shkurtër, filma dokumentarë, pikturë, fotografi dhe
performancë. Punimet e Mujës janë shfaq vazhdimisht në ekspozita
ndërkombëtare, festivale dhe programe të ndryshme duke përfshire edhe
prezantimet personale.
Kryesisht i ndikuar nga proceset dhe transformimet sociale, politike në
Kosovë dhe rajon, ai hulumton historinë dhe temat socio-politike të cilat i
ndërlidhë me pozitën e tij sot në Kosovë.

Ai është fitues/pjesëmarrës në residencë/fellouship: Tobacna 001 residency/
City Musuem Ljubljana Slovenia, Apartment Project residency Istanbul
Turkey, Young visual art award at ISCP Residency, New York, ARTSLINK
Residency, New York, KulturKontakt Residency, Vienna Austria, Backyard
International Artist Residency, Kuda-Center for New Media Novi Sad, Serbia,
International Artist and Writer Residency, Santa Fe Art Institute, New
Mexico USA, Braziers International Artist Residency, Braziers Park,
OxfordShire, England.

Ekspozita “My name, their city” e Alban Mujës është pjesë e projektit
‘Identity Restoration Reloaded” i Stacion - Qendra për Art Bashkëkohor
Prishtinë. Kjo ekspozitë është e përkrahur nga Drejtoria për Kulturë, Rini
dhe Sport e Komunës së Prishtinës, Ministria e Kuturës Rinisë dhe Sportit,
AMM, Ujë Rugove, X-print dhe DZG.

‘My name, their city’, është vazhdimësi e projekteve të Alban Mujës, që
kanë emrin si pikënisje. Cka është emri, cka nënkuptojmë me të, emra të
çuditshëm  dhe të pa zakont, që kanë nje histori e deri te emrat e rrugëve
si pjesë e tranzicioneve politike, ekonomike e sociale. Qysh në fillimet e
punës së ti,j nga vitet 2003/2004, edhe emrat e artisteve ka qenë pjesë e
hulumtit të  Mujes..

Por për dallim nga  veprat ‘Free your mind’ (2004), ‘Palestina’(2005),
‘Tourist City’ (2007), ‘Tibet’(2009), ‘Blue Wall red door’(2009), ‘Tonys’
(2010), ‘Ajda’ (2012),  ‘My name, their city’ vjen në një medium tjetër dhe
komplet të prezantuar ndryshe.Stacion - Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë

Zija Prishtina p.n.
10000 Prishtinë
Republika e Kosovë
Tel.: +381-(0)38-222-576
Fax: +381-(0)38-544-472
E-mail: info at stacion.org

www.stacion.org

*

Stacion - Center for Contemporary Art Prishtina

Alban Muja: My name, their city
14.11.2012 - 8.12.2012

Opening: 14.11.2012 at 19:00 hrs.
Artist talk: 7.12.2012 at 19:00 hrs.The influence national identity politics of Albanians of Kosovo have had in
the birth of a particular phenomenon of naming children after Albania’s
towns; mostly during the 70s and 80s. This is linked to a national
idea/dream of unification of all Albanian territories around the border of
modern day Albania into a greater ethnic Albania: originally conceived by
the League of Prizren in the 19th century, in the second half of the 20th
century becoming the main node of a collective fiction and the ideological
driving force of a struggle culminating with the independence of Kosovo in
the first decade of 21st century. Another factor was the impossibility of
Kosovo Albanians to travel to what was felt by them to be the Motherland of
their common ethnicity, which only helped foster stronger feelings of
nostalgia about the neighboring Albania. For example, siblings that were
caught on different sides of the border between the two countries at the
time of the ‘closing’ just after WW2, had not been able to unite up until
the fall of communist regime in the early 90s. As a legacy of that period,
many people are called after Berat, Milot, Saranda, Gjirokastra, Shkodran,
Butrint, Vlora, and so on; a self evident custom in Kosovo, but a rather
strange one for the locals of these towns in Albania.

The work 'My name, their city' is materialized through seven photographs,
80 x 60 cm. They depict Kosovo male and female individuals holding
photographs of the Albania’s cities corresponding to their names.

Alban Muja


Alban Muja (born in Mitrovica in 1980) is a Kosovo-based visual artist,
currently lives in Prishtina, having graduate BA & MA from the Faculty of
Fine Art in Prishtina.

His works cover a wide range of media including video installation, short
film, documentary film, drawings, paintings, photographs and performance,
and have been exhibited extensively in International exhibition, in
festivals and shows including personal presentations as well.

Mostly influenced by the social, political and social transformation
processes in Kosovo and the surrounding region, he investigates history and
socio-political themes and links them to his position in Kosovo today.

He was a winner/part of couple residency/fellowship: Tobacna 001 residency/
City Musuem Ljubljana Slovenia, Apartment Project residency Istanbul
Turkey, Young visual art award at ISCP Residency, New York, ARTSLINK
Residency, New York, KulturKontakt Residency, Vienna Austria, Backyard
International Artist Residency, Kuda-Center for New Media Novi Sad, Serbia,
International Artist and Writer Residency, Santa Fe Art Institute, New
Mexico USA, Braziers International Artist Residency, Braziers Park,
OxfordShire, England


The exhibition of Alban Muja 'My name, their city' is part of the project
'Identity Restoration Reloaded' by Stacion - Center for Contemporary Art
Prishtina. This exhibition is supported by the Directorate for Culture,
Youth and Sports of the Municipality of Prishtina, Ministry of Culture,
Youth and sports of the Republic of Kosova, AMM, Uje Rugove, X-print and
DZG.

‘My name, your city’, is a continuation of projects of Alban Muja that have
Names as a starting point. What is a Name? What do we mean with Names,
strange Names and unusual Names that contain a history or names of of
streets that are part of political transitions, economical and social
transitions? Names of artists have also been the subject of Alban Muja's
research since 2003/2004.

But the difference between works ‘Free your mind’ (2004),
‘Palestina’(2005), ‘Tourist City’ (2007), ‘Tibet’(2009), ‘Blue Wall red
door’(2009), ‘Tonys’ (2010), ‘Ajda’ (2012) and ‘My name, their city’ is
also the fact that the work is materialized in a different medium and is
also presented in a different way, other than previous works of the artist.


Stacion - Center for Contemporary Art Prishtina
Zija Prishtina Street
10000 Prishtine
Republic of Kosova
Tel.: +381-(0)38-222-576
Fax: +381-(0)38-544-472
E-mail: info at stacion.org

www.stacion.org
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20121113/3d8f0a50/attachment.html>


More information about the oberlist mailing list