[oberlist] BADco. // PREMIJERA / "Ima li zivota na sceni?" / "Is There Life on Stage?" 24.10.2012. HKD, Rijeka // "Black and Forth" 26.10.2012 IETM, Zagreb

badco news badco_news at badco.hr
Fri Oct 5 11:41:23 CEST 2012


BADco. newsletter

/scroll down for English/

---

BADco. vas poziva na prvu u nizu premijera naseg najnovijeg projekta u
sklopu programa Drugog mora "MOJE, TVOJE, NASE – Prakticne utopije" i
festivala Perforacije!


*IMA LI ZIVOTA NA SCENI? - vjezbe iz oblikovanja Zemlje*

24.10.2012. 21:00 @ HKD na Susaku, Strossmayerova 1, Rijeka

/izvedba je na engleskom jeziku/


Nova predstava BADco. umjetnicko je istrazivanje dva povezana skupa
problema: stvaranja minimalnih uvjeta za zivot i cinjenicnosti u
kazalistu. Nase polaziste je u pitanju "Koje su posljedice kazalisne
fikcionalizacije stvarnosti poput globalne ekoloske krize?" Stoga su
se obzoru predlozaka nasli umjetnicki i medijski materijali od
dokumentarnih snimki osvajanja svemira, preko S.F. proze do
ekoumjetnosti.

Predstava-serija svoj je zacetak nasla u ideji terraforminga,
hipotetskog procesa ciljanog preoblikovanja atmosfere, temperature,
povrsinske topografije ili ekologije nekog planeta ili svemirskog
tijela kako bi ga se ucinilo slicnim Zemlji te naseljivim zemaljskim
organizmima. U namjeri da se realizira kao serijalna, epizodna
struktura, predstava ce iz nekoliko razlicitih perspektiva prici ideji
scenskog iskusavanja uspostavljanja novih zivotnih (ali i radnih)
uvjeta, medjuljudskih odnosa, ekosustava, oblika zivota, zajednica
itd. S jedne strane, cilj nam je reflektirati poviseni stupanj
osjetljivosti za buducnost planeta Zemlje, a s druge, status
stvarnosti u kazalistu. Dok se njegova socijalna i politicka
argumentacija sve vise artikulira strascu za stvarnim, za
dokumentarizmom i "stvarnim ljudima" na sceni, kazaliste neizbjezno
fikcionalizira odnose medju ljudima i stvarima, cinjenicama i
iluzijama. No paralelno tome kazaliste jest uvijek svojevrsni
zajednicki cin, uvijek neka privremena zajednica koja ima svoje
sociopoeticke posljedice.

Predstava ima serijalnu strukturu ciji segmenti ce se mijenjati iz
prigode u prigodu, od izvedbe do izvedbe. Predstava je vec u dva
navrata prezentirana u radnim uvjetima, a rijecka premijera otvara
ciklus javnih izvedbi u teatru.  Inicijalni projektni prijedlozi
razvijeni su kroz niz radionica i suradnji s umjetnicima i
strucnjacima izvan kolektiva. Predstava ce se nadalje razvijati kroz
niz radionica s publikom i drugim stvaraocima, a rezultirajuci,
novoproizvedeni segmenti ce se ukljucivati u serijalnu i izmjenjivu
strukturu predstave. Predstava je namijenjena za izvodjenje u
kazalistima, galerijama, ali i drugim otvorenim i zatvorenim javnim
prostorima.


Autori: Pravdan Devlahovic (izvedba i koreografija), Ivana Ivkovic
(dramaturgija), Ana Kreitmeyer (izvedba i koreografija), Tomislav
Medak (dramaturgija), Goran Sergej Pristas (rezija), Nikolina Pristas
(izvedba i koreografija), Zrinka Uzbinec (izvedba i koreografija).

Suradnici: Daniel Turing (software), Silvio Vujicic (kostimi), Alan
Vukelic (oblikovanje svjetla), Jasmin Dasovic (tonski tehnicar).

Producent: Lovro Rumiha

Projekt ukljucuje i film "Posljednja VHS snimka sa Zemlje s komentarom
Jacquesa Derride, 2011.", pronasli: Goran Fercec i Lovro Rumiha.


Koprodukcija: BADco. i Domino

Podrzali: Ured za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba,
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske
Predstava je pripremana u Centru za kulturu Novi Zagreb.


Za vise informacija o "MOJE, TVOJE, NASE – Prakticne utopije":
http://www.drugo-more.hr/

Za vise informacija o festivalu Perforacije:
http://www.perforacije.org/

---

BADco. vas takodjer obavijestava o izvedbi nase predstave u sklopu
jesenskog plenarnog sastanka mreze IETM u Zagrebu!

*Tamno i natrag*

26.10.2012. 19:30 @ Zagrebacko kazaliste mladih, Teslina 7, Zagreb

Vise o predstavi "Tamno i natrag":
http://badco.hr/works/black-and-forth/

---
---

BADco. invites you to see the first in a series of premieres of our
newest project, a part of the program by Drugo more "MINE, YOURS, OURS
– Practical utopias" and the festival Perforations!


*IS THERE LIFE ON STAGE? - Exercises in Terraforming*

24.10.2012 21:00 @ HKD Susak, Strossmayerova 1, Rijeka

/performance in English/


BADco.'s new production is an artistic exploration of two connected
sets of problems: establishing the minimal conditions for life and the
facticity in the theater. Our starting point is the question "What are
the consequences of theater's fictionalization of a reality such as
the global environmental crisis?" Therefore our reference horizon
spans artistic and media sources ranging from documentary footage of
our conquests of outer space, through science-fiction prose and
eco-art.
The performance-series starts out from the idea of terraforming, a
hypothetical process of deliberately modifying the atmosphere,
temperature, surface topography or ecology of planet, moon or other
body to be similar to those of Earth in order to make it habitable by
terrestrial organisms. Conceived as serial, made up of individual
episodes, the production's primary interest is to approach and exhaust
the topic of establishing new conditions for life and work on stage,
networks of relations, ecosystems, forms of life, communities etc. On
the one hand we wish to reflect on a heightened sense of urgency to
relate the global environmental crisis, on the other hand our aim is
to reflect on the status of the real in theater. While theater's
social and political argumentation increasingly exhibits a passion for
reality, for the documentary, for the "real people" on stage, theater
always inevitably fictionalizes relations between people and things,
facts and illusions. And yet, theater always is a collective act of
sorts, always a temporary community with its own set of sociopoetic
consequences.

The performance has a serial structure whose segments will be changing
from occasion to occasion, from venue to venue. The production has
already been presented twice as a work-in-progress, while the Rijeka
performance opens a cycle of public showings in theaters. The initial
project propositions were developed through a number of workshops and
collaborations with artists and experts outside of the collective. The
performance will remain after its premiere open through continuous
workshops with the audience and yet other creators, resulting in yet
other segments that will be added to the serial and permutable
structure of the performance. It is adaptable to performance and
gallery venues, but also other open-air of enclosed public spaces.


Authors: Pravdan Devlahovic (performance and choreography), Ivana
Ivkovic (dramaturgy), Ana Kreitmeyer (performance and choreography),
Tomislav Medak (dramaturgy), Goran Sergej Pristas (directing),
Nikolina Pristas (performance and choreography), Zrinka Uzbinec
(performance and choreography).

Collaborators: Daniel Turing (software), Silvio Vujicic (costume
design), Alan Vukelic (light design), Jasmin Dasovic (sound design).

Company manager: Lovro Rumiha

The project includes the film "The last VHS recording from planet
Earth with commentary by Jacques Derrida, 2011", found by: Goran
Fercec and Lovro Rumiha.


Coproducers: BADco. and Domino

Supported by: Zagreb City Council for Education, Culture and Sport;
Ministry of Culture of Republic of Croatia
The production was prepared at the Culture Center Novi Zagreb.


For more information on "MINE, YOURS, OURS – Practical utopias":
http://www.drugo-more.hr/

For more information on festival Perforations:
http://www.perforacije.org/

---

BADco. is also performing in the program of the IETM Autumn Plenary
Meeting in Zagreb!

*Black and Forth*

26.10.2012 19:30 @ Zagreb Youth Theater, Teslina 7, Zagreb

More on the production "Black and Forth":
http://badco.hr/works/black-and-forth/

---
---

BADco.

http://badco.hr

badco at badco.hr

---

BADco. podrzali / BADco. is supported by:

Gradski ured za kulturu Grada Zagreba
City Office for Culture Zagreb

Ministarstvo kulture RH
Ministry of Culture, Croatia

---

BADco. je suorganizator LABO21 - Evropske platforme za
interdisciplinarna istrazivanja umjetnickih metodologija partnera
BADco. (Zagreb), Random Dance (London), Troubleyn (Antwerp) i
International Choreographic Arts Centre (Amsterdam). Platforma LABO21
je podrzana od programa Kultura Evropske zajednice.

BADco. is co-organizer of LABO21 - European Platform for
Interdisciplinary Research on Artistic Methodologies, a partner
project of BADco. (Zagreb), Random Dance (London), Troubleyn (Antwerp)
and International Choreographic Arts Centre (Amsterdam). With the
support of the Culture Programme of the European Union.

---

BADco. je koordinator platforme TIMeSCAPES, slike i izvedbe vremena u
kasnom kapitalizmu partnera BADco. (Zagreb), Maska (Ljubljana),
Science Communications Research (Bec), Teorija koja hoda - TkH
(Beograd) i Film-protufilm (Zagreb). Platforma TIMeSCAPES je podrzana
od programa Kultura Evropske zajednice.

BADco. is coordinator of TIMeSCAPES, Images and performances of time
in late capitalism, a partner project of BADco. (Zagreb), Maska
(Ljubljana), Science Communications Research (Vienna), Walking Theory
(Belgrade) and Film-protufilm (Zagreb). With the support of the
Culture Programme of the European Union.

---

Sa ove liste se mozete odjaviti u bilo koje vrijeme tako da nam
odgovorite sa subjectom "unsubscribe".

---

To unsubscribe at any time reply with the word "unsubscribe" in the
subject line.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: BADco_ITLOS_photo_Tomislav_Medak_web.jpg
Type: image/jpeg
Size: 130850 bytes
Desc: not available
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20121005/53c23249/attachment-0001.jpg>


More information about the oberlist mailing list