[oberlist] Prezentare si Atelier: CARTOGRAFIEREA MOBILITĂȚILOR. Noduri de tranziții și întâlniri

Lilia Dragneva dragneva at gmail.com
Tue Apr 23 20:13:07 CEST 2013


 *Scroll down for English*
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

*Atelier: **CARTOGRAFIEREA MOBILITĂȚILOR. Noduri de tranziții și întâlniri*

*
Apel de participare

Prezentare: *24 Aprilie, ora 19:00*
**Perioada:* 24 – 26 Aprilie, 2013
*Locația:** *Muzeul Zemstvei (str. Sciusev 103))
*Tutori:* Michael Hieslmair & Michael Zinganel (Austria)
*Eveniment organizat de:* KSAK-Centrul pentru Artă Contemporană, Chișinău*.*

Între 24 - 26 aprilie Michael Zinganel, împreună cu partenerul său Michael
Hieslmair vor conduce un atelier adresat participanților locali. Atelierul
va avea loc în sediul Muzeului Zemstvei.
Atelierul se va concentra pe producție, dimensiunea geo-politică și
comunicabilitatea între formele alternative de cunoaștere. Prin urmare, vor
fi prezentate și discutate proiecte de referință ce țin de diverse teorii,
accente și metode de cercetare artistică și științifică, care se referă la
"cartografierea" și "trasarea pe hartă" a mobilității transnaționale și
migrației.
Participanții vor fi rugați să-și expună ideile și conceptele personale,
precum și metodele aplicate, strategiile, tehnicile de conversie din
domeniul sau/și disciplina pe care o reprezintă (arta, arhitectura,
performance, studii în cultură, sociologie, istorie etc). În baza "unor
trasee de carieră, de mobilitate sau migrație" a fiecărui în parte, grupul
va dezvolta o rețea de drumuri - o vastă bi- și parțial tri-dimensională
mapare.
De-a lungul fiecărui traseu selectat vor fi amplasate diverse evenimente
macro-politice împreună cu experiențele micro-politice - legate de
biografia participanților, domeniile de interes și de cercetare. Pe tot
parcursul atelierului instalația-rețea va servi drept un sistem vizual și
cronologic central de ordonare, care va fi completată cu diferite tipuri de
texte, schițe și desene comice, fotografii și piese audio narative etc.
Instalația-rețea, produsă într-un mod colectiv, va servi drept un
instrument central de comunicare, interacțiune, de mediere și de reflexie.
*Cine poate participa?** *
Doritorii interesați de subiectul și procesul de cunoaștere-producție
menționat mai sus sunt invitați să participe. În special cercetători,
practicieni culturali, studenți, profesori și lucrătorii din sectorul
cultural în domeniul artei, arhitecturii și științelor cuturale, precum și
non-profesioniști, dar cu un interes puternic în ceea ce se referă la
reprezentarea cunoștințelor și comunicarea vizuală. Sunteți bineveniți să
vă alăturați la atelier oricând!
*Agenda** *
*Miercuri 24.04.2013, începutul la 19:00*
În partea introductivă tutorii vor prezenta câteva dintre proiectele
proprii referindu-se la o selecție (istorică) mapare-abordări și -tehnici -
urmată de o privire de ansamblu asupra obiectivelor și secvențelor
atelierului.
*Joi 25.04.2013, începutul la 13:00 – open end*
Fiecare participant va fi rugat să prezinte "povestea-traseul" individual,
printr-un performance scurt prin utilizarea unor elemente teatrale și
grafice. Narațiunile vor fi urmărite/marcate pe foi mari de hârtie și
fixate pe pereții spațiului. Pe baza informațiilor afișate grupul va fi
rugat să dezvolte idei și concepte pentru o cartografiere colectivă.
Această mapare va fi convertită într-o instalație extinsă (folosind
podeaua, pereții, geamurile, etc) a doua zi.
*Vineri 27.04.2013, va începe la 13:00, culminând cu o prezentare finală la
19:00*
La început, grupul va conveni asupra unei forme comune de reprezentare și
al aspectului de mapare colectivă. Ulterior, toată lumea va fi invitată să
elaboreze și să extindă nodurile și narațiunile sale individuale și să le
integreze într-o hartă colectivă. Prezentarea finală va culmina cu un tur
polifonic ghidat de-a lungul rutelor/traseelor și nodurilor afișate.

Pentru o privire de ansamblu a lucrărilor și proiectelor anterioare va
rugam sa vizitati:
www.tracingspaces.net , www.mhmz.at

Pentru informații suplimentare:
KSAK-Centrul pentru Artă Chontemporană, Chișinău
str. Banulescu-Bodoni 5, ap. 2
tel. + 373 (0) 22 237272, +373 (0) 69237056
e-mail: dragneva at gmail.com
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Workshop: MAPPING MOBILITIES. Nodes of Transitions and Encounters

*CALL for participants*

*Presentation: *April 24th, 19:00*
Period:* 24th – 26th of April, 2013
*Location:* Zemstvei Museum (str. Sciusev 103)
*Tutors:* Michael Hieslmair & Michael Zinganel (Austria)
*Organized by:* KSAK-Contemporary Art Center, Chisinau

Between 24th – 26th of April Michael Zinganel together with his partner
Michael Hieslmair will
conduct the workshop addressed to local participants.
The workshop will take place at the premises of Zemstvei Museum.
The workshop focuses on the production, the geo-politic dimension and
communicability
of alternative forms of knowledge. Therefore reference projects related to
various theories,
emphases and methods of artistic and scientific research, which relate to
„cartography“ and
“mapping” of transnational mobility and migration, will be introduced and
discussed.
Participants will be asked to present their self-governed and organised
knowledge as well as applied methods, strategies, conversion-techniques
from their respective disciplinary field (art, architecture, performance,
cultural studies etc.). Based on their ‘career-, mobility- or
migration-paths’ the group will develop a network of paths – an extensive
two- and partly three-dimensional mapping. Along each path selected
macro-political events and micro-political experiences – linked to
participants’ biography, fields of interest and research questions – will
be located. During the whole workshop the network-installation will serve
as the central visual and chronological system of ordering, which will be
augmented with various sorts of texts, comic-style drawings, photos and
narrative audio tracks etc. The network-installation, produced in a
collective manner, serves as the central tool for communication,
interaction, mediation and reflexion.
*Who may attend?*
Everybody interested in the topic and process of knowledge-production
mentioned above
is cordially invited to participate. Particularly researchers, cultural
practitioners, students,
teachers and cultural workers in the field of art, architecture and
cultural sciences as well as non-professionals with a strong interest in on
the representation of knowledge and visual communication might feel
attracted. By the way it is possible to enter the workshop anytime! *Sequence
and Timeframe*
*Wednesday 24.04.2013, starting at 7pm*
As an introduction we present some of our own projects by referring to a
selection of (historic) mapping-approaches and -techniques – followed by an
overview on the objectives and the sequence of the workshop.
*Thursday 25.04.2013, starting at 1pm – Open End*
Every participant is asked to present his/her individual ‘path-story’ in a
short performance by using theatrical elements and drawings. The narrations
are tracked on large sheets of paper and fixed on the walls of the space.
Based on the displayed information the group is asked to develop ideas and
concepts for a collective mapping. This mapping is going to be converted in
an extensive installation (by using the floor, walls, etc.) the next day.
*Friday 26.04.2013, starting at 1pm, culminating in a final presentation at
7pm*
At the beginning the group has to agree on a common form of representation
and on the layout of the collective mapping. Subsequently everybody is
asked to elaborate and extend his/her individual nodes and narrations and
integrate them into the collective mapping. The final presentation
culminates in a polyphonic guided tour along the routes and nodes on
display.

For an overview about previous works and projects please visit:
www.tracingspaces.net
www.mhmz.at

For additional information:
KSAK-Contemporary Art Center, Chisinau
str. Banulescu-Bodoni 5, ap. 2
tel. + 373 (0) 22 237272, +373 (0) 69237056
e-mail: dragneva at gmail.com
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20130423/80c563fa/attachment.html>


More information about the oberlist mailing list