[oberlist] MD* CHIOȘC: OSTALGIE, expoziție la APARTAMENT DESCHIS / exhibition, 17 ianuarie 2013, ora 16:00

Vladimir US vladimir at oberliht.org.md
Tue Jan 15 11:25:33 CET 2013


http://chiosc.oberliht.com/2013/01/09/ostalgie/

OSTALGIE
Expoziție / Exhibition
de POMMEFRITZ

APARTAMENT DESCHIS / FLAT SPACE
Inaugurare / Opening: 17 ianuarie 2013, ora 16.00
str. București 68/1, Chișinău
program: 17 ianuarie – 16 februarie 2013

- – - scroll down for English – - -

RO
- – - – -

Războiul e pace. Libertatea e sclavie. Ignoranţa e putere.

Astăzi, 20 de ani de la căderea zidului Berlinului, doi fotografi 
italieni au fotografiat cîteva apartamente abandonate din oraşul 
Chemnitz din Germania de Est, unde timpul s-a oprit odată cu apusul 
perioadei comuniste. Fotografii sunt Massimiliano Boschini şi Mauro 
Manuini, fondatorii grupului Pommefritz.
Apartamentele pustii sunt o expresie a trecutului, istoriei, a 
oamenilor care au locuit aici. Acest proiect fotografic este un tribut 
adus Republicii Democrate Germane sau Germaniei de Est. Acest proiect 
reprezintă Nostalgia noastră faţă de Est – sau ostalgia – o 
combinaţie a cuvintelor ost (est) şi nostalgie (‘nostalgia’) care 
se întîlneşte pe larg în Germania contemporană, unificată. 
Ostalgia subliniază un dor (algia) care scoate în evidenţă 
eforturile de recuperare a ceea ce a fost pierdut. Această 
reconstrucţie este mediată de ironie faţă de trecut şi prezent, 
combinînd nişte sentimente puternice de înstrăinare faţă de 
Germania unificată, cu un dor de familiar. Memoria este ancorată 
într-un simţ de identitate, loc şi lucruri în calitate de cultură 
materială. Pommefritz sugerează că atunci cînd oamenii sunt 
strămutaţi de undeva şi nu au pe nimeni cine să le amintească de 
acest fapt, ei îşi pierd capacitatea de a-şi aminti trecutul care a 
avut loc acolo. Germanii estici care au fost cetăţeni ai RDG au fost 
invitaţi să-şi uite trecutul. Urmele spaţiului fizic în care au 
locuit, regimul comunist care le-a structurat vieţile, arhitectura 
modernistă, produsele şi experienţele din RDG – par să fi fost 
exilate din memoria colectivă a Germaniei unificate.

Ostalgie: Reevaluînd trecutul, mergînd înainte spre viitor, nu uita 
de trecut. Într-un cuvînt, strategia noastră este să utilizăm 
Ostalgia ca pe o lentilă prin care să examinăm problema viitorului 
în Germania de Est, un viitor care a fost diluat pînă la 
nerecunoaştere. Mai curînd, o cunoaştere socială a trecutului estic 
a devenit mediumul său de comunicare.

Pommefritz este un grup artistic înfiinţat la începutul lui 2004, 
membrii căruia sunt dornici de provocări şi experienţe fotografice 
inedite. Intenţia lor este de a evita mesajele şi limbajul 
fotografiei clasice, prin realizarea unei noi interpretări a unor 
subiecte mai puţin obişnuite, cum ar fi cabanele italiene vechi, 
locurile abandonate şi neglijate, unde culorile sunt distorsionate şi 
alterate cu un efect suprarealist şi oniric.
http://www.pommefritz.com/

- – -

Acest proiect fotografic a fost selectat în baza ‘Apelului la 
proiecte pentru APARTAMENT DESCHIS’ care vine să încurajeze tinerii 
artiști să-și prezinte lucrările public în Chișinău. Mai multe 
detalii despre apel găsiți aici: http://chiosc.oberliht.com/apel/EN
- – - – -

War is peace. Freedom is slavery. Ignorance is strength.

Today, 20 years after the fall of the Berlin Wall two Italian 
photographers photographed some abandoned apartments in the eastern 
German city of Chemnitz, where time has stood still since the end of 
the communist era. The photographers are Massimiliano Boschini and 
Mauro Manuini, founders of Pommefritz Crew.

Through the empty apartments we perceive the past, the history, the 
people who lived in these places. This photographic project is a 
tribute to the German Democratic Republic, or East Germany. This 
project represents our Nostalgia for the East — or ostalgie, a 
portmanteau combining the words ost (‘east’) and nostalgie 
(‘nostalgia’) — has taken hold in contemporary, unified 
Germany.Ostalgie emphasizes the process of longing (algia) that 
stresses efforts at the recovery of what was lost. This reconstruction 
is mediated by irony about the past and present that combines 
widespread feelings of estrangement from the new unified Germany with 
a longing for the familiar. The memory is anchored in a sense of 
identity, place and things as material culture. When people are 
removed from a place and have no-one to remind them of it Pommefritz 
suggests that they lose the ability to recall the past that occurred 
there. East Germans who were citizens of the GDR have been invited to 
forget their past. The traces of the physical spaces that they 
inhabited, the communist regime which structured their lives, the 
modernist architecture, products and experiences of the GDR seem to 
have been relegated from the collective memory of the unified Germany.

Ostalgie: Revaluing the Past, Regressing into the Future, forward to 
the future, don’t forget the past. In a word, our strategy is to use 
Ostalgie as a lens through which to examine the problem of the future 
in eastern Germany, a future that has by no means been dampened beyond 
recognition. Rather, a certain social knowledge of eastern pastness 
has become its medium.

Pommefritz is an artistic group, born in the beginning of 2004, who 
are eager to challenge themselves and share their experiences with 
their cameras. They intent to escape from the classical messages and 
means of photography by the realization of a new interpretation of 
uncommon settings such as old Italian cottages, deserted and neglected 
places where colors are distorted and corrupted with a surrealist and 
dreamlike effect.
http://www.pommefritz.com/

- – -

This exhibition proposal has been selected from the projects submitted 
through the ‘FLAT SPACE – open call for projects’ that aims to 
encourage young artists to present their works publicly in Chisinau. 
You can find more information here:http://chiosc.oberliht.com/apel/
Vladimir US

CHIOSC  |  curator

http://chiosc.oberliht.com
http://plic.oberliht.com
http://chisineu.wordpress.com
http://bucuresti68.wordpress.com
http://www.facebook.com/Oberliht

Proiectul CHIOSC este realizat cu suportul financiar al Fundatiei 
Culturale Europene http://www.eurocult.org

--
Moldova Young Artists Association "Oberliht"
http://oberliht.com

tel/fax:	+ (373 22) 286317
email: 	vladimir at oberliht.org.md
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20130115/012a72a5/attachment-0001.html>


More information about the oberlist mailing list