[oberlist] MD* SPACES: Actvism urban, advocacy și inovație instituțională în contexte post-socialiste - conferință / Urban activism, advocacy and institutional innovation in post-socialist contexts, 12-13.08.2014, 13–19:00

Vladimir US vladimir at oberliht.org.md
Mon Aug 11 16:44:52 CEST 2014


http://zpatiu.wordpress.com/2014/08/11/activism-urban/

- – – scroll down for English version – – -

RO
– – – – -

SPACES: Activism urban, advocacy şi inovaţie instituţională în 
contexte post-socialiste – conferință internațională

12-13 august, 2014, ora 13:00-19:00
locaţie: Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Șciusev 103, Chișinău

organizator: Asociaţia Oberliht, Chişinău
coordonatorii: Vitalie SPRÎNCEANĂ, Vladimir US

Scopul acestui eveniment este de a organiza în Chişinău o serie de 
discuţii publice şi o conferinţă pe tema activării, protejării, 
deschiderii și revitalizării spațiilor publice şi a rolului pe care 
îl pot exercita în acest proces activiştii și artiștii.
Conferinţa va aduna grupuri de activişti locali şi regionali din 
câteva ţări din Europa de Est (Croaţia, Moldova, Polonia, România, 
Slovacia, Ucraina). Ţelul de bază al acestor evenimente este de a 
stabili un cadru de dialog şi colaborare între diverse mişcări 
urbane din regiune (ONG-uri, mass-media, arhitecţi, experţi, 
activişti artistici şi urbani), dar şi de a discuta şi 
împărtăşi forme de inovare instituţională.

PROGRAM

12 august, 2014 (ziua 1)

Spaţii publice şi activism artistic în Chişinău

13:00-14:30
moderator: Ovidiu ŢICHINDELEANU, filosof, activist [RO/MD]
vorbitori: Vladimir US (Oberliht) [MD], Valeria BARBAS [MD], Maxim 
CUZMENCO [MD]
proiecție de lucrări/documentație video ale artiștilor din Moldova

Inovaţie instituţională

15:00-16:30
moderator: Vitalie SPRÎNCEANĂ
Agnieszka WISNIEWSKA (Critică Politică) [PL]: Cultura activismului. 
De la creativitate spre instituţii
În cadrul discuţiei despre activism în contexte post-socialiste am 
ales să ne concentrăm în mod special asupra problemei culturii. De 
ce? În Polonia, cultura este deseori primul teritoriu asupra căruia 
oamenii operează într-o manieră activistă. Cultura este un 
paşaport spre acţinuni sociale şi politice. În ultimii ani multe 
dintre luptele cetăţenilor erau legate de cultură – instrumentele 
culturale au fost utilizate pentru a obţine puterea, sau au avut loc 
pe terenul culturii, incluzând lupte ale muncitorilor, lupte pentru 
bunuri comune şi împotriva privatizării acestora, lupte politice pe 
fundal religios şi al valorilor democratice, precum şi lupte 
împotriva cenzurii şi în apărarea drepturilor omului. În ultimii 
ani cultura a servit, de asemenea, ca domeniu al invenţiilor politice, 
drept câmp de luptă pentru noi protocoale politice, fantasmagorii şi 
puteri de transformare. Reflecţiile asupra culturii permit să se 
pună în discuţie realizările şi limitările activismului, de la 
chestiunea creativităţii individuale, până la problema 
instituţiilor, a scopurilor şi structurii acestora.

participanți la discuție: Dusan DOBIAS (Stanica) [SK], Vladimir US, 
curator (Oberliht) [MD], Nora DOROGAN, manager cultural (Teatru 
Spălătorie) [MD], Eugenia ROȘU, manager cultural / Vasiluța 
VASILACHE, artist (Cocoșul Roșu) [MD]

Activism local. Anatol Mătăsaru: politică, artă, activism

17:00-17:45
Discuție între Teodor AJDER și Anatol MĂTĂSARU

17:45-18:15
Prezentarea hărții colective Aici Chișinăul Civic!

18:15-19:00
proiecție de film: Locuri în transformare, 2011 (Polonia)

-

13 august 2014 (ziua 2)

Activism şi critică. Online şi offline

Activismul local: unde suntem? Încotro mergem?

13:00-14:30
moderator (masă rotundă): Vitalie SPRÎNCEANĂ, sociolog, activist 
urban [MD]
participanţi: Vitalii VOZNOI, activist urban [MD], Alexei DIMITROV, 
ecologist [MD], Dmitrii KAVRUK, activist urban [MD], Ion ŞTEFĂNIȚĂ, 
şeful Agenţiei de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor, 
Ministerul Culturii [MD], Oleg BREGA, jurnalist şi activist [MD]

Activism în contexte post-socialiste

15:00-16:30
moderator: Vitalie SPRÎNCEANĂ [MD]
Agnieszka WISNIEWSKA, scriitoare (Critică Politică) [PL], Vasyl 
CHEREPANYN, cercetător (Centrul de Cercetare a Culturii Vizuale) [UA], 
Norbert PETROVICI (Grupul pentru Acţiune Socială) [RO]

Internet şi activism

17:00-18:00
Studii de caz urmate de o masă rotundă: starea activismului în 
contexte post-socialiste: Unde ne aflăm şi unde trebuie să mergem?
Vitalie SPRÎNCEANĂ / Petru NEGURĂ (Platzforma) [MD], Agnieszka 
WISNIEWSKA (Critică Politică) [PL], Norbert PETROVICI (Grupul pentru 
Acţiune Socială) [RO]

18:00
proiecție de film: Justiție Spațială, 2011 (Croația)

Acest eveniment este parte a programului CENTRUL CIVIC al CHIȘINĂULUI 
– un parc pentru comunitate: http://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-parc-comunitat 
e/

Acest eveniment este organizat în cadrul proiectului SPACES al Uniunii 
Europene. Proiectul SPACES este finanțat de Uniunea Europeană prin 
Programul Cultural al Parteneriatului Estic. Adițional proiectul este 
susținut de Fundația Culturală Europeană.

Proiectul SPACES (Zone Publice Durabile pentru Cultură în Țările 
din Est) adună la un loc artiști și lucrători din domeniul culturii 
din patru țări ale Parteneriatului Estic, Armenia, Georgia, Moldova, 
Ucraina, care se preocupă de reprezentarea unor subiecte sociale 
specifice pentru spațiile publice din orașele lor. Proiectul mai are 
drept scop fortificarea scenei independente de artă și cultură din 
aceste țări.

http://www.spacesproject.netEN
– – – – -

SPACES: Urban activism, advocacy and institutional innovation in post- 
socialist contexts – international conference

August 12-13, 2014, 1-7 pm
location: Zpace (Casa Zemstvei Guberniale)
Sciusev St. 103, Chisinau

organizer: Oberliht Association, Chisinau
coordinators: Vitalie SPRINCEANA, Vladimir US

The purpose of this event is to organize in Chișinău a series of 
public discussions and a conference focused on the issue of protecting 
urban commons and the roles that cultural workers and activists can 
play in this process.
The conference will gather together local and regional activist groups 
from several Eastern European countries (Croatia, Moldova, Poland, 
Slovakia, Romania, Ukraine). The main goal of these events is to 
establish a framework of dialogue and collaboration between different 
urban movements from the region (NGOs, media outlets, architects, 
experts, art and urban activists), but also to discuss and share forms 
of institutional innovation.

PROGRAM

August 12, 2014 (day 1)

Public spaces and artistic activism in Chisinau

Art and public space

13:00-14:30
moderator: Ovidiu TICHINDELEANU, philosopher, activist [RO/MD]
Vladimir US (Oberliht) [MD], Valeria BARBAS [MD], Maxim CUZMENCO [MD]
screening of works / video documentation of Moldovan artists

Institutional innovation

15:00-16:30
moderator: Vitalie SPRÎNCEANĂ
Agnieszka WISNIEWSKA (Political Critique) [PL]: Culture of activism. 
 From creativity to institutions
In the discussion on activism in post-socialist contexts we chose to 
focus specifically on the issue of culture. Why? In Poland culture is 
often the first territory on which people operate in an activist 
manner. Culture is a passport towards social and political actions. In 
the recent years many of citizens’ struggles were related to culture 
– utilized cultural instruments in order to get empowered or had been 
held on the terrain of culture, including workers struggles, struggles 
for commons and against privatisation of public goods, political 
struggles against the background of religion and democratic values as 
well as struggles against censorship and in advocacy for human rights. 
Culture in the recent years has also served as a domain of political 
inventions, battlefield for new political protocols, imaginaries and 
transformational powers. Reflections upon culture allow to discuss 
achievements and limitations of activism from the issue of individual 
creativity up to the matter of institutions, their goals and structures.

participants in the discussion: Dusan DOBIAS (Stanica) [SK], Vladimir 
US, curator (Oberliht) [MD], Nora DOROGAN, cultural manager 
(Spalatorie Theatre) [MD], Eugenia ROSU, cultural manager / Vasiluta 
VASILACHE, artist (Cocosul Rosu) [MD]

Local activism. Anatol Mătăsaru: politics, art, activism.

17:00-17:45
A discussion between Teodor AJDER and Anatol MATASARU

17:45-18:15
presentation of the crowdmap Aici Chișinăul Civic!

18:15-19:00
film screening: Places of transformation, 2011 (Poland)

-

August 13, 2014 (day 2)

Activism and critique. Online and offline

Local activism: where are we? Where are we going?

13:00-14:30
moderator (roundtable): Vitalie SPRINCEANA, sociologist, urban 
activist [MD]
participants: Vitalii VOZNOI, urban activist [MD], Alexei DIMITROV, 
ecologist [MD], Dmitrii KAVRUK, urban activist [MD], Ion STEFANITA, 
head of the Agency for Inspection and Restoration of Monuments, 
Ministry of Culture [MD], Oleg BREGA, journalist and activist [MD]

Activism in post-socialist contexts

15:00-16:30
moderator: Vitalie SPRINCEANA
speakers: Agnieszka WISNIEWSKA (Political Critique) [PL], Vasyl 
CHEREPANYN (Visual Culture Research Center) [UA], Norbert PETROVICI 
(Group for Social Action) [RO]

Internet and activism. Case-studies followed by a roundtable: the 
state of activism in post-socialist contexts.

17:00-18:00
Vitalie SPRINCEANA / Petru NEGURA (Platzforma) [MD], Agnieszka 
WISNIEWSKA (Political Critique) [PL], Norbert PETROVICI (Group for 
Social Action) [RO]

18:00
film screening: Spatial Justice, (Croatia)

This event is part of CHISINAU CIVIC CENTER – people’s park program: http://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-parc-comunit 
ate/

This event is organized in the frame of the EU project SPACES. The 
SPACES project is financed by the European Union through the Eastern 
Partnership Culture Programme. Additionally, it receives support from 
European Cultural Foundation.

SPACES (Sustainable Public Areas for Culture in Eastern Countries) 
project assembles artists and cultural workers in four Eastern partner 
countries, Armenia, Georgia, Moldova, Ukraine, who aim at reflecting 
societal issues in the public realm of their city. It also aims at 
strengthening the independent art and culture scene.

http://www.spacesproject.netVladimir US

CHIOSC  |  curator

http://chiosc.oberliht.com
http://zpatiu.wordpress.com/
https://chisinaulcivic.crowdmap.com/
http://chisineu.wordpress.com
http://bucuresti68.wordpress.com
http://plic.oberliht.com
http://www.facebook.com/Oberliht

Proiectul CHIOSC este realizat cu suportul financiar al Fundatiei 
Culturale Europene http://www.eurocult.org

--
"Oberliht" Young Artists Association
http://oberliht.com

tel/fax:	+ (373 22) 286317
email: 	vladimir at oberliht.org.md
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20140811/7f1ad80e/attachment-0001.html>


More information about the oberlist mailing list