[oberlist] MD* ZPAȚIU: Omul merge după soare, expoziție de fotografie documentară / Человек идёт за солнцем, выставка документальной фотографии, 3 decembrie 2014, ora 20:00

Vladimir US vladimir at oberliht.org.md
Tue Dec 2 20:41:06 CET 2014


foto: Mihail CALARAȘAN

- – – читайте ниже на русском – – -

http://zpatiu.wordpress.com/2014/12/02/omul-merge-dupa-soare/

RO
- – – – -

Omul merge după soare – expoziţie de fotografie documentară
deschidere: 3 decembrie 2014, ora 20:00
perioada: 3-19 decembrie 2014
Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

orele de lucru a expoziției: între 4-6 decembrie de la 15:00-19:00, 
iar între 8 -19 decembrie expoziția poate fi vizitată apelînd în 
prealabil la + (373) 79910102, + (373 22) 286317

prezentare publică: Comercializarea Orașului de Vitalie SPRÎNCEANĂ 
și Vladimir US
8 decembrie 2014, ora 18:00
Zpaţiu (str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

Asociatia Tinerilor Artisti Oberliht cu sprijinul Institutului Goethe 
invită toți doritorii pe 3 decembrie 2014 la deschiderea expoziţiei 
de fotografie documentară Omul merge după soare.
curatorul expoziţiei: Tatiana FIODOROVA
participanți: Mihail CALARAȘAN, Diana DRAGANOVA, Natalia JURMINSKAIA, 
Ramin MAZUR, Anastasia PALII, Ion ROȘCA, Eugen SCLIFOS, Alla 
SOROCHINA, Alexei VILCINSCHII.

Numele expoziţiei face referinţă la cunoscutul film artistic al 
regizorului Mihail Calic, a cărui acţiune are loc în Chişinăul 
postbelic aflat în proces de reconstrucţie, în anii ’60 ai 
secolului trecut. Prin povestea lirică despre un băiat care merge 
prin oraşul său iubit, urmând soarele, se dezvăluie o viziune 
poetică a autorului asupra Chişinăului, în care pot fi recunoscute 
şi contururile havuzului din grădina publică Ştefan cel Mare, şi 
străzile reconstruite ale Chişinăului, şi fântâna în cascadă 
din Valea Morilor.

Cum este oraşul astăzi?

Chişinăul, la fel ca şi oricare alt oraş, reprezintă un organism 
viu, care se află în continuă mişcare, dezvoltare şi transformare. 
Aceasta se observă în mod special pe parcursul ultimililor ani, 
când, după o lungă stagnare, a început să se dezvolte şi să se 
înnoiască. Se acordă o atenţie tot mai mare construcţiei şi 
transformărilor în spaţiul public urban.

În ultimii 20 de ani transformarea spaţiului postsocialist sub 
influenţa culturii globale a consumului a condus la schimbarea 
mediului urban printr-o comercializare şi privatizare totală a 
spaţiilor publice de către mediul de afaceri privat. Tot mai des 
spaţiile publice sunt utilizate pentru construcţii nesancţionate şi 
devin mai puţin deschise şi accesibile. Monumentele arhitecturale 
istorice sunt demolate, sunt înlocuite prin centre comerciale, în 
parcuri, pe terenurile de joacă pentru copii şi în alte locuri 
publice sunt constuite clădiri cu multe etaje. Pe de o parte, oraşul 
creşte şi se lărgeşte, pe de altă parte, apare problema rolului 
şi locului individului în mediul urban. (Tatiana Fiodorova)

Artiștilor li se propune să cerceteze, prin mijloace vizuale (cu 
ajutorul fotografiei sau altor tehnici apropiate) realităţile vieţii 
urbane a Chişinăului, precum şi transformările vieții culturale, 
sociale, economice care se reflectă direct și influențează 
spațiile publice de azi, în care, pe de o parte, în centrul 
atenţiei şi a criticii se află omul şi locul său în mediul urban, 
iar pe de altă parte însăși Chișinăul ca un organism în 
creștere și dezvoltare.

- – -

Asociația Oberliht are plăcerea să o invite pe Tatiana Fiodorova 
(artist media, fotograf) în calitate de co-curator al 
proiectuluiChișineu – oraș în transformare, care se prezintă sub 
seria unor expoziții cu participarea tinerilor artiști din Moldova 
și din regiune. Tema proiectului, așa cum e reflectată în titlul 
lui, problematizează modul în care s-a format spațiul urban în 
ultimii ani și în care chișinăuienii locuiesc, își petrec timpul 
și participă la diferite activități, și cum acest spațiu 
influențează relațiile sociale și practicile cotidiene – cum el 
ne formează ca colectivitate și cum ne raportăm la el ca indivizi. 
(Us Vladimir)

partenerii proiectului:
Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturala
Centrul pentru Artă Contemporană [ksa:k]
Art Platforma
Platzforma

finanțatori:
Institutul Goethe din București
Ministerul Afacerilor Externe din Germania
Fundația Culturală Europeană

РУ
– – – – -

Человек идёт за солнцем – выставка 
документальной фотографии
oткрытие выставки 3 декабря 2014, 20.00
период: 3-19 декабря 2014
Zpatiu (Музей Земства, ул. Щусева, 103, 
Кишинев)

часы работы выставки: с 4 по 6 декабря с 
15.00-19.00, также с 8 -19 декабря выставку 
можно посетить по предварительному 
звонку по телефону + (373) 79910102, + (373 22) 286317

презентация: Коммерциализация Города 
(Виталие Спрынчянэ, Владимир Ус)
8 декабря 2014, 18.00
Zpatiu (Музей Земства, ул. Щусева, 103, 
Кишинев)

Ассоциация молодых художников 
Оберлихт при поддержке Гетте Институт 
приглашает 3 декабря 2014 на открытие 
выставки документальной фотографии 
Человек идет за солнцем.
куратор выставки: Федорова Татьяна
Участники выставки: Михаил Каларашaн, 
Туся Журминская, Сорокина Алла, Ион 
Рошка, Евгений Склифос, Рамин Мазур, 
Алексей Вильчинский, Диана Драганова и 
Анастасия Палий.

Название выставки отсылает к 
известному художественному фильму 
режиссера Михаила Калика, где 
разворачивающиеся действия 
происходят в строящемся послевоенном 
городе Кишиневе в 60е годы прошлого 
столетия. Через лирический рассказ о 
мальчике, идущем по любимому городу за 
солнцем, раскрывается поэтический 
авторский взгляд на Кишинев, где 
узнаются в своих очертаниях и фонтан в 
центральном парке «Штефан чел Маре», и 
обустроенные улицы Кишинева, и 
каскадный фонтан в парке Валя Морилор.

Какой город сегодня?

Кишинев, как и любой другой город – это 
живой организм, который находится в 
постоянном движении, развитии и 
преобразовании. Особенно это заметно в 
последние годы, когда после длительной 
и продолжительной стагнации, город 
стал вновь застраиваться и 
обновляться. Все больше уделяется 
внимание обустройству и видоизменению 
городских публичных пространств.

За последние 20 лет трансформация 
постсоциалистического пространства 
под влиянием глобальной культуры 
потребления повлекла за собой 
видоизменения городской среды через 
тотальную коммерциализацию и 
приватизацию общественных 
пространств частным бизнесом. Все чаще 
общественные пространства не 
санкционированно застраиваются и 
становятся менее открытыми и 
общедоступными. Архитектурные 
исторические памятники сносятся, 
застраиваются торговыми центрами; в 
парках, на детских площадках или в 
других общественных местах возводятся 
многоэтажные здания. С одной стороны 
город растет и расширяется, c другой 
стороны возникает вопрос о роли и 
месте индивидуума в городской среде. 
(Федорова Татьяна)

Фотографам и художникам предлагается 
эстетическими средствами через 
фотографию исследовать реалии 
урбанистической жизни города Кишинева 
и изменения визуального облика города, 
а также переосмыслить новые городские 
пространства и современную городскую 
повседневность Кишинева, где центром 
внимания и критики человек и его место 
в городской среде, а также сам город в 
трансформации и развитии.

- – – -

Ассоциация Оберлихт имеет честь 
пригласить Федорову Татьяну (медиа 
художника и фотографа) в качестве со- 
куратора проекта Кишинев – город в 
трансформации, который представляет 
собой серию выставок с участием 
молодых художников из Молдовы и других 
стран региона. Тема проекта, 
заявленная в названии, раскрывает 
проблемы формирования и развития  
городского пространства последних 
лет. Каким образом кишиневцы живут, 
проводят время, участвуют в различных 
видах деятельности. Как это 
пространство влияет на социальные 
отношения, повседневные практики, как 
оно формирует нас как сообщество, и как 
относимся к нему мы как индивидуумы. 
(Владимир Ус)

Партнеры проекта:
Национальный Музей Этнографии и 
Естественной Истории
Центр Современного Искусства [ksa:k]
Art Platforma
Platzforma

Финансовая поддержка:
Институт Гете, Бухарест
Министерство Инностранных Дел 
Германии
Европейский Культурный Фонд

Vladimir US

CHIOSC  |  curator

http://chiosc.oberliht.com
http://zpatiu.wordpress.com/
https://chisinaulcivic.crowdmap.com/
http://chisineu.wordpress.com
http://bucuresti68.wordpress.com
http://plic.oberliht.com
http://www.facebook.com/Oberliht

Proiectul CHIOSC este realizat cu suportul financiar al Fundatiei 
Culturale Europene http://www.eurocult.org

--
"Oberliht" Young Artists Association
http://oberliht.com

tel/fax:	+ (373 22) 286317
email: 	vladimir at oberliht.org.md
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20141202/8e47fdfc/attachment-0001.html>


More information about the oberlist mailing list