[oberlist] FR* evnt: Tabăra de Idei, Marsilia / Idea Camp, Marseille 23-25.10.2014

Vladimir US vladimir at oberliht.org.md
Sun Oct 19 22:13:55 CEST 2014


http://www.oberliht.com/idea-camp/

Tabăra de Idei, Marsilia /
Idea Camp, Marseille
23-25 octombrie, 2014


RO
- – – – -

Tabăra de Idei, Marsilia
23 – 25 octombrie 2014

50 de idei, 23 de ţări şi 3 zile pentru a regândi locul oamenilor 
în spaţiul public. Săptămâna viitoare va avea loc prima Tabără 
de Idei, iniţiată de Fundaţia Culturală Europeană (ECF), care-i va 
aduna împreună pe cei care vor realiza schimbări în cultură, din 
peste 23 de ţări din întreaga Europă şi din afara ei, într-un 
schimb de idei de trei zile care va contribui la răgândirea locului 
oamenilor în spaţiul public.

Vara aceasta Fundaţia Culturală Europeană a primit 813 propuneri ca 
răspuns la un apel de idei paneuropean care-i va face pe oameni să 
redefinească şi să reconfigureze spaţiul public. Autorii a 50 cele 
mai inovatoare, îndrăzneţe şi inspirate idei au fost selectaţi să 
participe la prima Tabără de Idei organizată de ECF şi având în 
calitate de co-partener Les Tetes de l’Art și La Villa 
Mediterrannee. Scopul este să propunem acţiuni concrete pentru a 
redefini şi a reproiecta spaţiul public.

Evenimentul va fi transmis în direct pe http://www.ideacamp.fr

Tabăra de Idei oferă un şir de spaţii fizice şi activităţi 
pentru a asigura un mediu perfect pentru reflecţie, pentru propagarea, 
cunoașterea şi dezvoltarea ideilor. Programul include: Discuţii 
zilnice cu experţi: Ateliere şi Staţii de Cunoaştere pentru a 
propaga cele mai bune practici şi a învăţa despre antreprenoriatul 
social şi multe alte subiecte; laboratoare media interactive şi 
spaţii de relaxare precum Idea Spa. Toate acestea vor avea loc într- 
un cadru unic pe ţărmul Mediteranei, utilizat de artişti, designeri 
şi performeri.

Cei 50 de participanţi ai Taberei de Idei vin din 23 ţări, din 
Uniunea Europeană, precum şi din regiuni vecine, inclusiv regiunea 
Arabă Mediterană, Rusia, Turcia, Ucraina şi Balcanii de Vest. Ei 
reprezintă organizaţii dintr-un spectru larg de sectoare, de la cel 
academic la structuri de mediu, de la activism în domeniul drepturilor 
omunlui, arhitecturii, social şi civic şi planificare urbană până 
la mass-media, artă şi cultură. Diversitatea enormă a sectoarelor 
reprezentate presupune în egală măsură o mare diversitate a 
ideilor. Unele idei sunt axate pe subiecte rurale sau ecologice, în 
timp ce altele abordează probleme urbane sau digitale.

După cum declară Sam Khebizi, directorul Les Tetes de l’Art: 
„Mediterană, cosmopolită, aparţinând poporului, haotică, 
primitoare, de necontrolat şi atrăgătoare, Marsilia evocă un mare 
număr de caracteristici care sunt tranşante şi divizează în 
acelaşi timp”. Prin urmare este locul perfect pentru a găzdui prima 
Tabără de Idei.

Colaborând îndeaproape cu cei șase parteneri ai reţelei de programe 
pentru Acţiuni Conectate în Spaţiul Public – şi anume Culture 2 
Commons în Croaţia, les Tetes de l’Art în Franţa, Oberliht în 
Moldova, Platoniq în Spania, Krytyka Polityczna în Polonia şi 
Subtopia în Suedia – Fundaţia Culturală Europeană a dezvoltat un 
program de activităţi ce abordează unul dintre subiectele cele mai 
intens discutate astăzi, în jurul problemelor spaţiului public.

Lucrând în reţea, ECF recunoaşte că rolul său în filantropia 
contemporană ar trebui să treacă dincolo de iniţiativele bazate pe 
proiecte. Concentrându-se asupra unor metode şi dezvoltând valori 
comune, împreună cu o mare diversitate de părţi interesate din 
multiple sectoare, Acţiunea Conectată pentru Spaţiu Public are 
potenţialul să mărească eficienţa proiectelor, precum şi să 
creeze o platformă durabilă care să pledeze pentru rolul integral al 
culturii în Europa.

Pentru mai multe informaţii despre Tabăra de Idei, vizitaţihttp://www.ideacamp 
.fr

Dacă doriți să vizitați acest eveniment vă rugăm să ne contactați la cmarasligil at culturalfound 
ation.eu

EN
- – – – -

Idea Camp, Marseille
October 23-25, 2014

50 ideas, 23 countries and 3 days to rethink people’s place in 
public space
Next week sees the very first Idea Camp, initiated by the European 
Cultural Foundation (ECF), bringing together cultural changemakers 
from more than 23 countries across Europe and beyond in a three-day 
exchange of ideas to help rethink people’s place in public space.

This summer ECF received 813 proposals in response to a European-wide 
call for ideas that engage people in re-defining and shaping public 
space. Representatives of the 50 most innovative, daring and inspiring 
ideas have been selected to join ECF’s first Idea Camp, co-hosted by 
Les Têtes de l’Art at La Villa Mediterranée. The goal is to propose 
concrete actions to redefine and redesign public space.

The event will be live streamed on http://www.ideacamp.fr

The Idea Camp is offering an array of physical spaces and activities 
to provide the perfect environment for reflection, sharing, learning 
and nurturing of ideas. The programme includes: daily Idea Talks by 
experts: Workshops and Knowledge Stations to share best practices and 
learn about social entrepreneurship and many other topics: interactive 
media labs; and relaxing spaces such as the Idea Spa. These are all 
laid out in a unique environment on the Mediterranean coast that’s 
used by artists, designers and performers.

The 50 Idea Camp participants come from 23 different countries, from 
across the EU as well as from neighbouring regions, including the Arab 
Mediterranean region, Russia, Turkey, Ukraine and the Western Balkans. 
They represent organisations from a vast array of sectors, from 
academia to environmental bodies, from human rights, architecture, 
social & civic activism and city planning through to media, arts and 
culture. The huge diversity of sectors represented means that the 
ideas are equally diverse. Some of the ideas are focused on rural or 
ecological issues while others highlight urban or digital topics.

As Sam Khebizi, director of les Têtes de l’Art says: 
“Mediterranean, cosmopolitan, of the people, chaotic, welcoming, 
uncontrollable, and appealing, Marseille evokes a great number of 
characteristics that are as cutting as they are divisive.” It is 
therefore the perfect location to host this first Idea Camp.

Working closely with the six hubs of the networked programme for 
Connected Action for Public Space – namely Culture 2 Commons in 
Croatia, Les Têtes de l’Art in France, Oberliht in Moldova, Platoniq 
in Spain, Krytyka Polityczna in Poland and Subtopia in Sweden – ECF 
has developed a programme of activities that address one of the most 
hotly debated topics today, around the issues of public space.

By working in this networked way, ECF recognises that its role in 
contemporary philanthropy should go beyond project-based initiatives. 
By focusing on methods and shaping common values, together with a 
broad array of cross-sectoral stakeholders, Connected Action for 
Public Space has the potential to increase the effectiveness of 
projects, as well as creating a sustainable and more enduring platform 
to advocate for the integral role culture plays in Europe.

For more information about the Idea Camp, visit http://www.ideacamp.fr

If you wish to attend the event, please contact us at cmarasligil at culturalfoundation.euVladimir US

CHIOSC  |  curator

http://chiosc.oberliht.com
http://zpatiu.wordpress.com/
https://chisinaulcivic.crowdmap.com/
http://chisineu.wordpress.com
http://bucuresti68.wordpress.com
http://plic.oberliht.com
http://www.facebook.com/Oberliht

Proiectul CHIOSC este realizat cu suportul financiar al Fundatiei 
Culturale Europene http://www.eurocult.org

--
"Oberliht" Young Artists Association
http://oberliht.com

tel/fax:	+ (373 22) 286317
email: 	vladimir at oberliht.org.md
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20141019/fe600680/attachment-0001.html>


More information about the oberlist mailing list