[oberlist] Programe de mobilitate pentru tineri artiști – sesiune de informare / Программы мобильности для молодых художников, 09.10.2018, 16:00

info info at oberliht.com
Tue Oct 9 11:30:17 CEST 2018


 <http://www.oberliht.org/wp-content/uploads/2018/09/oberlist_carton_a_web400.jpg>
http://www.oberliht.org/edu-art-4/
– – – scroll down for English version – – –
– – – читайте ниже на русском – – –

Edu-Art – educaţie artistică non-formală pentru o generaţie de tineri implicați social şi integrați din punct de vedere profesional

Proiectul urmărește să contribuie la formarea unei generații de artiști active din punct de vedere civic și pregătite din punct de vedere profesional, pentru a se realiza în plan național și internaţional.

Proiectul Edu-Art îşi propune să ofere tinerilor artişti suport metodologic şi practic pentru o activitate artistică într-o lume aflată în proces de transformare sub presiunea unor factori de ordin global (cerințele înalte de acces pe piața muncii și compeatitivitatea existenta în cîmpul artistic, migrația masivă pe plan internațional, precaritatea lucrului în domeniul culturii etc.) şi pregătirea acestora pentru realizarea profesională pe plan internaţional.

BUNKER – Facultatea Arte Plastice / AMTAP
blocul III, str. 31 August 1989, nr. 137, Chișinău

program:

Programe de mobilitate pentru tineri artiști – sesiune de informare cu Vladimir US [MD]
9 octombrie 2018, ora 16:00

Vă invităm la o prezentare despre programele de mobilitate pentru tinerii artiști. În cadrul întîlnirii vor fi oferite informații despre diversele oportunități de dezvoltare profesională în cîmpul artistic cum sunt programele de rezidență artistică, tabere de creație, festivalurile și alte oportunități de participare existente pe plan European. Totodată, vor fi prezentate cîteva programe, care oferă suport și prevăd acoperirea cheltuielilor de drum și participare, cum este STEP travel grant <http://www.culturalfoundation.eu/step> și altele.

– – –

Vladimir US este artist și curator stabilit în Chișinău, Moldova, membru fondator al Asociației Tinerilor Artiști Oberliht. A studiat artă, curatoriat, management cultural și politici culturale la Chișinău, Grenoble și Belgrad. Prin lucrările și proiectele sale recente, Vladimir explorează procesele de transformare a spațiului public în orașele post-sovietice, fiind totodată interesat de nevoia de conceptualizare a rețelei spațiilor publice alternative din Chișinău.

– – –

Edu-Art este un program organizat de Asociația Oberliht <http://www.oberliht.org/> în colaborare cu Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice <http://amtap.md/>, Facultatea Arte Plastice, și este susținut de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova <http://mecc.gov.md/>. Scopul acestui program este de a introduce noi module educaționale în sfera educației artistice din Moldova și de a familiariza publicul cu noile tendințe în artă din Moldova și din regiune.

 <http://www.oberliht.org/wp-content/uploads/2018/02/DSC_0273_web.jpg>
EN

Edu-Art – non-formal artistic education for socially involved and professionally integrated young generation

The aim of this project is to educate an active and aware generation of artists, and to prepare them for the professional integration on national and international level. The Edu-Art project aims to provide methodological and practical support to emerging artists for their artistic work in a world undergoing transformation under the pressure of global factors (restricted access to labor market and high competition in the artistic field, massive migration on the international level, the precariousness of the work in the field of culture, etc.) and their professional development.

BUNKER – Faculty of Fine Arts / AMTAP
3rd block, 137, 31st of August 1989 street, Chisinau

program:

Mobility programs for emerging artists – an info-session with Vladimir US [MD]
October 9, 2018, 4 pm

We invite you for a presentation about mobility programs for young artists. The presentation will provide informations about the different opportunities of profesional development in the artistic field, programs of artistic residencies, creative camps, festivals and other opportunities of participation existing on the Europenean level. Some grant programs that support the travel costs and participation fees for artists, like STEP travel grant <http://www.culturalfoundation.eu/step> and other programs, will be presented as well.

– – –

Vladimir US (1980), artist and curator based in Chisinau, Moldova, founding member of Oberliht Young Artists Association. He studied art, curating, cultural management and cultural policy in Chisinau, Grenoble and Belgrade. Through his recent works and projects he examines the processes of transformation of the public space in post-Soviet cities along with the need for conceptualizing an alternative network of public spaces in Chisinau.

– – –

Edu-Art is a program organized by Oberliht Association <http://www.oberliht.org/> in collaboration with Academy of Music, Theatre and Fine Arts <http://amtap.md/>, Faculty of Fine Arts, with the support of Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova <http://mecc.gov.md/>. The program aims to introduce new educational modules in the artistic education curricula and to familiarize the publics with new tendencies in art from Moldova and from the region.

RU

 <http://www.oberliht.org/wp-content/uploads/2018/02/DSC_0891_web.jpg>
Edu-Art – неформальное художественное образование для поколения социально и профессионально интегрированных молодых людей

Целью проекта является формирование поколения художников, граждански активных и подготовки их для достижения профессионального национального и международного уровня. Проект Edu-Art направлен на оказание методической и практической поддержки молодым художникам для художественной работы в мире, подвергающемся трансформации под давлением глобальных факторов (высокий доступ на рынок труда и конкуренция в художественной сфере, массовая миграция на международном уровне, нестабильность работы в области культуры и т. д.) и их подготовка к международному профессиональному соревнованию.

BUNKER – факультет Изобразительных Искусств / AMTAP
ул. 31 августа 1989, №. 137, Кишинёв

программа:

Программы мобильности для молодых художников – презентация Владимира УCA [MD]
9 октября 2018 г., 16:00

Приглашаем Вас на презентацию о программах мобильности молодых художников. На встрече будет представлена информация о различных возможностях профессионального развития в художественной сфере, таких как программы резиденций для художеников, участие в творческих лагерях, фестивалях, а также другие возможности участия на международном уровне. В то же время будет представлено несколько программ для поддержки и покрытия расходов на поездки и участие, таких как грант на STEP travel grant <http://www.culturalfoundation.eu/step> и другие.

– – –

Владимир УС (1980 г.) – художник и куратор, проживающий в Кишиневе, Молдова, член-учредитель Ассоциации молодых художников Oberliht. Изучал искусство, кураторство, культурное управление и культурную политику в Кишиневе, Гренобле и Белграде. Посредством своим недавних работ и проектов Владимир исследует процессы трансформации общественного пространства в постсоветских городах, будучи заинтересованым в необходимости концептуализации сети альтернативных публичных пространств в Кишинэу.

– – –

Edu-Art это программа, организованная Ассоциацией Oberliht <http://www.oberliht.org/> в сотрудничестве с Академией Музыки, Театра и Изобразительных Искусств <http://amtap.md/>, Факультетом Изобразительных Искусств, и поддерживается Министерством Образования, Культуры и Исследований Республики Молдова <http://mecc.gov.md/>. Целью этой программы является внедрение новых образовательных модулей в области художественного образования в Молдове и ознакомление общественности с новыми тенденциями в искусстве в Молдове и за её пределами.

oberliht
info at oberliht.org
http://oberliht.org

asociază-te / follow us
https://www.telegram.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht (RO)
https://www.facebook.com/Oberliht (EN)
https://www.twitter.com/oberlihtlive
https://www.vk.com/oberlihtassociation
https://www.vimeo.com/oberliht
https://www.youtube.com/channel/UCvsyoCq3aczyvtsfTvKyqyw

aboneaza-te la [oberlist] / subscribe
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist <https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist>
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20181009/aa770771/attachment-0001.html>


More information about the oberlist mailing list