[oberlist] Edu-Art 2021: Periferii ]]în[[ Tranziție – program public de evenimente culturale / Периферии ]]в[[ Транзиции – публичная программа культурных мероприятий

oberliht info at oberliht.org
Fri Sep 10 12:37:07 CEST 2021


 <https://arteduct.files.wordpress.com/2021/09/7img_1723.jpg>
https://arteduct.wordpress.com/2021/09/09/periferii-in-tranzitie/
– читайте ниже на русском –

RO

Edu-Art 2021- consolidarea legăturii între comunitățile artistice

Periferii ]]în[[ Tranziție – program public de evenimente culturale și activități de educație artistică

Vă invităm cu drag să participați la programul public Periferii ]]în[[ Tranziție, care constă într-o serie de evenimente culturale printre care expoziții, prezentări, discuții cu artiști, ateliere, lecții și alte evenimente.

În cadrul ediției din acest an ne-am propus să cercetăm tema transformării spațiilor publice din Chișinău, Dubăsari și Rîbnița, ce s-au petrecut de-a lungul ultimelor trei decenii, problemele de ecologie și de depopulare a regiunii noastre, dar și să găsim puncte de legătură cu tema generală a proiectului – periferia <https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2020/periferie/>.Proiectul servește, de asemenea, în calitate de platformă pentru restabilirea și dezvoltarea legăturilor între comunitățile culturale de pe ambele maluri ale Nistrului, creând premise pentru noi colaborări – o soluție viabilă în lipsa căilor de comunicare și dialog, ținându-se totodată cont de situația actuală de criză în care se regăsește sectorul cultural independent din Republica Moldova. Programul de activități al acestuia vine să complementeze curriculumul universitar de educație artistică prin sesiuni de informare, seminare interactive și ateliere tematice de lucru practic, o expediție de cercetare de-a lungul râului Nistru și un program cultural accesibil publicului larg.

Începând cu luna aprilie, au avut loc mai multe ateliere și activități tematice <https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2021/ateliere/>, experiența din cadrul cărora o vom împărtăși în cadrul întâlnirilor ce urmează. Astfel, invităm comunitatea culturală de pe ambele maluri ale Nistrului și publicul larg să viziteze evenimentele culturale din cadrul proiectului, care vor continua până în luna octombrie 2021.

Vă invităm să accesați programul public Periferii ]]în[[ Tranziție <https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2021/program-public/>.

Participarea în cadrul tuturor activităților proiectului este gratuită. În viziunea noastră, accesul la Cultură și Educație, în calitate de bunuri comune, trebuie asigurat tuturor doritorilor, indiferent de statutul lor economic sau social.

Informație de contact:
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info(a)oberliht.org
http://oberliht.org <http://oberliht.org/>
https://t.me/oberliht <https://t.me/oberliht>
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht <https://www.facebook.com/asociatia.oberliht>
Edu-Art 2021: https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2021/ <https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2021/>
Măsuri de prevenire a răspândirii virusului COVID19
Accesul la toate evenimentele se va face, ținându-se cont de recomandările Agenției Naționale pentru Sănătate Publică <https://ansp.md/>. Membrii publicului sunt rugați să poarte măști și să respecte regulile obligatorii de siguranță (distanțare de 1 m, verificarea temperaturii la intrare, se interzice consumul băuturilor alcoolice, alte cerințe posibile) pe parcursul întregului eveniment. Vă mulțumim!

Activitățile organizate de Asociația Oberliht <http://oberliht.org/> în cadrul proiectului cultural Edu-Art 2021 <https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2021/> – consolidarea legăturii între comunitățile artistice au ca scop să ofere oportunități de educație artistică non-formală, să dezvolte spiritul civic prin artă și activism cultural. Proiectul este realizat în colaborare cu ÙR | Transformation space <https://www.instagram.com/_ur_transnistria/> din Rîbnița, Aсcolada <https://www.facebook.com/accoladaresurs/> și Медики ЗА Экологию <https://www.facebook.com/doctorforecology> din Dubăsari și este realizat prin intermediul Programului UE „Măsuri de Promovare a Încrederii”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD <https://www.md.undp.org/content/moldova/en/home.html>. Adițional proiectul beneficiază de suportul CEC ArtsLink <https://www.cecartslink.org/> și Ambasadei Republicii Cehe din Chișinău.

 <https://arteduct.files.wordpress.com/2021/04/program-public.jpg>
РУ

Edu-Art 2021 – укрепление связей между художественными сообществами

Периферии ]]в[[ Транзиции – публичная программа культурных мероприятий и художественного образования

Приглашаем вас любезно принять участие в общественной программе Периферии]] в [[Транзиции, которая состоит из серии культурных мероприятий, включая выставки, презентации, дискуссии с художниками, семинары, уроки и другие события.

В этом году мы поставили перед собой задачу исследовать тему трансформации общественных пространств в Кишиневе, Дубоссарах и Рыбнице, произошедшую за последние три десятилетия, проблемы экологии и депопуляции нашего региона, а также найти точки соприкосновения с общими темами проекта – периферия <https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2020/periferie/>.Проект также служит платформой для восстановления и развития связей между культурными сообществами на обоих берегах Днестра, создает условия для нового сотрудничества, являясь жизнеспособным решением при отсутствии способов коммуникации и диалога, учитывая нынешнюю кризисную ситуацию, в которой находится независимый культурный сектор в Республике Молдова. Программа мероприятий дополняет университетскую программу художественного образования посредством информационных сессий, интерактивных семинаров и тематических мастер-классов, исследовательской экспедиции по реке Днестр и культурной программы, доступной для широкой публики.

Начиная с апреля, было проведено несколько мастерских и тематических мероприятий <https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2021/ateliere/>, опытом которых мы готовы и хотим поделиться. Приглашаем культурное сообщество на обоих берегах Днестра и широкую общественность посетить культурные мероприятия в рамках проекта, который продлится до октября 2021 года.

Здесь вы можете ознакомиться с публичной программой Периферии ]]в[[ Транзиции. <https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2021/program-public/>
Участие во всех мероприятиях проекта бесплатное. На наш взгляд, доступ к культуре и образованию как к общим благам должен быть обеспечен для всех желающих, независимо от их экономического или социального статуса.

Контактная информация:
тел: +373 22 286317, +373 79910102
email: info(a)oberliht.org
http://oberliht.org <http://oberliht.org/>
https://t.me/oberliht <https://t.me/oberliht>
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht <https://www.facebook.com/asociatia.oberliht>
Edu-Art 2021: https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2021/ <https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2021/>
Меры по предотвращению распространения вируса COVID19
Доступ ко всем мероприятиям будет основан на рекомендациях Национального Агентства Государственного Здравоохранения <https://ansp.md/>. Просьба к представителям общественности носить маски и соблюдать обязательные правила безопасности (дистанция 1 м, проверка температуры на входе, запрещается употребление алкогольных напитков, другие возможные требования) на протяжении всего мероприятия. Спасибо!

Мероприятия организованы Ассоциацией Оберлихт <http://oberliht.org/> в рамках проекта Edu-Art 2021 <https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2021/> – укрепление связей между художественными сообществами – с целью предоставить возможности для неформального художественного образования, развивать гражданский дух через искусство и культурную активность. Проект организован в партнерстве с культурными учреждениями и организациями, в том числе ÙR | Transformation Space <https://www.instagram.com/_ur_transnistria/> (Рыбница), Акколада <https://www.facebook.com/accoladaresurs/> и Медики ЗА Экологию <https://www.facebook.com/doctorforecology> (Дубоссары) и реализуется с участием участников и партнеров, при финансовой поддержке CEC ArtsLink <https://www.cecartslink.org/> (США), посольства Республики Чехия в Кишиневе и Европейского Союза в рамках Программы ЕС «Меры по повышению доверия», реализуемой ПРООН <https://www.md.undp.org/content/moldova/en/home.html>.oberliht
022 286317 / 079910102
info at oberliht.org
http://oberliht.org

asociază-te / follow us
https://www.telegram.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht (RO)
https://www.facebook.com/Oberliht (EN)
https://vk.com/oberlihtassociation
https://www.youtube.com/channel/UCvsyoCq3aczyvtsfTvKyqyw/videos

aboneaza-te la [oberlist] / subscribe
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist <https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist>
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20210910/2eac52be/attachment-0001.htm>


More information about the oberlist mailing list