[oberlist] OPEN CALL: Atelier de cartografiere a resurselor culturale

Elena Chirila c.elena.chirila at gmail.com
Mon Aug 1 16:45:31 CEST 2022


https://cscirm.wordpress.com/2022/07/26/apel-cartografiere[image: image.png]

– читайте ниже на русском –

*Etapa I: Cahul* (24-27 august 2022)
*Etapa II: Chișinău *(26-28 octombrie 2022)
*Etapa III: online *(29-30 noiembrie 2022)

data limită: *11 august 2022*

Atelierul de cartografiere a resurselor culturale are drept scop de a
familiariza artiștii, managerii, administratorii și activiștii culturali cu
diferite metode de cartografiere a resurselor culturale – un lucru necesar
în vederea elaborării unei strategii culturale inclusive de nivel local.

Prin intermediul acestei activități ne propunem să colectăm cunoștințe
despre resursele culturale disponibile în diferite localități (spații
pentru activități culturale, artiști și inițiative, organizații și
proiecte, resurse materiale, financiare, informaționale ș. a.), pe care să
le cartografiem, organizăm în categorii și publicăm în mod regulat pe o
hartă a resurselor culturale din Republica Moldova.

Activitatea vine totodată să încurajeze crearea unor conexiuni între
practicienii din domeniul culturii și să ofere noi oportunități de
colaborare și lucru în rețea, în contextul Festivalului Internațional de
Film Documentar pentru Schimbare Socială Moldox
<https://moldoxfestival.com/>, care se va desfășura în Cahul.

Atelierul va fi structurat în *3 etape*, care se vor desfășura în
următoarele perioade și localități:

*Etapa I / Cahul (24-27 august 2022)*

Ce este cartografierea culturală: vor fi examinate obiective și principii,
criterii și metode (participanții vor fi familiarizați cu diverse exemple
de metodologii de cartografiere practicate în Moldova, în vecinătatea
estică și în regiunea țărilor baltice). Participanții vor dobândi
cunoștințe de bază despre metodologiile de cartografiere, pe care le vor
putea aplica în cursul următoarei perioade, în propriul lor context, pentru
a colecta informații și elabora un profil cultural al localităților lor.

*Etapa II: Chișinău (26-28 octombrie 2022) *

Pe baza materialelor colectate, va urma o etapă în cadrul căreia câteva
cazuri vor fi examinate, iar părțile puternice și cele slabe vor fi
analizate într-un mod colectiv.

*Etapa III / online (29-30 noiembrie 2022)*

Ultima parte a activității va consta în adaptarea metodologiei discutate la
necesitățile sectorului cultural independent din Moldova. În baza
recomandărilor propuse, o bază de date a resurselor culturale va fi
elaborată și integrată pe platforma web online creată de Coaliția
Sectorului Cultural Independent din RM, astfel încât aceste resurse să fie
împărtășite cu utilizatorii.

Etapele atelierului vor fi completate prin prezentări cu participarea
profesioniștilor din sfera culturii din Letonia, Moldova și Ucraina.

*Doritorii să participe la acest atelier sunt rugați să completeze
acest formular <https://forms.gle/GcP9DgjsoxV5Vhj29>, până la data de 11
august 2022*..

Limba de comunicare a atelierului este rusă și engleză

contacte:
email: info at oberliht.org
tel: 079910102

Formatori:

*Iaroslav Minkin* (Ucraina) – formator și facilitator

Iaroslav Minkin este activist cultural și apărător al drepturilor omului.
S-a născut în Luhansk, și-a petrecut adolescența în Ialta, iar din 2014
activează în Ivano-Frankivsk, Ucraina. A lucrat în calitate de formator și
facilitator în domeniul managementului cultural și strategic, al
drepturilor omului, al egalității de gen și al nediscriminării, al
democrației participative, al diversității culturale și al dialogului
intercultural. Iaroslav Minkin este coautor al cărții „Cartografierea
comunitară în Ucraina”. În calitate de expert cheie, a sprijinit
dezvoltarea a 12 hărți culturale în Ucraina și a dezvoltat metodologia de
cartografiere pentru Kârgâzstan.

*Kaspars Lielgalvis* (Letonia) – lucrător și activist cultural

Kaspars Lielgalvis este un artist care lucrează în domeniul culturii, având
ca interese dezvoltarea urbană, interdisciplinaritatea în arta contemporană
și crearea de structuri auto-organizate. El locuiește în Riga, Letonia.

https://www.kulturaskalendars.lv/
https://www.freeriga.lv/

Moderatori:

*Rusanda Curcă* (Moldova) este o lucrătoare culturală, activistă civică și
de mediu, care locuiește în satul Hîrtop, r. Cimișlia. Este
co-directoarea Centrului
de Proiecte Culturale Arta Azi <https://cpcazart.wordpress.com/>, care se
concentrează pe dezvoltarea sectorului teatral din țară și pe
diversificarea vieții culturale din localitățile rurale.

*Vladimir Us (Moldova)*, artist și curator stabilit în Chișinău, membru
fondator al Asociației Oberliht <http://oberliht.org/>. A studiat artă,
curatoriat, management cultural și politici culturale la Chișinău, Grenoble
și Belgrad. Prin lucrările și proiectele sale recente el explorează
procesele de transformare a spațiului public în orașele post-sovietice,
totodată fiind preocupat de nevoia de a conceptualiza o rețea alternativă
de spații publice pentru Chișinău.

Parteneri

În calitate de platformă națională de advocacy și activism cultural, *Coaliția
Sectorului Cultural Independent din Republica Moldova (CSCI)*
<https://cscirm.wordpress.com/>reunește organizații neguvernamentale și
inițiative necomerciale din sectorul cultural, care activează în mod
autonom, fără imixtiunea statului sau sectorului comercial în politica lor
curatorială și editorială. CSCI își propune să contribuie la dezvoltarea
unui dialog cu autoritățile publice, la consolidarea, susținerea și
dezvoltarea sectorului cultural independent, inițiind activități de
cercetare, desfășurând campanii de informare și educare, formând rețele de
sprijin reciproc și colaborând la nivel internațional.

Fondată în anul 2000 și bazîndu-se pe o experiență îndelungată ca actor
cultural independent, *Asociația Oberliht* <http://oberliht.org/> are
scopul de a interconecta scenele artistice dispersate și de a forma o
comunitate artistica, utilizînd spațiile publice.

Scopul principal al *Festivalului Internațional de Film Documentar pentru
Schimbare Socială Moldox* <https://moldoxfestival.com/> este de a contribui
la o societate mai bună prin intermediul filmului documentar care invită
publicul să reflecteze asupra problemelor actuale, dar și să identifice
soluții.

*Asociația de tineret “STAN”* <https://stan.org.ua/> este o organizație
neguvernamentală cu sediul în Ivano-Frankivsk (Ucraina), care sprijină
inițiativele organizatela nivelul ierbii și cetățenii activi, inclusiv pe
cei din grupurile de populație vulnerabile.

Înființat de artiști în 2008, în fosta fabrică VEF din Riga (Letonia), *Centrul
de Artă Totaldobže* <https://www.facebook.com/Totaldobze> este realizat
pentru a servi drept o platformă deschisă pentru activități artistice
contemporane interdisciplinare. Sute de evenimente de diferite dimensiuni
și structuri au fost organizate în diverse spații ale Centrului de Artă
Totaldobže, în clădiri abandonate și în alte instituții din diferite locuri
din Letonia și din afara acesteia.

Această actvitate este organizată de Coaliția Sectorului Cultural
Independent din Republica Moldova <https://cscirm.wordpress.com/> în
parteneriat cu Asociația Oberliht <http://oberliht.org/>, Asociația Moldox
<https://moldoxfestival.com/>, Asociația de tineret “STAN”
<https://stan.org.ua/>, Totaldobze <https://www.facebook.com/Totaldobze> și
beneficiază de suportul Institutului Cultural Danez
<https://www.danishculture.com/> în cadrul programului Fondului Noii
Democrații <https://www.newdemocracyfund.org/> și de suportul Biroului de
Cooperare al Elveției din Republica Moldova
<https://www.eda.admin.ch/deza/en/home/countries/moldova.html>.

*RU*

*Семинар по картографии культурных ресурсов* – прием заявок

*I этап: Кагул* (24-27 августа 2022 года)
*II этап: Кишинев *(26-28 октября 2022)
*III этап: онлайн* (29-30 ноября 2022 года)

Крайний срок: *11 августа 2022 года*

Семинар по картографии культурных ресурсов призван ознакомить художников,
менеджеров, администраторов и культурных активистов с различными методами
картирования – необходимым шагом на пути к разработке инклюзивной
культурной стратегии на местном уровне.

В рамках этой деятельности мы будем собирать знания о культурных ресурсах,
имеющихся в различных населенных пунктах (пространства для культурной
деятельности, артисты и инициативы, организации и проекты, материальные,
финансовые, информационные ресурсы и т.д.), которые мы распределим по
категориям и будем регулярно публиковать на карте культурных ресурсов
Республики Молдова.

Мероприятие также призвано способствовать установлению связей между
практиками культуры и предоставить новые возможности для сотрудничества и
налаживания контактов в контексте Международного Фестиваля Документального
Кино о Социальных Изменениях Moldox <https://moldoxfestival.com/>, который
пройдет в Кагуле.

Семинар будет состоять из* 3 этапов*, которые пройдут в следующие сроки и в
следующих местах:

*I этап / Кагул (24-27 августа 2022 года)*

Будет рассмотрено, что такое культурная картография: цели и принципы,
критерии и методы (участники будут ознакомлены с различными примерами
методологий картирования, практикуемых в Молдове, странах Восточного блока
и Балтийском регионе). Участники приобретут базовые знания о методологии
картирования, которые они смогут применить в течение следующего периода в
своем собственном контексте для сбора информации и разработки культурного
профиля своих населенных пунктов.

*II этап: Кишинев (26-28 октября 2022)*

На основе собранных материалов последует этап, на котором будут рассмотрены
некоторые случаи и коллективно проанализированы сильные и слабые стороны.

*III этап / онлайн (29-30 ноября 2022 года)*

Последняя часть работы будет заключаться в адаптации обсуждаемой
методологии к потребностям независимого сектора культуры в Молдове. На
основе предложенных рекомендаций будет разработана база данных культурных
ресурсов, которая будет интегрирована в онлайновую веб-платформу, созданную
Коалицией независимого сектора культуры в Молдове, чтобы эти ресурсы могли
быть доступны пользователям.

Этапы семинара будут дополнены презентациями с участием профессионалов
культуры из Латвии, Молдовы и Украины.

*Желающих принять участие в семинаре просим заполнить эту форму
<https://forms.gle/GcP9DgjsoxV5Vhj29> до 11 августа 2022 года.*

Язык семинара – русский и английский

контакты:
email: info at oberliht.org

тел: 079910102

Тренеры:

*Ярослав Минкин *(Украина) – тренер и фасилитатор

Ярослав Минкин – культурный активист и правозащитник. Родился в Луганске,
подростковые годы провел в Ялте, а с 2014 года работает в Ивано-Франковске,
Украина. Он работал в качестве тренера и фасилитатора в области культурного
и стратегического менеджмента, прав человека, гендерного равенства и
недискриминации, партисипативной демократии, культурного разнообразия и
межкультурного диалога. Ярослав Минкин является соавтором книги
“Картирование сообществ в Украине”. В качестве ключевого эксперта он оказал
поддержку в разработке 12 культурных карт в Украине и разработал
методологию составления карт для Кыргызстана.

*Каспарс Лиелгалвис* (Латвия) – деятель культуры и активист

Каспарс Лиелгальвис – художник, работающий в области культуры и
интересующийся вопросами городского развития, междисциплинарности в
современном искусстве и создания самоорганизующихся структур. Он живет в
Риге, Латвия.

https://www.kulturaskalendars.lv/
https://www.freeriga.lv/

Модераторы:

*Русанда Куркэ* (Молдова) – деятель культуры, гражданская и экологическая
активистка, живущая в селе Хыртоп, р. Чимишлия. Она является
содиректором Центра
Культурных Проектов Arta Azi <https://cpcazart.wordpress.com/>, который
занимается развитием театрального сектора страны и диверсификацией
культурной жизни в сельской местности.

*Владимир Ус* (Молдова), художник и куратор, живущий в Кишиневе,
член-основатель Ассоциации Оберлихт <http://oberliht.org/>. Он изучал
искусство, кураторство, культурный менеджмент и культурную политику в
Кишиневе, Гренобле и Белграде. В своих последних работах и проектах он
исследует процессы трансформации общественного пространства в постсоветских
городах, будучи озабоченным необходимостью концептуализации альтернативной
сети общественных пространств для Кишинева.

Партнеры

В качестве национальной платформы для адвокации и культурного
активизма *Коалиция
Независимого Культурного Сектора Республики Молдова (CSCI*
<https://cscirm.wordpress.com/>) объединяет неправительственные организации
и некоммерческие инициативы в культурном секторе, которые действуют
автономно, без вмешательства государства или коммерческого сектора в их
кураторскую и редакционную политику. Цель CSCI – способствовать развитию
диалога с органами государственной власти, укреплению, поддержке и развитию
независимого культурного сектора, инициируя исследовательскую деятельность,
проводя информационные и образовательные кампании, формируя сети взаимной
поддержки и сотрудничая на международном уровне.

*Ассоциация Оберлихт* <http://oberliht.org/>, основанная в 2000 году и
опирающаяся на свой многолетний опыт независимой культурной деятельности,
стремится объединить разрозненные художественные сцены и сформировать
художественное сообщество, используя общественные пространства.

Основная цель *Международного Фестиваля Документального Кино для Социальных
Изменений Moldox* <https://moldoxfestival.com/> – способствовать улучшению
общества посредством документального кино, которое предлагает зрителям
задуматься о текущих проблемах и определить пути их решения.

*Молодежная Ассоциация STAN* <https://stan.org.ua/> – неправительственная
организация, базирующаяся в Ивано-Франковске (Украина), которая
поддерживает низовые инициативы и активных граждан, включая уязвимые группы
населения.

Основанный художниками в 2008 году на территории бывшего завода VEF в Риге
(Латвия),* Центр Искусств Totaldobže*
<https://www.facebook.com/Totaldobze> призван
служить открытой платформой для междисциплинарной современной
художественной деятельности. Сотни мероприятий различного масштаба и
структуры были организованы в различных пространствах Центра искусств
“Totaldobže”, в заброшенных зданиях и других учреждениях в разных местах
Латвии и за ее пределами.

Мероприятие организовано Коалицией Независимого Культурного Сектора
Республики Молдова <https://cscirm.wordpress.com/> в партнерстве с Ассоциацией
Оберлихт <http://oberliht.org/>, Ассоциацией Moldox
<https://moldoxfestival.com/>, Молодежной ассоциацией “STAN”
<https://stan.org.ua/>, Totaldobze  <https://www.facebook.com/Totaldobze>при
поддержке Датского Института Культуры <https://www.danishculture.com/> в
рамках программы Фонда Новой Демократии <https://www.newdemocracyfund.org/>
и Швейцарского Бюро по Сотрудничеству в Республике Молдова
<https://www.eda.admin.ch/deza/en/home/countries/moldova.html>.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20220801/8597f217/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image.png
Type: image/png
Size: 1371777 bytes
Desc: not available
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20220801/8597f217/attachment-0001.png>


More information about the oberlist mailing list