[Oberlist] INTERVENTII - proiect de instruire in domeniul imaginii digitale >>>

Oberliht ober la emdash.org
Lun Sep 18 03:41:30 CEST 2006


INTERVENTII

Intr-o epocã a uniformizãrii marcatã de globalism ºi neo-liberalismul
relaþiilor economice, implicit consumerism, în care peisajul vieþii
cotidiene devine din ce în ce mai structurat, supus uniu control ºi
supravegheat, regulile jocului tot mai restrânse, identitãþile ºi cliºeele
fundamentale, mediul artistic instituþionalizat ºi instrumentalizat,
devine tot mai greu de identificat spaþiile disponibile (flexibilie)
pentru activitãþi de ordin innovator, experimental, creativ.
Astfel una din cãi ce se face simþitã este de a interveni într-o lume deja
organizatã sau, poate, de a ne refugia în pustiu ?

INTERVENÞIE –	o acþiune / un gest / un semn

INTERVENÞIA –	care este potenþialul sãu creativ / participativ / reacþionar ?
–	cum modificã ea obiectul / subiectul / contextul / spaþiul intervenþiei ?
–	pe ce cale este ea realizatã ?
–	cu ce mijloace ?
–	cu ce scop / finalitate ?

INTERVENÞII –	proiect de artã contemporanã conceput sã exploreze forma,
dimensiunea ideaticã / conceptualã, contextele în care poate fi degajat,
vizibilitatea / invizibilitatea, temporalitatea actului de intervenþie


Organizator
Asociaþia Tinerilor Plasticieni din Moldova Oberliht

Parteneri
Ministerului Educaþiei, Tineretului ºi Sportului al Republicii Moldova
Uniunea Latinã (Biroul din Republica Moldova)
Alianþa Francezã din Moldova
Facultatea Arte Plastice ºi Design al Universitãþii Pedagogice de Stat ”I.
Creangã”
Centrul pentru Artã Contemporanã, Chiºinãu [ksak]

Perioada desfãºurãrii
2 octombrie – 15 noiembrie 2006

Scopul proiectului
Stimularea unei gândiri critice prin deconstruirea spaþiului situat între
estetic ºi social, ºi promovarea unei noi culturi ai tinerilor

Grupul þintã
15 tineri artiºti din Moldova interesaþi de limbajele foto ºi media digitale

Asociaþia Tinerilor Plasticieni din Moldova Oberliht cu suportul
Ministerului Educaþiei, Tineretului ºi Sportului al Republicii Moldova ºi
Uniunii Latine (Biroul din Republica Moldova) invitã tinerii artiºtii sã
participe la proiectul de instruire în domeniul imaginii digitale
Intervenþii, care se va desfasura la Chiºinãu în perioada  2 octombrie –
15 noiembrie 2006.

Prin intermediul proiectelor de fotografie Dialog ºi e(X)tindere realizate
în anii 2003-2004 Asociaþia Oberliht a urmãrit sã ofere tinerilor creatori
din Moldova posibilitatea de a-ºi materializa ideile cu ajutorul
limbajului foto, iar în cazul de faþã obiectivul proiectului Interventii
este aprofundarea cunoºtintelor în domeniul  imaginii digitale.
Intenþia proiectului
Definirea multiplelor intervenþii în realizarea unei imagini, având la
bazã fotografia ºi posibilitãþile mijloacelor tehnologiilor avansate, dar
ºi intervenþia ca fenomen psihologic, social, estetic. Ce este în sine o
-intervenþie- la ce obligã ea, cum se manifestã cel care intervine? Dupã
DEX intervenþia inseamnã – faptul de a interveni într-o acþiune (proces,
discuþie, remedeiere a unei defecþiuni etc.), dupã noi intervenþia e mult
mai complexã ºi ea relevã / aduce cu sine niºte problematici dintre cele
mai diverse (de la social-politice la cele artistice), care ar trebui sã
fie în vizorul oricãrui artist contemporan, ca material de lucru, ca mediu
de lucru, sau ca arta propriu zisã. Intervenþia este pânã la urmã o
acþiune asumatã, programativã, care tinde sã producã o schimbare.
Proiectele propuse de potenþialii participanþi trebuie sã abordeze sfera
socialului în care ne aflãm. Imaginea lumii din jur trebuie sã fie
transpusã în formã ºi pe cale vizualã comunicatã celorlalþi. Mai mult ca
atât, artistul se va simþi liber de a interveni nestingherit acolo unde va
crede cã este necesar.
La concret fiecare participant va trebui sã vinã cu o propunere de a
produce o intervenþie sau mai multe în baza unei(unor) imagini/fotografii
realizate tot de acesta. Programul de prelucrare a imaginii Photoshop va
servi drept unealtã de lucru pe tot parcursul proiectului. Se încurajeazã
experimentul ºi folosirea noilor tehnologii pe lângã cea Photoshop sau
altor programe electronice.

Desfãºurarea proiectului
Prezentul proiect se va desfãºura în 2 etape (teoreticã ºi practicã):
I. O serie de prezentari si discutii realizate cu concursul mai multor
formatori, experti si artisti fotografi recunoscuti din Moldova si din
alte tari, lecþii de Photoshop ºi de prelucrare a imaginii digitale;
II. Lucrul practic asupra proiectelor personale, utilizând noile
cunoºtinþe în domeniul imaginii digitale ºi posibilitãþile noilor media.

Ambele etape sunt programate pentru perioada de 2 – 27 octombrie 2006.
Drept rezultat al proiectului se asteapta realizarea unei serii de lucrãri
de cãtre participantii la proiect, care vor fi prezentate publicului larg
in incinta Galeriei Aliantei Franceze din Chiºinãu.
Artiºtii selectaþi vor beneficia de materialele necesare producerii
proiectului personal (peliculã foto, developare, tipar fotografii,
susþinere tehnicã ºi informaþionalã).

Cu ocazia proiectului Intervenþii va fi realizatã pagina web:
http://interventii.info.md

Procedura de selecþie ºi data limitã
Doritorii sã participe la proiectul Intervenþii sunt invitati sa-si
expedieze dosarele pe suport hirtie, CD sau in format electronic între 4 –
24 septembrie 2006 la urmatoarele adrese: Asociaþia Tinerilor Plasticieni
din Moldova Oberliht, str. Gheorghe Asachi 11/2, ap. 45, Chiºinãu 2028
(tel: + /373 22/ 73 53 69) sau pe adresa electronicã interventii la gmail.com

Dosarul de participare trebuie sa continã
- CV detaliat cu date de contact (adresa completã, telefon, e-mail)
- Scrisoare de motivaþie (150 – 300 cuvinte)
- 5-7 imagini de lucrãri personale (pe suport hirtie/foto – format A4
maximum; în format electronic – 500 Kb maxiumum fiecare imagine)
- Un proiect artistic personal (300 – 500 cuvinte) cu descrierea a ceea ce
doriþi sã realizaþi pe care eventual îl ve-þi realiza în cadrul
proiectului Intervenþii, ºi care va respecta Intentia proiectului)

E salutabilã
- cunoaºterea computerului (nivel elementar)
- prezentarea dosarului pe CD sau în format electronic pe adresele
sus-mentionate

Data limitã de prezentare a dosarelor este 24 septembrie 2006
Participantii selectaþi vor fi anunþaþi pe 28 septembrie 2006

Mai multe detalii la: http://interventii.info.md

Informaþii suplimentare:

Director de proiect
Vladimir US
interventii la gmail.com (pentru Vladimir US) Tel: 735369

Coordonatori
Alexandru ERMURACHE
interventii la gmail.com (pentru Alexandru ERMURACHE) Tel: 24 46 50 (s); 56
86 95 (d); mob. 069413399

Andrei GAMARÞ
interventii la gmail.com (pentru Andrei GAMARÞ) Tel: 43 90 80 (d); mob.
069154851

Alexandru RAEVSCHI
interventii la gmail.com (pentru Alexandru RAEVSCHI) Tel: 33 19 97 (d); mob.
079446446


-- 
Moldova Young Artists Association "Oberliht"
tel: + (373 22) 735369
contact person: Vladimir Us
http://interventii.info.md/oberliht

Mai multe informații despre lista de discuții oberlist