[Oberlist] GIVE & TAKE la centrul AoRTa >>>

Oberliht ober la emdash.org
Joi Oct 19 01:18:56 CEST 2006


RO

GIVE & TAKE


Prezentari Deschise in ultima zi de Vineri a fiecarei luni!

Vineri, 27 octobrie 18:00


Tema:  MUZIKA

O seara deschisa, unde audienta isi face propriul program. Ia cele mai
haioase si interesante materiale Audio/Video(DVD, VHS)/Foto sau
schite(pina la 10 minute) si alatura-te  noua.

In centrul AoRTa - Mateevici, 59 Chisinau.


PRIMESTE si OFERA
Intrarea: 3 lei

----------------------------
EN

TAKE & GIVE
Open presentations every last Friday of the Month!


Second show: Friday 27 October 18.00

Theme:
MUSIC


An open evening where the audience makes its own program: Take your
funniest Audio / Video / Photo or Story (up to 10 minutes) and join in!!!

in the Artcentre AoRTa – Mateevici 59, Chisinau.

GIVE & TAKE
Entrance: 3 lei

----------------------------
RU

TAKE & GIVE
Âñòðå÷è êàæäóþ ïîñëåäíþþ ïÿòíèöó ìåñÿöà!

ïÿòíèöà:  27 Oêòÿáðÿ 18.00

òåìà:      ÌÓÇÛÊÀÎòêðûòûé âå÷åð: çðèòåëè ñàìè ñîñòàâëÿþò ïðîãðàììó. Ïðèíîñèòå ñâîè ëþáèìûå
ñìåøíûå àóäèî\ âèäåî\ ôîòî èëè ïðîñòî èñòîðèè (äî 10 ìèí) è
ïðèñîåäèíÿéòåñü!!!

 àðòöåíòðå AoRTa – Mateevici 59, Chisinau.


GIVE & TAKE
Âõîä: 3 lei

-- 

Moldova Young Artists Association "Oberliht"
tel: + (373 22) 735369
contact person: Vladimir Us
http://interventii.info.md/oberliht

Mai multe informații despre lista de discuții oberlist