[Oberlist] [Fwd: [artbox] ESKIMO COZMETICS call for artists]

Oberliht ober la emdash.org
Vin Dec 22 21:44:20 CET 2006


-- 

Moldova Young Artists Association "Oberliht"
tel: + (373 22) 735369
contact person: Vladimir Us
http://interventii.info.md/oberliht


---------------------------- Original Message ----------------------------
Subject: [artbox] ESKIMO COZMETICS call for artists
From:  "eskimo eskimo" <e_s_k_i_m_o la abv.bg>
Date:  Fri, December 22, 2006 14:25
To:   elektrik_bg la yahoogroups.com
     artbox la groups.cult.bg
--------------------------------------------------------------------------

text in English below

Åñêèìî
Êîçìåòèêñ

Ïîêàíà êúì àðòèñòè, ðàáîòåùè â îáëàñòòà íà ñúâðåìåííèòå âèçóàëíè, çâóêîâè,
èçïúëíèòåëñêè, òåêñòîâè èëè ìóëòèìåäèéíè èçêóñòâà çà ó÷àñòèå â ñåëåêöèÿ íà
òâîðáè, êîèòî òðåòèðàò ñòðåìåæà êúì
ÊÐÀÑÎÒÀ, ÕÈÃÈÅÍÀ è ÌËÀÄÎÑÒ.
Ïðîåêòúò ùå ñå ñúñòîè ìåæäó 7 è 24 ôåâðóàðè 2007 â ãàëåðèÿ ÏÈÑÒÎËÅÒ.

Æåëàåùèòå äà ó÷àñòâàò íåêà èçïðàòÿò êðàòêà áèîãðàôèÿ è îïèñàíèå íà
òâîðáàòà, ïðèäðóæåíî ñ òåêñòîâè, âèçóàëíè, àóäèî èëè âèäåî ìàòåðèàëè íà
àäðåñ e_s_k_i_m_o la abv.bg.

Êðàåí ñðîê çà êàíäèäàòñòâàíå: 25 ÿíóàðè 2007.
Ðåçóëòàòèòå ùå áúäàò îáÿâåíè äî 31 ÿíóàðè 2007.

***

Eskimo
Kozmetiks

Pokana kym artisti, raboteshti v oblastta na syvremennite vizualni,
zvukovi, izpylnitelski, tekstovi ili multimedijni izkustva za uchastie v
selekciia na tvorbi, koito tretirat stremezha kym
KRASOTA, HIGIENA i MLADOST.
Proektyt shte se systoi mezhdu 7 i 24 fevruari 2007 v galeriia PISTOLET.

Zhelaeshtite da uchastvat neka izpratiat kratka biografiia i opisanie na
tvorbata, pridruzheno s tekstovi, vizualni, audio ili video materiali na
adres e_s_k_i_m_o la abv.bg.

Kraen srok za kandidatstvane: 25 ianuari 2007.
Rezultatite shte bydat obiaveni do 31 ianuari 2007.

***
Eskimo
Cozmetics

Invitation to artists working in the areas of visual, sound, performing,
text or multimedia arts to participate in a selection of artworks that
treat the striving for
BEAUTY, HYGIENE and YOUTH.
The project will take place between 7th and 24th of February 2007 in
PISTOLET Gallery

To participate you need to send to our email e_s_k_i_m_o la abv.bg a short
biograpfy and description of the artwork accompanied by additional
materrials (texts, images, audio/video files) that illustrate your work.

Deadline: 25th of January 2007.
The results will be announced till 31st of January 2007.

***
ESKIMO Association for Contemporary Art and Culture
tel: (+0359) 0898 471 467
www.eskimo.cult.bg

PISTOLET Gallery
29 Vassil Kirkov Str, Sofia
www.pistolet.cult.bg

-----------------------------------------------------------------
Âñè÷êè ãëåäàò! Ãëåäàé è òè! www.neterra.tv/bg

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: artbox-unsubscribe la groups.cult.bg
http://cult.bg Server for art and culture

Mai multe informații despre lista de discuții oberlist