[Oberlist] BG* Process - Space Art Festival 2007

oberlist mailing list ober la emdash.org
Dum Iun 17 10:53:29 CEST 2007


-- 
Moldova Young Artists Association "Oberliht"
skype: us.vladimir
http://www.oberliht.org.md
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
http://idash.org/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova


---------------------------- Original Message ----------------------------
Subject: [artbox] Process - Space Art Festival 2007
From:  pepitsa la mail.bg
Date:  Tue, June 12, 2007 10:20
To:   artbox la groups.cult.bg
--------------------------------------------------------------------------

EN
Bulgarian version below


„Process – Space” Art Festival – 2007Invitation:
The organizers of “Process – Space” Art Festival has
pleasure to invite you to attend the events of the 16th
edition of the festival with motto “Open Doors”!

Program:
15 – 29 June – “Process – Space” Art Festival 2007 –”Open
Doors” – Balchik, Bulgaria

Events:
21 June – Ecobulpack – open doors workshop – 08:00 – 14:00h
– Durankulak beach

Video screenings – Outdoors – City Art Gallery – Balchik:
25 June – Auto Awac – Record Memorandum (1981) by Ron Sluik
– NL/MD – 21:00h
26 June – Bucharest Biennial for Young Artists – by Denisa
Piscu – RO – 21:00h
27 June – Impakt Highlights 2005 by Arjon Dunnewind – NL –
21:00h
28 June – Sofia Underground 2007 by Rouen Rouenov – BG –
21:00h

Exhibitions:
15 June – Penka Mincheva and Dimitar Grozdanov – 18:00h –
Art Studios – Balchik
29 June – Process – Space 2007 – Open Doors – 18:00h – City
Art Gallery – Balchik

Participants:
Artists, Professors, Students and Guests from the
Netherlands, Moldova, Germany, Romania, Canada, USA, Spain,
France, Ireland and Bulgaria will participate at the
festival

Crew:
Penka Mincheva – Curator
Dimitar Grozdanov – Director
Boris Klimentiev – Managing Director
Milena Stamboliyska – Coordinator
Velina Hristova – Coordinator
Alexsander Kostov – CoordinatorContacts:
Web: www.process-space.com
E-mail: process.space la gmail.com
Mobile / Curator: + 359 888 789 422
Mobile / Director: + 359 887 441 527The “Process – Space” Art Festival is generally sponsored by
“Prista Oil” LTD, and with kind partnership of Bistro
“Dionidius” – Albena, Balchik Municipality, City Art
Gallery, Hotel – Restaurant “Lotos” and “Ecobulpack”

BG


Ôåñòèâàë çà ñúâðåìåííî èçêóñòâî „Ïðîöåñ – Ïðîñòðàíñòâî” –
2007Ïîêàíà:
Îðãàíèçàòîðèòå íà Ôåñòèâàë çà ñúâðåìåííî èçêóñòâî „Ïðîöåñ –
Ïðîñòðàíñòâî” èìàò óäîâîëñòâèåòî äà Âè ïîêàíÿò äà ñå
ïðèñúåäèíèòå êúì ñúáèòèÿòà íà øåñòíàäåñåòîòî èçäàíèå ñ ìîòî
– „Îòâîðåíè Âðàòè”!

Ïðîãðàìà:
15 – 29 þíè – Ôåñòèâàë çà ñúâðåìåííî èçêóñòâî „Ïðîöåñ –
Ïðîñòðàíñòâî” 2007 – „Îòâîðåíè Âðàòè” – Áàë÷èê

Ñúáèòèÿ:
21 þíè – Åêîáóëïàê – óúðêøîï îòâîðåíè âðàòè – 08:00 – 14:00÷
– ïëàæ Äóðàíêóëàê

Âèäåî ïðîæåêöèè íî îòêðèòî – Ãðàäñêà Õóäîæåñòâåíà Ãàëåðèÿ –
Áàë÷èê
25 þíè – Auto Awac – Record Memorandum 1981 îò Ðîí Ñëàóê –
Õîëàíäèÿ / Ìîëäîâà – 21:00h
26 þíè – Áóêóðåùêî áèåíàëå çà ìëàäè àâòîðè îò Äåíèñà Ïèñêó –
Ðóìúíèÿ – 21:00÷
27 þíè – Íàé – äîáðîòî îò Èìïàêò 2005 îò Àðèîí Äóíåâèíä –
Õîëàíäèÿ – 21:00÷
28 þíè – Ñîôèÿ Úíäúðãðàóíä 2007 îò Ðóåí Ðóåíîâ – Áúëãàðèÿ –
21:00÷

Èçëîæáè:
15 þíè – Ïåíêà Ìèí÷åâà è Äèìèòúð Ãðîçäàíîâ – 18:00÷ –
Àòåëèåòà íà ÑÁÕ – Áàë÷èê
29 þíè – Ïðîöåñ – Ïðîñòðàíñòâî 2007 – Îòâîðåíè Âðàòè –
18:00÷ – Ãðàäñêà Õóäîæåñòâåíà Ãàëåðèÿ – Áàë÷èê

Ó÷àñòíèöè:
Õóäîæíèöè, ïðîôåñîðè, ñòóäåíòè è ãîñòè îò Õîëàíäèÿ, Ìîëäîâà,
Ãåðìàíèÿ, Ðóìúíèÿ, Êàíàäà, ÑÀÙ, Èñïàíèÿ, Ôðàíöèÿ, Èðëàíäèÿ è
Áúëãàðèÿ ùå ó÷àñòâàò âúâ ôåñòèâàëà

Åêèï:
Ïåíêà Ìèí÷åâà – Êóðàòîð
Äèìèòúð Ãðîçäàíîâ – Äèðåêòîð
Áîðèñ Êëèìåíòèåâ – Àäìèíèñòðàòèâåí äèðåêòîð
Ìèëåíà Ñòàìáîëèéñêà – Êîîðäèíàòîð
Âåëèíà Õðèñòîâà – Êîîðäèíàòîð
Àëåêñàíäúð Êîñòîâ – Êîîðäèíàòîð


Êîíòàêòè:
Óåá àäðåñ:www.process-space.com
E-mail: process.space la gmail.com
Ìîáèëåí / Êóðàòîð: + 359 888 789 422
Ìîáèëåí / Äèðåêòîð: + 359 887 441 527


Ãåíåðàëåí ñïîíñîð „Ïðèñòà Îéë” ÀÄ. Ôåñòèâàëúò çà ñúâðåìåííî
èçêóñòâî „Ïðîöåñ – Ïðîñòðàíñòâî” ñå ïðîâåæäà ñ ëþáåçíîòî
ñúäåéñòâèå íà áèñòðî ”Äèîíèñèóñ” – Àëáåíà, Îáùèíà Áàë÷èê,
Ãðàäñêà Õóäîæåñòâåíà Ãàëåðèÿ – Áàë÷èê, Õîòåë – Ðåñòîðàíò
„Ëîòîñ” è „Åêîáóëïàê”</br>-----------------------------</br>
<a target='_blank'
href="http://mail.bg/ads/adclick.php?bannerid=6249&amp;zoneid=13&amp;source=&amp;dest=http%3A%2F%2Fbgformula1.com%2F&amp;ismap=">
Ôåí ëè ñè íà Ôîðìóëà 1? Âëåç â BGFormula1.com, êàêâî ÷àêàø?</br>
http://bgformula1.com/</a><div id="beacon_6249" style="position: absolute;
left: 0px; top: 0px; visibility: hidden;"><img
src='http://mail.bg/ads/adlog.php?bannerid=6249&amp;clientid=4611&amp;zoneid=13&amp;source=&amp;block=0&amp;capping=0&amp;cb=a5954081f7afd2c5f3c1fda896cdeac4'
width='0' height='0' alt='' style='width: 0px; height: 0px;'></div>
Mai multe informaţii despre lista de discuţii oberlist