[Oberlist] RU* 8-é ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ñâåðõêîðîòêîãî ôèëüìà ESF-20078-é ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ñâåðõêîðîòêîãî ôèëüìà ESF-2007

oberlist mailing list ober la emdash.org
Mie Oct 17 09:40:05 CEST 2007


8-é ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ñâåðõêîðîòêîãî ôèëüìà ESF-2007, ïðèãëàøàåò ê
ó÷àñòèþ.

Âïåðâûå â ýòîì ãîäó ïîêàç êîíêóðñíîé ïðîãðàììû ôåñòèâàëÿ ïðîéäåò ïîçäíåé
îñåíüþ (à íå â íà÷àëå ëåòà, êàê ðàíüøå). Äëÿ ïîêàçà â êîíêóðñíîé
ïðîãðàììå ïðèíèìàþòñÿ ôèëüìû ñîçäàííûå â ëþáîì æàíðå (èãðîâûå,
äîêóìåíòàëüíûå, àíèìàöèîííûå è ò.ä.) íî îòâå÷àþùèå îñíîâíûì óñëîâèÿì
ôåñòèâàëÿ. Èõ è êàê ïðåæäå 2:

äëèíà ôèëüìà íå äîëæíà ïðåâûøàòü 1 ìèíóòû
ðàáîòà äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü ôîðìàëüíûì ïðèçíàêàì ò.í. áîëüøîãî êèíî . Òî
åñòü èìåòü íàçâàíèå, ñþæåò è ôèíàë.
Ïî èòîãàì ñôîðìèðîâàííîé êîíêóðñíîé ïðîãðàììû, ìåæäóíàðîäíîå æþðè
îïðåäåëèò îáëàäàòåëÿ ãðàí-ïðè ôåñòèâàëÿ , à òàê æå îáëàäàòåëåé ñïåöèàëüíûõ
ïðèçîâ.

ÊÐÀÉÍÈÉ ÑÐÎÊ ÏÎÄÀ×È ÐÀÁÎÒ ÏÐÎÄËÅÍ ÄÎ 1 ÍÎßÁÐß 2007ã.

Âûñûëàéòå ñâîè ôèëüìû ïî àäðåñó:
Ðîññèÿ, Ìîñêâà, 127055, óë.Íîâîñëîáîäñêàÿ 54, êîð.2, êâ 21, Äìèòðèþ Áóëíûãèíó


http://www.esff.ru/rus/

-- 
Moldova Young Artists Association "Oberliht"
skype: us.vladimir
http://www.oberliht.org.md
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
http://idash.org/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova

Mai multe informații despre lista de discuții oberlist