[Oberlist] RU* Russia, Equality now! - A gender festival in Moscow 8th-10th of March 2008

oberlist mailing list ober la emdash.org
Lun Feb 18 16:52:50 CET 2008


Ðàâåíñòâî ñåé÷àñ! [Mar. 8th, 2008|12:00 am]
Ãåíäåðíûé ôåñòèâàëü â Ìîñêâå

8-9-10 ìàðòà 2008 ã.

Ïðèãëàøåíèå-ìàíèôåñò

Êàïèòàëèçì ïðåäëàãàåò íàì àëüòåðíàòèâíûå ñïîñîáû ïîòðåáèòåëüñòâà: îáðàç
óñïåøíîé «áèçíåñ-âóìåí», ìàæîðíûå ãåé-êëóáû, à òàêæå «êðàñíóþ ëåíòó íà
ãðóäè» â êà÷åñòâå çíàêà ñîëèäàðíîñòè. Âëàñòü ïðåäëàãàåò íàì âàðèàíòû
èíòåãðàöèè â ìèðîóñòðîéñòâî ïóòåì ëîááèðîâàíèÿ çàêîíîäàòåëüíûõ ðåôîðì.
Íî íàøà åæåäíåâíàÿ ðåàëüíîñòü - ýòî íàñèëèå, èçîëÿöèÿ, îñêîðáëåíèÿ è
ïðåäðàññóäêè.

Êëåðèêàëû "çàðóáèëè" ïðîãðàììû ñåêñóàëüíîãî ïðîñâåùåíèÿ,
Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ ðåçêî ñîêðàòèë ïåðå÷åíü ìåäèöèíñêèõ è ñîöèàëüíûõ
ïîêàçàíèé äëÿ èñêóññòâåííîãî ïðåðûâàíèÿ áåðåìåííîñòè íà ïîçäíèõ ñðîêàõ,
â ãîðîäå Âîëæñêèé êàæäóþ æåëàþùóþ ñäåëàòü àáîðò æåíùèíó ïðèíóæäàþò ê
îáÿçàòåëüíîé áåñåäå ñ ïðàâîñëàâíûì ñâÿùåííèêîì. Â áîëüøèíñòâå îáúÿâëåíèé
î âàêàíñèÿõ ñîäåðæàòñÿ òðåáîâàíèÿ ê ïîëó è âîçðàñòó ñîèñêàòåëÿ. È â
êà÷åñòâå êîìïåíñàöèè çà âñå ýòî æåíùèíàì ïðåäëàãàþò ìèìîçû è êîìïëèìåíòû
ðàç â ãîä.

«Ðåâîëþöèîíåðû» ïðåäëàãàþò íàì îñòàâèòü íàøè «÷àñòíûå èíòåðåñû» «íà
ïîòîì», à ïîêà çàíÿòüñÿ ðåøåíèåì «îáùèõ ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì». Íî ìû íå
ñîãëàñíû íà êîìïðîìèññû: äëÿ íàñ ðàâåíñòâî äîëæíî áûòü ãëîáàëüíûì, íå
ñóùåñòâóåò íèêàêèõ ïðîìåæóòî÷íûõ èëè ïåðâî- è âòîðîñòåïåííûõ öåëåé! Ìû
ïðîòèâ âñåõ ôîðì óãíåòåíèÿ è ýêñïëóàòàöèè – ïðîòèâ ðàñèçìà, ñåêñèçìà,
ãîìîôîáèè, äèñêðèìèíàöèè ïî ïðèçíàêó âîçðàñòà èëè ôèçè÷åñêèõ
ñïîñîáíîñòåé. Ìû ïðîòèâ íèùåòû åæåäíåâíîé æèçíè, ïðîòèâ ñåðûõ áóäíåé
êàïèòàëèçìà, ïðîòèâ òðóäà, öåëè êîòîðîãî ìû íå ìîæåì ñàìè îïðåäåëÿòü. Ìû
õîòèì âñå è ñåé÷àñ! Íèêàêîå ïðèçíàíèå, íèêàêîå ðàâíîïðàâèå íåâîçìîæíû â
ðàìêàõ óãíåòàþùåé êàïèòàëèñòè÷åñêîé ñèñòåìû!

Ìû íå ÿâëÿåìñÿ ïàðòèåé, ìû íèêîãî íå ïðåäñòàâëÿåì. Ìû ìîæåì áûòü
æåíùèíàìè èëè ìóæ÷èíàìè, ãîìî- èëè ãåòåðîñåêñóàëüíûìè, áîëüíûìè èëè
çäîðîâûìè, íî ïðåæäå âñåãî ìû ÿâëÿåìñÿ ñàìèìè ñîáîé. Ëþáîå äåëåíèå ïî
ïðèíöèïó «÷åðíîå-áåëîå» (ìóæ÷èíà/æåíùèíà, ãîìîñåêñóàë/ãåòåðîñåêñóàë,
çäîðîâûé/áîëüíûé) ÿâëÿþòñÿ óïðîùåíèÿìè â ïîëüçó òåõ, êòî óïîðíî íå õî÷åò
ïîíèìàòü ìíîãîîáðàçèÿ ðåàëüíîñòè. Ìåæäó ëþáûìè êðàéíîñòÿìè ñóùåñòâóåò
ñðåäíÿÿ òåððèòîðèÿ, òåððèòîðèÿ èíòåð- è òðàíññåêñóàëüíîñòè è ñìåøåíèÿ
ãåíäåðîâ, êîòîðàÿ æäåò òåõ ñìåëûõ, êòî ãîòîâ ïîñòàâèòü ëþáûå ñòåðåîòèïû
ïîä ñîìíåíèå. Íàø åäèíñòâåííûé âðàã – ýòî ñòðàõ ïåðåä íîâîé ôîðìîé
æèçíè. Òîò ôàêò, ÷òî íàøè îïïîíåíòû çàöèêëåíû íà äèñêóðñå «íîðìàëüíî ëè
òðàõàòüñÿ â æîïó», òîëüêî ïîêàçûâàåò èõ ñòðàõ ïåðåä ëþáûìè ôîðìàìè
ñåêñóàëüíîñòè, èìåþùèìè èíûå öåëè, êðîìå êàê ïðåñëîâóòîå «ðåøåíèå
äåìîãðàôè÷åñêîãî êðèçèñà».

Íå ñóùåñòâóåò íèêàêèõ ïðåäîïðåäåëåííûõ íîðì ïîâåäåíèÿ, êîòîðûå çàâèñÿò
îò ïîëà èëè äðóãèõ áèîëîãè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé. Íàâÿçûâàíèå ñòåðåîòèïîâ -
îãðàíè÷åíèå ñâîáîäû ëè÷íîñòè. Ñòåðåîòèïû íàíîñÿò âðåä íå òîëüêî æåíùèíàì
– ìóæ÷èíû ÷àñòî äîëæíû áðîñàòü èíòåðåñíûå, íî íåïðåñòèæíûå ðàáîòû ðàäè
òîãî, ÷òîáû «êîðìèòü ñåìüþ», à òàêæå óáèâàòü è óìèðàòü â áåñìûñëåííûõ
âîéíàõ ìåæäó ïðàâÿùèìè êëàññàìè. Ýòî íàçûâàåòñÿ «îòäàòü äîëã Ðîäèíå».
Ýïèäåìèÿ ÑÏÈÄà â Ðîññèè äîñòèãëà òàêèõ ìàñøòàáîâ, ÷òî ýòî ìîæåò
êîñíóòüñÿ êàæäîãî. Íî äî ñèõ ïîð âëàñòü óïîðíî íå õî÷åò ðåøàòü ïðîáëåìû
äîñòóïà ê ëå÷åíèþ äëÿ âñåõ èíôèöèðîâàííûõ ÂÈ× è ãåïàòèòîì.
Íàì íåèíòåðåñíî ïðèòâîðÿòüñÿ, ÷òî ìû «íîðìàëüíûå». Ìû íå õîòèì
îïðåäåëÿòü ñåáÿ â ðàìêàõ áèíàðíûõ îïïîçèöèé, è ìû áóäåì ÿðîñòíî
ñîïðîòèâëÿòüñÿ ïîïûòêàì çàãíàòü íàñ â ëþáûå ðàìêè. Ìû âñåãäà áóäåì âíå
ñèñòåìû, âíå ñòåðåîòèïîâ, âíå ñòðóêòóð, êîòîðûå ïðåäñòàâëÿþò "íàøè
èíòåðåñû", âíå àêàäåìè÷åñêèõ ãåòòî è ïîäïîëüíûõ êëóáîâ.  ïåðâóþ î÷åðåäü
ìû áóäåì íà óëèöå, êàê ãîä íàçàä íàøè òîâàðèùè â Êîïåíãàãåíå âûøëè íà
óëèöû, ÷òîáû îòîìñòèòü çà óíè÷òîæåíèå Äîìà ìîëîäåæè. Â ýòîì äîìå 98 ëåò
íàçàä áûëî ðåøåíî ïðàçäíîâàòü Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñîëèäàðíîñòè
òðóäÿùèõñÿ-æåíùèí - èìåííî â ýòîì çàêëþ÷àåòñÿ ñìûñë âñåíàðîäíîëþáèìîãî
ïðàçäíèêà 8 ìàðòà.

Ìû ïðåäëàãàåì âñåì, êòî ðàçäåëÿåò íàøè âçãëÿäû, ïðèíÿòü ó÷àñòèå â
ôåñòèâàëå, êîòîðûé ïðîéäåò â Ìîñêâå ñ 8 ïî 10 ìàðòà. Â ïðîãðàììå
ïëàíèðóåòñÿ øåñòâèå çà ðàâíîïðàâèå, êîíöåðò, êèíîïîêàç, ëåêöèè,
äèñêóññèè è ïðàêòè÷åñêèå âîðêøîïû. Î âðåìåíè è ìåñòå ìåðîïðèÿòèé ìû
ñîîáùèì ïîçæå – ñâÿçûâàéòåñü ñ íàìè, ÷òîáû áûòü â êóðñå. Òàêæå âû ìîæåòå
ïðåäëàãàòü ñâîè òåìû äëÿ äèñêóññèé è âîðêøîïîâ. Äëÿ ãîñòåé èç äðóãèõ
ãîðîäîâ ñ îãðàíè÷åííûìè ôèíàíñîâûìè âîçìîæíîñòÿìè ìû ïîñòàðàåìñÿ íàéòè
âàðèàíòû ïðîæèâàíèÿ. Ïðîñüáà ñîîáùèòü íàì çàáëàãîâðåìåííî, åñëè âû â íèõ
íóæäàåòåñü.
Êîíòàêò: ravenstvo.sejchas la gmail.com
http://equality-now.livejournal.com/


-- 
Moldova Young Artists Association "Oberliht"
http://www.oberliht.org.md
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
http://idash.org/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova


---------------------------- Original Message ----------------------------
Subject: [RK] Fwd: (en) Russia, Equality now! - A gender festival in
Moscow 8th-10th of March 2008
From:  "Alex Foti" <alex.foti la gmail.com>
Date:  Sun, February 17, 2008 17:39
To:   "radical-europe" <Radical-europe la listes.agora.eu.org>
     rekombinant la liste.rekombinant.org
--------------------------------------------------------------------------

---------- Forwarded message ----------
From: <a-infos-en la ainfos.ca>
Date: Feb 17, 2008 12:10 PM
Subject: (en) Russia, Equality now! - A gender festival in Moscow
8th-10th of March 2008
To: en <a-infos-en la ainfos.ca>Capitalism proposes us alternative consumerism -- image of a successful
business
woman, bourgeois gay clubs, red ribbon as a sign of solidarity. Authorities
propose us alternative of integration to the system by the way of lobbying
legal
reforms. But our everyday reality is violence, insults and prejudices.----
Clericalists cut programs of sexual education, Ministry of Health and Social
Development radically cut list of medical and social factors which allow
abortion during late pregnancy, in city of Volzhkiy everyone willing to do an
abortion is forced to have a talk with an Orthodox Christian priest. Most
of the
job announcements include demands in regards to sex and age of the
employee. And
as a compensation for all of this, women are proposed flowers once a year.

"Revolutionaries" propose us to give up our "private interests" to be
cared later on, and now work with "our common social problems". But we
do not agree with any compromises: for us equality should be global,
there exists no any minimal programs, no any primary or secondary goals!
We are against all forms of oppression and exploitation -- against
racism, sexism, homophobia, discrimination on basis of the sex or
physical abilities. We are against misery of the everyday life, against
grey everyday life of capitalism, against work purpose of which we may
not define ourselves. We want everything now! No recognition, no
equality is possible in the framework of the exploiting capitalist
system!

We are not a party, we are not representing anyone. We may be women or
men, homo- or heterosexual, sick or healthy, but first of all we are
ourselves. Any black and white distinction (man/woman,
homosexual/heterosexual, healthy/sick) is a simplification beneficial
for those, who do not want to recognize complexity of the reality.
Between every extreme there is a middle ground, territory of inter- and
transsexuals and genderblenders, who is waiting for those brave enough
to question any stereotypes. Our only fear is the fear in front of the
new way of life. The fact, that our opponents are stuck in the discourse
"if it is normal to fuck to arse" only show their fear between any forms
of sexuality which has other goals than solution of the "Demographic
crisis in Russia".

There are no any predefined norms of behavior, which depend on sex or
other biological factors. Enforcing stereotypes means limiting freedom
of the individual. Stereotypes harm not only women, but for example men
are often also changing interesting but little prestigious jobs in order
to "feed their families", and also to die and kill in mindless wars
between ruling classes. That is called "serving your duty for the
motherland". AIDS epidemic in Russia has also reached such scale, that
it may touch everyone of us. And still authorities are stubbornly not
willing to solve problem of access to drugs for everyone infected with
HIV and hepatitis.

We are not interested to pretend that we are "normal". We do not want to
define ourselves in framework of binary oppositions, and we will fight
against any attempts to push us to any frameworks. We will always be
outside the system, outside stereotypes, outside structures which are
representing "our interests", outside ghetto of academia and dark
underground clubs. First of all we will be in the streets, just as one
year ago our comrades in Copenhagen took the streets in order to revenge
demolition of house, in which it was decided to celebrate international
day of working women 98 years ago.

We propose to everyone who shares our views to participate to festival
which will take place in Moscow from 8th to 10th of March. In our
program there will be march for equality, concert, movie screening,
lectures, discussions and practical workshops. About place and time of
the event we will announce later on -- contact us in order to stay
updated. You may also propose your themes for discussions and workshops.
For guests from other cities with limited financial opportunities we try
to find alternatives for accomodation. Please contact us before if you
need a place to stay.

Contact: ravenstvo.sejchas la gmail.com
http://equality-now.livejournal.com/
==================================
* An anticapitalist antiauthoritarian initiative
_________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
By, For, and About Anarchists
A-infos-en mailing list
A-infos-en la ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-en
http://ainfos.ca/en-------------------------------------------[ RK ]
+ http://liste.rekombinant.org/wws/subrequest/rekombinant
+ http://www.rekombinant.org


Mai multe informații despre lista de discuții oberlist