[Oberlist] MD* evnt/meet/urb: NOI TOPOLOGII URBANE - intilnire la ARThotel / NEW URBAN TOPOLOGIES - meeting at ARThotel

Vladimir US vladimir at oberliht.org.md
Thu Jul 9 04:54:41 CEST 2009


--- scroll down for English ---RO

- - - - - - - - - - - - - - -

NOI TOPOLOGII URBANE

simbata, 11 iulie 2009, ora 18:00 - ARThotelDescriere
Noile tipologii urbane este un proiect ce vizează schimbul informal de 
cunoştinţe şi înţelegere între organizaţii independente şi 
indivizi, cum ar fi urbanişti, ecologisti, sociologi, artiști, 
arhitecți, activiști, etnologi – care se înscriu în domeniul 
nostru de interes, creînd o reţea de contacte la nivel informal 
între diferite grupuri pentru a împartăși idei, compara situația 
urbană şi a discuta despre posibilitățile din viitor.

Urbanismul – studierea oraşelor, contextului lor geografic, 
economic, politic, social şi cultural, precum şi a impactului pe care 
îl exercită acesta asupra mediului urban - întotdeauna a fost o 
sursă iportanta de inspiraţie pentru arta contemporană. Scopul 
proiectului este de a colecta cunoștințe şi experienţe acumulate 
în diferite ţări şi de a pune întrebări şi a găsi, probabil, 
soluţii pentru o societate ce se dezvoltă cu sprijinul artei 
contemporane.

Contextul proiectului:

Din anul 2001 Färgfabriken – spațiu de artă bine cunoscut pe plan 
internațional – dă dovadă de o experienţă reuşită în 
conducerea proiectului Stockholm pe Larg referitor la posibilul viitor 
pentru orașul Stockholm. Proiectul în format de atelier de lucru, în 
care au fost invitaţi politicieni, companii de construcție, 
arhitecți, studenţi, cercetători şi urbanişti, s-a axat pe 
probleme referitoare la dezvoltarea orasului Stockholm într-o 
perspectivă de 30 ani. Acest proiect a atras mai mult de 25 000 de 
vizitatori şi a condus la inițierea unui nou curs de studiu la 
Școala Regala de Arhitectură.

Ordinea de zi:

Astăzi Suedia demonstrează un interes sporit față de Republica 
Moldova, Ucraina şi Belarus pe care îi vede în calitate de 
potenţiali parteneri, iar Fargfabriken, împreună cu Institutul 
Suedez dorește să fie deschizător de uși și transmițător între 
Suedia şi aceste ţări pentru viitoarele probleme de urbanism, al 
viitorului oraşelor şi artei contemporane.

Orarul / structura:

Fargfabriken planifică sa lanseze proiectul NOI TOPOLOGII URBANE în 
anul 2010 în Republica Moldova, Ucraina, Belarus şi Suedia. Mai 
tîrziu, proiectul va implica țările Kazahstan, Kîrgizstan, 
Uzbekistan, Turkmenistan, Azerbaidjan, Armenia şi Georgia.

Proiectul va cuprinde trei mari etape. Prima - iulie 2009 – vizita de 
cercetare. A doua: cîte un atelier de lucru în fiecare oraş în 2010 
cu artiști, arhitecți, muzicieni, persoane din diferite domenii de pe 
loc, precum şi partenerii suedezi. A treia etapă și ultimul 
eveniment al proiectului se va desfășura la Stockholm la Fargfabriken 
- conferinţă / expoziţie cu participanţi din Moldova / Ucraina / 
Belarus la sfîrşitul anului 2010.

Grupul țintă/obiectivele:

În luna iulie 2009 curatorii Thomas Lundh și Xenia Nikolskaya 
reprezentînd Centrul de Artă Contemporană și de Arhitectură din 
Stockholm - Färgfabriken (Suedia) (http://www.fargfabriken.se) vor 
călători în Republica Moldova, Ucraina şi Belarus ca să prezinte 
proiectul NOI TOPOLOGII URBANE publicului local cu scopul 
identificării unor parteneri potențiali și participanți pentru o 
colaborare pe termen lung. Urbanisti, ecologiști, sociologi, artisti, 
arhitecti, activisti si promotori ai drepturilor omului, etnologi, 
reprezentanți ai diverselor organizații și inițiative, și alți 
doritori care se raportează la fenomenul urban drept la o sursă 
importantă de inspirație pentru crearea artei contemporane sînt 
Bineveniti să participe la întâlnirile noastre, sa formeze o rețea 
a proiectului, să stabilească parteneriate pentru a elabora 
obiectivele si proiecta rezultatele proiectului. Schimbul de 
experienţă va fi foarte benefic pentru Suedia, precum şi pentru 
ţările partenerilor. Site-ul web Fargfabriken va prezenta pe 
parcursul derulării proiectului realizările și etapele lui, și va 
pune la punct o bază de date despre artiști și organiațiile de 
artă care vor lua parte la NOILE TOPOLOGII URBANE.

Întîlnirea cu cei doi curatori va avea loc simbata, 11 iulie 2009, la 
ora 18:00 la ARThotel.

ARThotel
(str. Gh. Asachi 53/1, lit. “A”, Chişinău)
harta: http://arthotel.wordpress.com/arthotel-map

ARThotel este un spaţiu deschis creaţiei şi schimbului artistic în 
oraşul Chişinău al cărui forţă motrice o constituie artiştii şi 
practicile lor. El s-a lansat în august 2008 cu un proiect realizat de 
Dan PERJOVSCHI. Coordonat de Asociaţia Oberliht, ARThotel găzduieşte 
un program de reşedinţe de scurtă durată pentru artişti şi arte 
vizuale – un spaţiu de producţie, creaţie, difuzare, formare, 
dezbateri etc. cu posibilitatea extinderii domeniului acoperit către 
alte discipline în viitor. http://arthotel.wordpress.com
Participarea este gratuită (în limita locurilor disponibile).

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm, contactaţi liderii de 
proiect:
Xenia Nikolskaya - xenia at fargfabriken.se
Thomas Lundh - thomas at fargfabriken.se
şi organizațiile de artă locale de la care ați obținut 
informaţiile.EN

- - - - - - - - - - - - - - -

NEW URBAN TOPOLOGIES

Saturday, July 11, 2009, 6 pm - ARThotel


Descriptions:
NEW URBAN TOPOLOGIES is a project about informal exchange of 
understanding and knowledge between independent organisations and 
individuals, like urban planners, environmentalist, social scientist, 
artists, architects, human right activists and ethnologists - within 
our field of interest, create a network of informal contacts among 
different groups. Share the knowledge, compare urban situation and 
discuss the possible futures.

Urbanism - the study of cities, their geographic, economic, political, 
social and cultural environment, and the impact of all these forces on 
the built environment – always was a very important source for  
contemporary art inspiration. The aim of the project is to collect the 
knowledge and experience from different countries and put up the 
questions and probably find the solution for society developing with 
the help of contemporary art.

Project Background:

Since 2001 Färgfabriken – well-known international art space - has 
the successful experience of running the project about possible 
futures for Stockholm that called Stockholm at Large. Project in the 
format of workshop - where were invited politicians, construction 
companies, architects, students, researchers and urban planners – 
worked on issues dealing with Stockholm city future from a thirty-year 
perspective. This project attract more then 25 000 visitors and has 
led to a new course at the Royal School of Architecture.

Agenda:

Swedish State today has a huge interest in Moldova, Ukraine and 
Belarus as a potential partners and Fargfabriken together with Swedish 
Institute wants to be the door opener and transmitter between Sweden 
and those countries for upcoming questions of Urbanism, cities future 
and contemporary art activity.

Time table/structure:

Fargfabriken is planning to start the NEW URBAN TOPOLOGIES project in 
2010 in Moldova, Ukraine, Belarus and Sweden. Later project will 
involve Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Azerbaijan, 
Armenia and Georgia.

Project will contain three major steps. First – July 2009 – 
research trip. Second: workshop in each city during 2010 with local 
contemporary artist, architects, musicians, from different fields and 
the Swedish partners. Third and final event of the project will take 
place in Stockholm at Fargfabriken - conference / exhibition with 
participants from Moldova/Ukraine/Belarus in the end of 2010.

Target group/goals:

During July 2009 curators from - Färgfabriken Centre for Contemporary 
Art and Architecture, Stockholm (Sweden) (www.fargfabriken.se)- Thomas 
Lundh and Xenia Nikolskaya will travel in Moldova, Ukraine and Belarus 
to present NEW URBAN TOPOLOGIES project for local audience and look 
for potential partners and participants for the long term 
collaboration on the project. Everyone -urban planners, 
environmentalist, social scientist, artists, architects, human right 
activists and ethnologists, individuals and representatives of formal 
or informal organizations - who believes in Urbanism as a very 
important source for Contemporary art inspiration are Welcome to 
attend our meetings, that will create the project’s network, generate 
partnership and blueprint the goals and outcomes of the project. The 
exchange experience will be very beneficial for Sweden as well for 
partner’s countries. Fargfabriken web site will report about project 
achievements and stages during the project time and will create the 
reference bank of artists and art organization that will take part in 
New URBAN TOPOLOGIES.

The meeting with both curators will take place on July 11, 2009 at 6 
pm at ARThotel.

ARThotel (str. Gh. Asachi 53/1, lit. iAi, Chisinau)

map: http://arthotel.wordpress.com/arthotel-map

ARThotel is a space for artistic creation and exchange in the city of 
Chisinau whose driving force is generated by artists and their 
practices. It opened in August 2008 with a project by Dan PERJOVSCHI. 
Run by Oberliht Association it will primarily host visual art(ists) 
for short-term residencies, creation, production, diffusion, 
workshops, and debates with the possibility to open towards other 
disciplines in the future. http://arthotel.wordpress.com

Participation is free of charge (in the limit of available places).

For more information , please, contact project leaders:
Xenia Nikolskaya – xenia at fargfabriken.se
Thomas Lundh - thomas at fargfabriken.se
and the local art institution you got information from.
Vladimir US

CHIOSC  |  director de proiect

http://oberliht.org.md/chiosc.html

Proiectul CHIOSC este realizat cu suportul financiar al Fundatiei 
Culturale Europene http://www.eurocult.org

--
Asociatia Tinerilor Plasticieni din Moldova "Oberliht"
Moldova Young Artists Association "Oberliht"
tel/fax:	+ (373 22) 286317
mob:	+ (373) 69 171010
email: 	vladimir at oberliht.org.md
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
http://idash.org/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 172_m_19.jpg
Type: image/jpeg
Size: 97320 bytes
Desc: not available
Url : http://idash.org/pipermail/oberlist/attachments/20090709/19aa0dcd/attachment-0002.jpg 
-------------- next part --------------

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Stockholm at Large - Interactive Scenario.jpg
Type: image/jpeg
Size: 32611 bytes
Desc: not available
Url : http://idash.org/pipermail/oberlist/attachments/20090709/19aa0dcd/attachment-0003.jpg 
-------------- next part --------------


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Stockholm at Large, h?sten 2001.jpg 
Type: image/jpeg
Size: 84395 bytes
Desc: not available
Url : http://idash.org/pipermail/oberlist/attachments/20090709/19aa0dcd/attachment-0001.jpe 
-------------- next part --------------

More information about the oberlist mailing list