[oberlist] MD* SPACES: CINEMA IN AER LIBER – Schimbul de Film Central-european de Arhitectura, 31 august 2012, ora 21:00

Vladimir US vladimir at oberliht.org.md
Fri Aug 31 13:33:40 CEST 2012


http://chisineu.wordpress.com/2012/08/30/schimbul-de-film/

- – – scroll down for English version – – -

CINEMA ÎN AER LIBER – proiecție de filme documentare

31 august 2012, ora 21:00
APARTAMENT DESCHIS
str. București 68/1, Chișinău

Schimbul de Film Central-european de Arhitectură

Ediţia din Chișinău a Schimbului Central-European de Film de 
Arhitectură prezintă o selecţie de scurt-metraje despre oraşul 
central european. Filmul povesteşte despre viaţa de zi cu zi a 
proiectelor de blocuri prefabricate, valoarea arhitecturii 
funcţionale, amintirea cartierelor vechi pe cale de dispariţie şi 
felul în care arhitectura modernistă poate fi abordată prin 
fotografie şi animaţie.

PROGRAM

Mobilitate
De Balázs IRIMIAS, Tibor GULYAS [HU]
5′ / 2003

Prin imagini în mișcare ne apropiem de o sursă de lumină pe 
străzile întunecate: felinarul stă pe un teren de joc înconjurat de 
un perete. Camera face ocolul și dă de un alt perete, trece prin 
acesta, prin cluburile de noapte din Budapesta, pînă ajunge în 
subterană.

Lekerekítés/ Rounding Off
de L. POLYAK [HU]
24’30” / 2006-2007

Un film despre transformarea interioarelor din zonele cu blocuri 
prefabricate (realizat parțial în colaborare cu Zsolt KESERUE și 
Ágnes DENES). Prin intermediul interviurilor şi cercetărilor, filmul 
documentează încercări şi practici de domesticire şi transformare 
radicală a spaţiilor planificate.

Identitatea cartierului Petržalka
de Juraj CHLPIK [SK]
25′ / 2010

Documentarul scurt Petržalka Identity urmează unei expoziţii 
omonime, prezentată de către Juraj CHLPIK pe Podul Nou din 
Bratislava, în 2006. Avînd 130 000 de locatari, Petržalka este cel 
mai mare cartier din Bratislava. De la construcţia acestuia, aici au 
crescut trei generaţii. Oamenii se nasc şi se duc din viaţă, un nou 
capitol din istorie se scrie, unul care nu poate fi perceput din 
exterior, ci doar din interior, din punctul de vedere al amintirilor 
noastre şi al poveştilor noastre personale. Filmul ilustrează viaţa 
mai multor oameni care trăiesc în această lume austeră a betonului 
– concretului, încercînd să-şi găsească un loc al lor în 
această junglă a blocurilor de apartamente, unde şi-ar putea stabili 
rădăcinile. În cadrul expoziţiei de fotografie care a precedat 
filmul, portretele au fost aranjate pe partea stîngă a rîului, iar 
fotografiile din apartamentele acestor oameni au fost aliniate pe 
partea dreaptă. În Petržalka Identity, Juraj Chlpík a optat pentru 
o metodă similară: impresiile exprimate de localnici sunt însoţite 
de fotografii din apartamentele lor.

Rahova
de David MOZNY [CZ]
6 / 2008

Acest video este bazat pe nişte înregistrări făcute în cartierul 
Rahova, din Bucureşti (România). Acesta a fost ales ca ultimul loc 
utopic. Filmul reciclează şi reconstruieşte peisajul cunoscut, 
transformîndu-l în distracţie. Arhitectura anilor 70 – luptînd cu 
propriul declin – se confruntă cu o dezintegrare digitală. Camera 
alunecă încet printre blocurile locative, locul este gol, totul se 
reduce la suprafaţa mașinăriei de construire a blocurilor din beton. 
Prin digitalizare, locul, care este atît de înrădăcinat în propria 
sa realitate raţională, se transform într-o construcţie fragilă de 
vis.

Arheologie Metropolitană
de Gruppo Tökmag și Kárpáti György MOR [HU]
7′ / 2011

Arheologie metropolitană, de Gruppo Tökmag, pune accent pe spaţiile 
urbane şi obiectele cotidiene, care au fost deteriorate, erodate sau 
şi-au schimbat funcţiile de-a lungul anilor. Mai multe straturi de 
afişe pe un panou scos din uz, un model artistic al gumei de mestecat 
de pe trotuar, un gard improvizat de lemn în jurul unui copac care 
creşte. Explicaţia ştiinţifică, uscată, îi conferă filmului un 
aspect comic. Alături de Festivalul European de Filme despre 
Arhitectură de la Rotterdam, Antwerp, Brisbane şi Londra, şi BAFD 
şi-a făcut un nume între-timp.

Za Zelazna Brama / În Spatele Cortinei de Fier
de Heidrun Holzfeind [PL]
6′ / 2009

Filmul ilustrează viaţa de zi cu zi care se deruleză în blocul 
cartierul Za Zelazna Brama (În spatele Cortinei de Fier) în timpul 
perioadei comuniste. Complexul locativ fost construit de către o 
echipă de arhitecţi Jerzy Czyż, Jan Furman, Andrzej Skopiński, 
între anii 1965-1972, în centrul Varşoviei, pe ruinele aşa- 
numitului Ghetou Mic. Cele 19 blocuri a cîte 16 etaje fiecare, au la 
bază nişte principii moderne, raţionale. Ele au fost locuite de 
muncitori, funcţionari, academicieni şi de către intelectualitatea 
varşoviană. În anii 70, acest cartier locativ era considerat un 
simbol al progresului tehnologic şi al prosperităţii socialiste din 
Polonia.

Galeria Națională Slovacă
de Barbara ZAVARSKA și Aleš ŠEDIVEC [SK]
5’30” / 2010

Dintr-o serie despre patrimoniul architectural din Slovacia – Galeria 
Naţională Slovacă din Bratislava.

Televiziunea Slovakă
de Barbara ZAVARSKA și Aleš ŠEDIVEC [SK]
9′ / 2010

Dintr-o serie despre patrimoniul architectural din Slovacia.

Magic Blocks (În spatele cortinei de beton)
de Daniel CONSTANTINESCU / Asociația Zeppelin [RO]
10′ / 2010

Programul Magic Blocks se desfasoara din 2010 si este dedicat 
elaborarii de strategii, idei, scenarii alternative si actiuni cu 
privire la reabilitarea spatiilor “semi” publice din cadrul 
ansamblurilor de locuinte din perioada socialista din Romania.

Fără Intrare
de Márk Péter VARGHA [HU]
4′ / 2011

Fotografiile au fost făcute într-un spital militar sovietic 
abandonat. Acolo nu există curent electric, fapt pentru care am fost 
nevoit să folosesc propriul meu bliţ cu baterie. Eu am un singur 
bliţ, deci fiecare lumină este pe o fotografie distinctă. Am făcut 
trei expuneri pentru toate luminile, cu filtre de culoare R-G-B. Le-am 
pus împreună în timpul procesului de post. Această metodă mai 
oferă şi avantajul de a combina luminile şi a crea o animaţie din 
combinaţii.

‘intrare’ liberă

Acest eveniment este parte a proiectului SPACES: CENTRUL CIVIC al 
CHIȘINĂULUI – cinema în aer liber (http://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-c 
inema).OPEN AIR CINEMA – documentary film screening

August 31, 2012, 21:00
FLAT SPACE
Bucuresti str. 68/1, Chisinau

Central European Architecture Film Exchange
Chisinau edition of the Central European Architecture Film Exchange 
presents a selection of shorts on the Central European City. The films 
tell about the daily life of prefab housing projects, the value of 
functionalist architecture, the memory of old, desappearing 
neighborhoods and the way modernist architecture can be approached by 
photography and animation.

Mobility
by Balázs IRIMIAS, Tibor GULYAS [HU]
5′ / 2003

With shaky images we approach a source of light in a dark street: the 
lamp stands in a playground surrounded b y a wall. The camera swings 
round, hits another wall then slips through it. It runs around the 
night clubs of Budapest, peeps into the underground.

Lekerekítés / Rounding Off
by L. POLYAK [HU]
24’30” / 2006-2007

A video (made in different phases with Zsolt Keserue and Ágnes Dénes) 
about the transformation of the interiors of prefabricated housing 
estates. Through interviews and research, the video documents attempts 
and practices to domesticate and alter radically planned spaces.

Petržalka Identity
de Juraj CHLPIK [SK]
25′ / 2010

The short documentary Petržalka Identity is a follow-up to an 
exhibition of the same name, presented by Juraj Chlpík on 
Bratislava’s New Bridge in 2006. With its 130,000 inhabitants, 
Petržalka is the biggest neighborhood in Bratislava. Three generations 
have grown up here since it was built. People are dying and being 
born, a new chapter of history is being written, one that is not 
perceptible from the outside, but only from the inside, from the point 
of view of our memories and our intimate personal stories. The movie 
portrays several people living in this featureless world of concrete, 
trying to find a place for themselves in this jungle of blocks of 
flats where they could put down roots. The photography exhibition that 
preceded the movie was installed in such a way that portraits were 
lined up on the left side of the bridge, while the photos from the 
respective flats of these people were put on the right side. In 
Petržalka Identity Juraj Chlpík opted for a similar method: the 
impressions expressed by the locals are accompanied with pictures from 
their flats.

Rahova
by David MOZNY [CZ]
6 / 2008

This video is based on records taken in Rahova housing estate in 
Bucharest, Romania. It was chosen as the place at the end of utopia. 
The video recycles and deconstructs the familiar scenery turning it 
into the distraction. The pre-cast 70s architecture – fighting with 
its own decay – is facing the digital desintagration. Camera slowly 
flows through the the blocks of houses, the place is empty, just the 
surface of the concrete housing machine.Through the digitalasing the 
place, which so deeply roots in its own heavyweight rational reality, 
it turns into the fragile dreamy construction.

Metropolitan Archelogy
de Gruppo Tökmag & Kárpáti György MOR [HU]
7′ / 2011

Metropolitan Archeology’, by Gruppo Tökmag, zooms in on everyday 
urban places and objects that have been damaged, weathered or changed 
functions through the years. The many layers of posters on a disused 
billboard, an artistic pattern of chewing gum on the sidewalk, a 
makeshift wooden fence around a growing tree. The scientific, dry 
explanation gives the film a comical aspect. Besides the European 
architecture film festivals in Rotterdam, Antwerp, Brisbane and 
London, BAFD has meanwhile made a name as well.

Za Zelazna Brama / Behind the Iron Gate
de Heidrun Holzfeind [PL]
6′ / 2009

The film portrays everyday life in the communist era housing estate Za 
Zelazna Brama (‘Behind the Iron Gate’). The housing estate was 
built by a team of architects Jerzy Czyż, Jan Furman, Andrzej 
Skopiński between 1965-1972 in the center of Warsaw on the ruins of 
the so-called Small Ghetto. The 19 blocks, each 16 floors high, are 
based on modern rational principles. They were occupied by workers, 
functionaries, academics and the Warsaw intelligentsia. In the 1970ies 
the housing estate was considered a symbol of Polish socialist 
prosperity and technological progress.

The Slovakian National Gallery
de Barbara ZAVARSKA & Aleš ŠEDIVEC [SK]
5’30” / 2010

 From a series on young Slovak architecture heritage – The Slovak 
National Gallery in Bratislava.

The Slovakian broadcasting building
by Barbara ZAVARSKA & Aleš ŠEDIVEC [SK]
9′ / 2010

 From a series on young Slovak architecture heritage.

Magic Blocks (Behind the Concrete Wall)
by Daniel CONSTANTINESCU / Zeppelin Association [RO]
10′ / 2010

Magic Blocks program is running from 2010 and it is dedicated to the 
development of strategies, ideas, alternative scenarios and actions 
regarding the rehabilitation of the “partially” public spaces 
within the socialist Romanian house estates.

No Entry
by Márk Péter VARGHA [HU]
4′ / 2011

The photographs have been taken in an abandoned soviet military 
hospital. There is no electricity, so I had to use my own battery- 
operated flashgun. I have only one flash, so every light is on a 
different photo. I made three exposures of all the lights with R-G-B 
color filters. I put together them during the post process. This 
method also has the advantage to freely combine the lights, and to 
make an animation from the combinations

free ‘entry’

This screening is organized as part of SPACES: CHISINAU CIVIC Center 
– open air cinema project (http://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cine 
ma).


Vladimir US

CHIOSC  |  curator

http://chiosc.oberliht.com
http://plic.oberliht.com
http://chisineu.wordpress.com
http://bucuresti68.wordpress.com
http://www.facebook.com/Oberliht

Proiectul CHIOSC este realizat cu suportul financiar al Fundatiei 
Culturale Europene http://www.eurocult.org

--
Moldova Young Artists Association "Oberliht"
http://oberliht.com

tel/fax:	+ (373 22) 286317
email: 	vladimir at oberliht.org.md
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20120831/c8a73ff5/attachment-0001.html>


More information about the oberlist mailing list