[oberlist] SI* call/film: Festival migrantskega filma / Migrant film festival

ober ober at emdash.org
Fri Jan 18 06:37:33 CET 2013


Ljubljana, Slovenija

Slovenska filantropija in Zavod Voluntariat
Festival migrantskega filma / Migrant film festival

POZIV K PRIJAVI FILMSKIH IN VIDEO IZDELKOV / CALL FOR ENTRIES

Slovensko (English below)


O Festivalu Migrantskega filma (FMF)

Slovenska filantropija in Zavod Voluntariat od leta 2010 obeležujeta 
20. junij, svetovni dan beguncev, s Festivalom migrantskega filma. 
Festival, posvečen vsem migrantom sveta, domači javnosti ponuja izbor 
filmskih in video del različnih žanrov, ki osvetljujejo različne teme in 
plati migracij, azila, življenja beguncev ter integracije priseljencev v 
novo družbeno okolje.

Tematska usmeritev festivala odraža pomemben vidik globalne družbe 
današnjega časa, saj migracije (p)ostajajo eden izmed osrednjih 
globalnih demografskih trendov 21. stoletja. Medtem ko nekateri 
migrirajo na lastno željo in pobudo, so drugi prisiljeni zapustiti svoje 
domove zaradi okoliščin, na katere nimajo vpliva. FMF si prizadeva 
odstreti široko paleto razlogov, pogojev in preizkušenj, s katerimi se 
soočajo milijoni ljudi, ki so bili primorani zapustiti svoj dom in 
(po)iskati zaščito in priložnost za dostojno življenje izven meja svoje 
domovine.

Film (video) je močan in vpliven medij, sposoben ponuditi pronicljiv 
vpogled v izbrano tematiko in sprožiti temeljit premislek in reakcijo 
gledalca. V poštev za uvrstitev na program FMF pridejo dela, ki kritično 
analizirajo posamezne vidike migracij in/ali s posredovanjem pozitivnih 
sporočil spodbujajo posameznike, da po svojih močeh prispevajo k 
sprejetju in vključevanju migrantov v našo družbo. Prav tako so zaželeni 
izdelki, ki prikazujejo kulturno izročilo (posameznih skupin) migrantov 
in izpostavljajo pomen medkulturne izmenjave znanj in kreativnih 
impulzov, ki ustvarjajo plodna tla za socialni in kulturni razvoj 
multikulturnih družb.

Vizija FMF je svetla in polna upanja: prek informiranja, širjenja 
znanja ter razumevanja in sprejemanja migrantov festival spodbuja 
cenjenje raznolikosti kot enega izmed temeljev za razvoj vključujoče in 
pravične moderne družbe.

Dodatne informacije o FMF so dostopne na spletni strani 
www.fmf-slovenija.si. Sprotne informacije o festivalu lahko spremljate 
na Facebooku (Festival Migrantskega Filma) in na Twitterju (@FMFsi).

Poziv k prijavi domačih filmskih in video del za izbor programa FMF 
2013:

Če želite sodelovati v izboru s svojim avtorskim delom, nam pošljite 
kopijo izdelka na DVD nosilcu (organizator kopijo zadrži in hrani v 
arhivu festivala). Popolna prijava zahteva še: 1) izpolnjen prijavni 
obrazec, vključujoč kratek življenjepis in filmografijo 
avtorja/režiserja; 2) fotografijo avtorja/režiserja (v elektronski 
datoteki); 3) do tri (3) podobe iz filma/videa (»still shot(s)«; v 
elektronskih datotekah). Kopijo izdelka s pripadajočo dokumentacijo 
pošljite najkasneje do 31. marca 2013 na naslov Slovenske filantropije 
(Za: Festival migrantskega filma).

Dodatne informacije in navodila:

Čas trajanja festivala: 10.-21.  junij 2013.
Kraj festivala: Ljubljana, Slovenija (projekcije in spremljevalni 
dogodki se bodo zvrstili na različnih lokacijah).
Osrednji tematski sklopi: migracije, azil in begunci, integracija 
priseljencev in sobivanje v multikulturnih družbah. Osrednji tematski 
sklopi vključujejo raznolike (pod)teme, kot so na primer migracije v 
povezavi z nasilnimi konflikti, azilne in migracijske politike, delavci 
migranti, otroci-migranti, trgovina z ljudmi, podnebne spremembe in 
okoljske migracije in še mnoge druge.
Leto produkcije: v program festivala se lahko uvrstijo vsi filmski in 
video izdelki (ki niso bili prikazani na predhodnih edicijah FMF) ne 
glede na letnico njihovega nastanka, pri čemer bodo imeli prednost 
novejši izdelki.
Zvrst, žanr izdelkov: v program festivala se lahko uvrstijo izdelki 
kateregakoli filmskega ali video žanra (dokumentarec, igrani film, 
animacija, video reportaža itd.).
Jezik: v izboru lahko sodelujete s filmskimi izdelki v kateremkoli 
jeziku. V primeru, da govorjeni jezik filma ni slovenščina ali 
angleščina, so obvezni slovenski ali angleški podnapisi.
Trajanje filma/videa: omejitve glede trajanja predloženih del niso 
predvidene.
Morebitne dodatne projekcije: S prijavo avtorskega dela na razpis se 
prijavitelj strinja, z morebitnimi dodatnimi projekcijami prijavljenega 
dela izven predvidenih časovnih okvirov FMF 2013 (kot del festivalskih 
retrospektiv ali povezanih osveščevalno-izobraževalnih delavnic) pod 
pogojem, da bodo tovrstne projekcije izključno neprofitne narave in da 
ga organizacijska ekipa predhodno obvesti o kraju, terminu in namenu 
projekcije.
  Zaključeni program FMF 2013 bo objavljen na uradni spletni strani 
festivala.


EnglishAbout the Festival of Migrant Film in Ljubljana

Since 2010 Slovene Philanthropy and Zavod Voluntariat celebrate the 
World Refugee Day (June 20th) in Slovenia by organizing the Festival of 
Migrant Film which takes place in the capital city of Ljubljana. The 
festival is dedicated to all the migrants of the world and features a 
selection of films and videos of multiple genres which highlight diverse 
topics related to migrations, asylum/refugees and integration of 
migrants into local society.

Thematic focus of the festival reflects an important aspect of the 
global society of our time, as migrations are becoming one of the 
principal global demographic trends of the 21st century. While some 
people migrate on their own initiative and terms, others are forced to 
leave their homes because of causes out of their control. The Festival 
of Migrant Film strives to uncover a wide array of causes, conditions 
and struggles experienced by millions of people who have been forced to 
leave their home and seek protection and opportunity for a decent life 
outside of their home country.

Film is a powerful, thought-provoking medium, capable of providing 
profound insight into selected issues while evoking interest of diverse 
audiences. We are looking for: films that offer critical analysis of 
selected migration-related topics; films that, by relaying positive 
messages, inspire and mobilize individuals to contribute to acceptance 
of immigrants in our societies; and finally films that highlight the 
cultural heritage of migrants and display the importance of 
intercultural transfer of knowledge and the creative impulses it 
provides for social and cultural development of our societies.

The vision of the festival is a bright one: by providing relevant 
information and impactful experience, it promotes understanding and 
acceptance of diversity as foundation for development of an inclusive 
and equitable society!

Additional information is available on the festival web page: 
www.fmf-slovenija.si/en. You can also follow all the festival news on 
Facebook (Festival of migrant Film) and Twitter (@FMFsi).

Call for entries for the 2013 edition of the FMF:

If you wish to participate, please send us a copy of your film or video 
in DVD format, accompanied by: 1) a filled-in registration form (short 
biography and filmography included); 2) a photo of the director/author 
(electronic file); 3) up to three (3) still shots from the film/video 
(electronic files) by no later than 31 March 2013 to the following 
address: Slovenska filantropija (For: Festival of Migrant Film), 
Poljanska cesta 12, 1000 Ljubljana, Slovenia.

Note: the DVD copy will not be returned to the sender.

Additional information and instructions:

Timeframe of the festival: 10th – 21st June 2013.
Location of the festival: Ljubljana, Slovenia (screenings and events 
will take place in different locations).
Central thematic fields: migrations, asylum and refugees, integration 
of immigrants and coexistence in multicultural societies. Central 
thematic fields include diverse topics, such as for example migration 
connected to violent conflict/war, asylum and migration policies, 
migrant workers, unaccompanied children, climate change and 
environmental migration, human trafficking and others.
Year of production: while all film and video products are eligible for 
inclusion into the festival programme regardless of their year of 
production (under the condition that they haven’t been included into the 
programme of the previous editions of the FMF), more recent films and 
videos will be considered preferentially.
Film/video genre: all film/video genres are eligible.
Language: films and videos in any language are eligible under the 
condition of being equipped with Slovene or English subtitles, if the 
language of the film/video is other than Slovene or English.
Duration of films/videos: films and videos of any length are eligible 
for inclusion into the festival programme.
Potential additional screenings: By submitting the film or video for 
consideration to the programming team of the FMF the author/producer of 
the film/video agrees to any potential future screening of the said 
product (as part of a festival retrospective or a festival-related 
workshop) under the condition of all such screenings being free of 
charge/non-profitable. On their part, the organizing team commits to 
notify the author/producer of the video/film about any additional 
screenings in advance.
Once finalized, the programme will be published on the festival web 
page.
data limita: 31/03/13

Kontakt:
Slovenska filantropija
Uroš Krasnik
Poljanska cesta 12
1000 Ljubljana
Slovenia
tel: (+386) (0)1 430 1288; M: (+386) (0)51 389 929
fmf2013 at filantropija.org
http://www.fmf-slovenija.si/

sursa:artservis


-- 
Oberliht, Young Artists Association
http://oberliht.com
. . . . . . . . . . .
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova


More information about the oberlist mailing list