[Oberlist] BG* Krugla masa:"Finansirane na bulgarskata kultura - neizpolzvanite vuzmojnosti na pazara"_11.10.2007_18:00h

oberlist mailing list ober la emdash.org
Mar Oct 9 15:46:56 CEST 2007


-- 
Moldova Young Artists Association "Oberliht"
skype: us.vladimir
http://www.oberliht.org.md
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
http://idash.org/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova


---------------------------- Original Message ----------------------------
Subject: [artbox] Krugla masa:"Finansirane na bulgarskata kultura -
neizpolzvanite vuzmojnosti na pazara"_11.10.2007_18:00h.
From:  "Kremena Hristova" <khristova la dir.bg>
Date:  Mon, October 8, 2007 20:33
To:   artbox la groups.cult.bg
--------------------------------------------------------------------------

 - - - - - - - - - transliterated text below - - - - - - - -
Åêñïåðòíàòà ãðóïà çà ïðîçðà÷íà è åôåêòèâíà êóëòóðíà ïîëèòèêà


Öåíòúð çà êóëòóðà è äåáàò „×åðâåíàòà êúùà”
èìàò óäîâîëñòâèåòî äà Âè ïîêàíÿò íàÊ ð ú ã ë à  ì à ñ àÀëòåðíàòèâíè èíñòðóìåíòè çà ôèíàíñèðàíå íà áúëãàðñêàòà êóëòóðà/ãð.Ñîôèÿ, óë.”Ë.Êàðàâåëî┹15, çàëà «Ïåøà Íèêîëîâà»/

11 îêòîìâðè (÷åòâúðòúê) îò 18.00 ÷.

Çà ó÷àñòèå â äåáàòà êàíèì: Öâåòàí Èâàí÷îâñêè – „Äúðæàâíà êîìèñèÿ ïî õàçàðòà”, íà÷àëíèê îòäåë „ÀÏÈÎÑÈ”

Éîðäàíêà Ôàíäúêîâà – Ñòîëè÷íà îáùèíà, Çàìåñòíèê-êìåò “Êóëòóðà ,
îáðàçîâàíèå, ñïîðò è ïðåâåíöèÿ íà çàâèñèìîñòè”

Ëþäìèë Êàðàâàñèëåâ – Îáåäèíåíà áúëãàðñêà áàíêà, ìåíèäæúð „PR è ñïîíñîðñòâî”

Ãåîðãè ×îëàêîâ – Íàöèîíàëåí ñúâåò çà êèíî, Àñîöèàöèÿ íà áúëãàðñêèòå
ïðîäóöåíòè

Êðèñòèí Ðàçñîëêîâà – íåçàâèñèì åêñïåðò

Äèàíà Àíäðååâà – èçñëåäîâàòåë, ÑÓ "Ñâ.Êëèìåíò Îõðèäñêè", ÓÍÑÑ

êàêòî è ïðåäñòàâèòåëè íà ìèíèñòåðñòâîòî íà êóëòóðàòà è Áúëãàðñêèÿ ôîðóì íà
áèçíåñ ëèäåðèòåÌîäåðàòîð – äîö. Áèëÿíà Òîìîâà

Áúëãàðñêàòà êóëòóðà èìà íóæäà îò óñòîé÷èâî ðàçâèòèå, à çà òîâà ñà íóæíè è
äúëãè õîðèçîíòè íà ïëàíèðàíå è ñâîáîäåí îáîðîòåí êàïèòàë è äîñòúï äî
èíâåñòèöèè. Âñè÷êî òîâà å ïî-ëåñíî çà ïîñòèãàíå, àêî ñåêòîðúò èìà çàÿâåíè
ôèíàíñîâè ïðèîðèòåòè, íî ñú÷åòàíè ñ ðåøèòåëíîñò çà ëîáèðàíå äî
ïðåâðúùàíåòî èì â ïîëèòèêà.

Îáåêò íà äåáàòà ñà âúçìîæíîñòèòå çà ðàçâèòèå íà äîïúëíèòåëíè ôèíàíñîâè
èçòî÷íèöè êàòî: àðò ëîòî /ïðåäâèäåíî â Çàêîíà çà ìåöåíàòñòâîòî, ÷ë.31 /1/,
ôîíäîâå /íàöèîíàëíè, ðåãèîíàëíè èëè çà îòäåëíè ïîäñåêòîðè/, áàíêèðàíå
/çàåìíè è ãàðàíöèîííè ôîíäîâå/, êàêòî è ïîäõîäè çà ïî-îïòèìàëíî
ðàçïðåäåëåíèå íà ôèñêàëíèòå ðåñóðñè è ïðåñòðóêòóðèðàíå íà áþäæåòíèòå
ðàçõîäè.Öåëòà íà ïðåäñòîÿùàòà äèñêóñèÿòà å äà ñå ïðîâîêèðà äúëãîñðî÷íî ìèñëåíå ïî
âúïðîñà è òåìàòà „äðóãèòå ïàðè çà êóëòóðà” äà ñòàíå âèäèìà è ðàçïîçíàâàåìà
êàòî ïðîáëåìíà çà áúëãàðñêîòî îáùåñòâî. È íàé-âàæíîòî - äà ñå ïîòúðñÿò
îòãîâîðè íà âúïðîñèòå: Èìà ëè ãè è äîêîëêî è êàê ñå ñëó÷âàò òåçè
àëòåðíàòèâíè èíñòðóìåíòè â Áúëãàðèÿ? Êàêâè ñà ïðå÷êèòå - êà÷åñòâîòî íà
çàêîíîäàòåëñòâî è ëèïñàòà íà èçðàáîòåíè ìåõàíèçìè èëè îñêúäíîñò íà
ïîëèòè÷åñêàòà âîëÿ è ñòðàòåãè÷åñêè ïðèîðèòåòè, íåçðÿëîñò íà ïàçàðíèòå
èíñòèòóöèè èëè íåùî ñúâñåì ðàçëè÷íî, êîåòî ùå ïîòúðñèì â òîçè ðàçãîâîð? È
íàé-âàæíîòî - êàêâè ñà âúçìîæíîñòèòå è ïúòèùàòà òåçè àëòåðíàòèâíè ïîäõîäè
äà ñå îñúùåñòâÿò?Äåáàòúò å òðåòèÿò ïî ðåä îðãàíèçèðàí îò Åêñïåðòíàòà ãðóïà çà ïðîçðà÷íà è
åôåêòèâíà êóëòóðíà ïîëèòèêà /Àííà Øîéëåâà, Áèëÿíà Òîìîâà, Äåñèñëàâà
Ãàâðèëîâà, Èâà Êóþìäæèåâà, Íåëè Ñòîåâà è Þðèé Âúëêîâñêè/, êîÿòî îò
ñåïòåìâðè 2006 ðàáîòè ïî ïðîåêò "Â ñâåòëèíàòà íà ïðîæåêòîðèòå: Ãðàæäàíñêà
ïîäêðåïà çà ïðîçðà÷íà è åôåêòèâíà êóëòóðíà ïîëèòèêà". Ïðîåêòúò å
ôèíàíñèðàí îò Òðúñòà çà ãðàæäàíñêî îáùåñòâî â Öåíòðàëíà è Èçòî÷íà Åâðîïà.Òåìàòà ùå áúäå àêöåíò è â ïðåäàâàíåòî “Êóëòóðíà ðóëåòêà” ïî ïðîãðàìà
“Õðèñòî Áîòåâ” íà ÁÍÐ íà 4 íîåìâðè (íåäåëÿ) îò 10 äî 12 ÷àñà.  íåãî ùå
áúäàò ïðåäñòàâåíè, êàêòî ðàçëè÷íè ãëåäíè òî÷êè, òàêà è ðàçëè÷íè ìîäåëè çà
ôèíàíñèðàíå íà êóëòóðàòà è èçêóñòâàòà.Âõîä ñâîáîäåí.Çà ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ:
Êðåìåíà Õðèñòîâà
òåõíè÷åñêè ñåêðåòàð
îò èìåòî íà Åêñïåðòíàòà ãðóïà çà ïðîçðà÷íà è åôåêòèâíà êóëòóðíà ïîëèòèêà
òåë. +359 2 988 81 88
ìîá.+ 359 887 247 021
åë.ïîùà: khristova la dir.bg
Ðàáîòàòà íà Åêñïåðòíàòà ãðóïà ñå ïîäêðåïÿ îò Òðúñòà çà ãðàæäàíñêî îáùåñòâî
â Öåíòðàëíà è Èçòî÷íà Åâðîïà


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -EKSPERTNATA GRUPA ZA PROZRACHNA I EFEKTIVNA KULTURNA POLITIKA
CENTYR ZA KULTURA I DEBAT "CHERVENATA KYSHTA"

imat udovolstvieto da vi pokaniat na


K R U G L A  M A S A


ALTERNATIVNI INSTRUMENTI ZA FINANSIRANE NA BYLGARSKATA KULTURA


/gr.Sofiia, ul.”L.Karavelov”¹15, zala «Pesha Nikolova»/
11 oktomvri (chetvyrtyk) ot 18.00 ch.Za uchastie v debata kanim:

 Cvetan Ivanchovski – „Dyrzhavna komisiia po hazarta”, nachalnik otdel
„APIOSI”
Jordanka Fandykova – Stolichna obshtina, Zamestnik-kmet “Kultura ,
obrazovanie, sport i prevenciia na zavisimosti”
Liudmil Karavasilev – Obedinena bylgarska banka, menidzhyr „PR i sponsorstvo”
Georgi Cholakov – Nacionalen syvet za kino, Asociaciia na bylgarskite
producenti
Kristin Razsolkova – nezavisim ekspert
Diana Andreeva – izsledovatel, SU "Sv.Kliment Ohridski", UNSS
kakto i predstaviteli na Ministerstvoto na kulturata i Bylgarskiia forum
na biznes liderite


Moderator – doc. Biliana Tomova


Bylgarskata kultura ima nuzhda ot ustojchivo razvitie, a za tova sa nuzhni
i dylgi horizonti na planirane i svoboden oboroten kapital i dostyp do
investicii. Vsichko tova e po-lesno za postigane, ako sektoryt ima
zaiaveni finansovi prioriteti, no sychetani s reshitelnost za lobirane do
prevryshtaneto im v politika.Obekt na debata sa vyzmozhnostite za razvitie na dopylnitelni finansovi
iztochnici kato: art loto /predvideno v Zakona za mecenatstvoto, chl.31
/1/; fondove /nacionalni, regionalni ili za otdelni podsektori/, bankirane
/zaemni i garancionni fondove/, kakto i podhodi za po-optimalno
razpredelenie na fiskalnite resursi i prestrukturirane na biudzhetnite
razhodi.

Celta na predstoiashtata diskusiiata e da se provokira dylgosrochno
mislene po vyprosa i temata „drugite pari za kultura” da stane vidima i
razpoznavaema kato problemna za bylgarskoto obshtestvo. I naj-vazhnoto -
da se potyrsiat otgovori na vyprosite: Ima li gi i dokolko i kak se
sluchvat tezi alternativni instrumenti v Bylgariia? Kakvi sa prechkite -
kachestvoto na zakonodatelstvo i lipsata na izraboteni mehanizmi ili
oskydnost na politicheskata volia i strategicheski prioriteti, nezrialost
na pazarnite institucii ili neshto syvsem razlichno, koeto shte potyrsim v
tozi razgovor? I naj-vazhnoto - kakvi sa vyzmozhnostite i pytishtata tezi
alternativni podhodi da se osyshtestviat?

Debatyt e tretiiat po red organiziran ot Ekspertnata grupa za prozrachna i
efektivna kulturna politika /Anna Shojleva, Biliana Tomova, Desislava
Gavrilova, Iva Kuiumdzhieva, Neli Stoeva i Iurij Vylkovski/, koiato ot
septemvri 2006 raboti po proekt "V svetlinata na prozhektorite:
Grazhdanska podkrepa za prozrachna i efektivna kulturna politika".
Proektyt e finansiran ot Trysta za grazhdansko obshtestvo v Centralna i
Iztochna Evropa.

Temata shte byde akcent i v predavaneto “Kulturna ruletka” po programa
“Hristo Botev” na BNR na 4 noemvri (nedelia) ot 10 do 12 chasa. V nego
shte bydat predstaveni, kakto razlichni gledni tochki, taka i razlichni
modeli za finansirane na kulturata i izkustvata.

Vhod svoboden.

Za poveche informaciq:
Kremena Hristova
tehnicheski sekretar
ot imeto na Ekspertnata grupa za prozrachna i efektivna kulturna politika
tel. +359 2 988 81 88
mob.+ 359 887 247 021
el.poshta: khristova la dir.bg
Rabotata na Ekspertnata grupa se podkrepia ot Trysta za grazhdansko
obshtestvo v Centralna i Iztochna Evropa

Mai multe informaţii despre lista de discuţii oberlist