[Oberlist] RU* cenzura in arta

oberlist mailing list ober at emdash.org
Mon Apr 13 04:17:01 CEST 2009


un alt caz de cenzurare a unui proiect artistic in Rusia.

http://www.gif.ru/themes/society/narko/


-- 
Moldova Young Artists Association "Oberliht"
http://www.oberliht.org.md
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
http://idash.org/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova


---------------------------- Original Message ----------------------------
Subject: Íîâîñòè GiF.Ru - 12.04.2009 00:02:47
From:  "GIF.RU" <support la gif.ru>
Date:  Sat, April 11, 2009 23:02
To:   ober la emdash.org
--------------------------------------------------------------------------

Äîáðûé äåíü
Âàñ ïðèâåòñòâóåò ïðåññ-ñëóæáà èíôîðìàöèîííîãî ñåðâåðà GIF.RU.
http://www.gif.ru
Ìû ïðåäëàãàåì Âàì àíîíñû ñàìûõ ñâåæèõ ìàòåðèàëîâ íà ñåðâåðå.
-----------------------


  Îáùåñòâî è êóëüòóðà

Ïåðìñêèå íàðêîïîëèöåéñêèå îòðåàãèðîâàëè íà ïðîèçâåäåíèå èñêóññòâà
http://www.gif.ru/themes/society/narko/
Íåîæèäàííóþ ðåàêöèþ âûçâàëà ïóáëèêàöèÿ åæåíåäåëüíèêîì "Íîâûé Êîìïàíüîí"
ðàáîòû õóäîæíèêîâ Äìèòðèÿ Âðóáåëÿ è Âèêòîðèè Òèìîôååâîé "Íî Èèñóñ ñêàçàë:
ïóñòèòå äåòåé è íå ïðåïÿòñòâóéòå èì ïðèõîäèòü êî Ìíå, èáî òàêîâûõ åñòü
Öàðñòâèå Íåáåñíîå", ïðåäñòàâëåííîé íà âûñòàâêå, ïðîõîäÿùåé â íåäàâíî
ñîçäàííîì Ïåðìñêîì ìóçåå ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà...


-----------------------
Èçìåíåíèå ïàðàìåòðîâ ðàññûëêè ïî ññûëêå:
http://www.gif.ru/sub-users/
Îòïèñàòüñÿ îò ðàññûëêè ïî ññûëêå:
http://www.gif.ru/sub-users/unsub/


More information about the oberlist mailing list