[oberlist] CHIOȘC AIR / Edu-Art 2022 / Re-publica lucrătorilor culturii – „Auto-organizare pe timp de criză” cu Nastia Khlestova [UA], Iuliia Kosterieva [UA] și Yuriy Kruchak [UA] (29.09.2022, 19:00)

Asociația Oberliht info at oberliht.org
Wed Sep 28 01:35:07 CEST 2022


 <https://zpatiu.files.wordpress.com/2022/09/img_2109.jpg>“127 garage” de
Nastia Khlestova [UA]https://zpatiu.wordpress.com/2022/09/27/re-publica-5/
– scroll down for English –

*RO*

*CHIOȘC AIR / Edu-Art 2022 / Re-publica lucrătorilor culturii*
*Auto-organizare pe timp de criză – *o serie de discuții și prezentări

*“Garajul 127”* – o prezentare de *Nastia Khlestova [UA]*
*”Forme nomade de rezidență”* – o prezentare de *Iuliia Kosterieva
[UA] *și *Yuriy
Kruchak [UA]*
urmate de o discuție cu curatorii

*Joi, 29 septembrie 2022, ora 19:00*
*Zpațiu *(Casa Zemstvei, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)

În prezentarea *“Garajul* *127″ *de *Nastia Khlestova [UA] *va vorbi despre
Garaj 127 – un spațiu pentru inițiative culturale și pentru artiști cu
sediul în Kharkiv, Ucraina. Scopul și misiunea noastră principală este să
creăm un spațiu confortabil pentru muncă și interacțiune, sprijinind
tinerii artiști. Garajul 127 se străduiește pentru o lume a hegemoniilor
orizontale, fără granițe și tărâmuri de graniță, ghidată de curiozitatea și
urgență.

Prezentarea *„Forma nomadă de rezidență”* va relata despre munca *Open
Place <https://openplace.com.ua/>* privind cercetarea practicilor de
coexistență colectivă, construirea de structuri orizontale și învățarea de
la egal la egal. Open Place este o organizație care a luat naștere din
inițiativa artiștilor și a trecut prin multe căutări, experimente și
transformări. O parte semnificativă a activităților Open Place vizează
construirea de conexiuni între diferite grupuri sociale și profesionale,
diferite contexte și diferite tipuri de cunoștințe. Din 2015, Open Place
dezvoltă formatul de rezidențe nomade, care apar atunci când o rezidență nu
are o locație sau un loc permanent și se desfășoară în diferite locații din
diferite orașe. Această formă este specială, deoarece aduce o schimbare în
înțelegerea relației oaspeți-gazdă și o regândire a structurii ierarhice a
organizării rezidenței. Sarcina principală este de a dezvolta practici de
comunicare și interacțiune care au loc la diferite niveluri, atât în cadrul
grupului în sine, cât și cu lumea exterioară.

*Platforma Open Place* este o inițiativă artistică. Obiectivul său
principal este de a facilita discuțiile și de a face schimb de opinii, idei
și experiențe între artiști, curatori și diverse grupuri sociale din
Ucraina și din alte țări. Platforma își propune să organizeze întâlniri, să
desfășoare acțiuni comune și să propună posibile perspective de dezvoltare
a artei, politicii și tranziției socio-culturale. Open Place sprijină
proiecte interdisciplinare care vizează extinderea înțelegerii artei și
atragerea de noi grupuri de oameni în procesul creativ. Open Place reunește
experiențele colegilor ucraineni și străini în lucrul cu spațiile publice
și în practicile și strategiile participative pentru atragerea diferitelor
grupuri sociale.

Întâlnirea se va desfășura în limba engleză.

–

*Nastia Khlestova [UA] *este curatoarea de artă contemporană. Master în
istoria artei (Academia de Stat de Design și Artă din Harkov). Curatoare și
fondatoarea garajul 127, condus de artiști, din Harkov. Garajul 127 este un
spațiu pentru expoziții, prelegeri, spectacole, întâlniri, discuții și, cel
mai important, experimente în garaj.

*Iuliia Kosterieva [UA]* – născută în 1973 la Harkov. Artistă și curatoare
ucraineană. Din 1989 până în 1992 a studiat la departamentul de scenă de
teatru al Școlii de Artă de Stat din Harkov, din 1992 până în 1998 – la
departamentul de grafică al Institutului de Artă și Industrială din Harkov,
din 1998 până în 2001 – la departamentul de grafică al Academiei Naționale
a Arte Plastice și Arhitectură. Din 1999, împreună cu artistul Yuriy
Kruchak, a creat platforma de artă numită Open Place
<https://openplace.com.ua/> unde a lucrat până astăzi. Locuiește și
lucrează în Kiev.

*Yuriy Kruchak [UA]* este artist, curator și co-fondator al Platformei
pentru Practică Interdisciplinară Open Place <https://openplace.com.ua/>.
În 2011, a intrat în finala competiției internaționale HenkelArtAward cu
proiectul ArtIntervention. Interesele profesionale ale lui Kruchak includ:
practici interdisciplinare și post-artistice, intensificarea conexiunilor
dintre procesul artistic și diferitele pături ale societății moderne.
Expoziții personale: Migration in Transition, the Flux Factory Gallery, New
York, SUA (2018); Underground of Heaven, Galeria Municipală Harkiv, Harkiv
(2008); Coca-Cola și războiul sacru, Galeria Maisternia, Kiev (2004);
O.T.S.E, Galeria Naprotiv, Harkiv (1999). Expoziții internaționale de grup:
Taiwan Annual, Taipei, Taiwan (2019); Somewhere Now, Galeria Labirynt,
Lublin, Polonia (2018).

–

Acest eveniment este organizat de Asociația Oberliht
<https://ro-ro.facebook.com/asociatia.oberliht/> în parteneriat cu Open
Place <https://openplace.com.ua/en/>, în cadrul programului CHIOȘC AIR
<http://chiosc.oberliht.org/air/> / Edu-Art 2022 / Re-publica lucrătorilor
culturii <https://arteduct.wordpress.com/2022/07/15/re-publica/> și este
susținut de CEC Arts Link <https://www.cecartslink.org/> în cadrul
programului Rețeaua Art Prospect <https://www.artprospect.org/main>.
<https://zpatiu.files.wordpress.com/2022/09/form-of-residency_kharkiv.jpg>
”Nomadic
form of residency” by Iuliia Kosterieva [UA] and Yuriy Kruchak [UA]

*EN*

*KIOSK AIR / Edu-Art 2022 / Re-public of culture workers*
*Self-organizing in times of crises* – a series of artist talks and
presentations

*“127 garage” *– a  presentation by *Nastia Khlestova [UA]*
*”Nomadic form of residency” *– a  presentation by* Iuliia Kosterieva [UA] *
and *Yuriy Kruchak [UA]*
followed by a discussion with the curators

*Thursday, September 29, 2022, 19:00*
*Zpace* (Zemstvei Gubernial House, 103 Al. Sciusev Street, Chisinau)

In her presentation *“**127 garage**“*, *Nastia Khlestova [UA] *will talk
about 127 garage is a space for cultural initiatives from artists and for
artists based in Kharkiv, Ukraine. Our main goal and mission are to create
a space comfortable for work and interaction, supporting young artists. 127
garage strives for a world of horizontal hegemonies, borderlessness, and
borderlands, guided by our curiosity and urgency.

*“Nomadic form of residency”*presentation will speak about *Open Place
<https://openplace.com.ua/>’s* work on researching practices of collective
coexistence, building horizontal structures, and peer-to-peer learning.
Open Place is an organization that grew out of the initiative of artists
and has gone through many searches, experiments and transformations. A
significant part of Open Place’s activities is aimed at building
connections between different social and professional groups, different
contexts and different types of knowledge. Since 2015, Open Place has been
developing the format of nomadic residencies, which occur when a residency
does not have a permanent venue or place and takes place in different
locations in different cities. This form is special since it brings about a
change in the understanding of the guest-host relationship, and a
rethinking of the hierarchical structure of residency organization. The
main task is to develop communication and interaction practices that take
place at different levels, both within the group itself and with the
outside world.

*The Platform **Open Place* is an artistic initiative. Its primary
objective is to facilitate discussions and exchange opinions, ideas and
experiences between artists, curators and various social groups from across
Ukraine and other countries. The platform aims to hold meetings, conduct
joint actions and propose possible prospects for the development of art,
politics and socio‑cultural transition. Open Place supports
interdisciplinary projects aimed at expanding the understanding of art and
attracting new groups of people to the creative process. Open Place brings
together the experiences of Ukrainian and foreign colleagues in working
with public spaces, and in participatory practices and strategies for
attracting various social groups.

The meeting will be held in English

–

*Nastia Khlestova [UA]* is the contemporary art curator. Master of Art
History (Kharkiv State Academy of Design and Art). Curator and founder in
artist-run space 127 garage in Kharkiv. It is a space for exhibitions,
lectures, shows, meetings, discussions, and, most importantly, experiments
in the garage.

*Iuliia Kosterieva [UA]* – born in 1973 in Kharkiv. Ukrainian artist and
curator. From 1989 to 1992 she studied at the theater stage design
department of the Kharkiv State Art School, from 1992 to 1998 – at the
graphics department of the Kharkiv Art and Industrial Institute, from 1998
to 2001 – at the graphics department of the National Academy of Fine Arts
and Architecture. Since 1999, together with the artist Yuriy Kruchak, she
created the art platform called Open Place <https://openplace.com.ua/> where
she has been working until today. Resides and works in Kyiv.

*Yuriy Kruchak [UA]* is an artist, curator and co‑founder of the Platform
for Interdisciplinary Practice Open Place <https://openplace.com.ua/>. In
2011, he entered the final of the HenkelArtAward international competition
with the ArtIntervention project. Kruchak’s professional interests include:
interdisciplinary and post‑artistic practices, intensification of
connections between the artistic process and various strata of modern
society. Personal exhibitions: Migration in Transition, the Flux Factory
Gallery, New York, USA (2018); Underground of Heaven, the Kharkiv Municipal
Gallery, Kharkiv (2008); Coca‑Cola and the Sacred War, the Maisternia
Gallery, Kyiv (2004); O.T.S.E, the Naprotiv Gallery, Kharkiv (1999).
International group exhibitions: Taiwaan Annual, Taipei, Taiwan (2019);
Somewhere Now, the Labirynt Gallery, Lublin, Poland (2018).

–

This event is organized by Oberliht Association <http://oberliht.org/> in
partnership with Open Place <https://openplace.com.ua/>, in the frame of KIOSK
AIR <http://chiosc.oberliht.org/air/> / Edu-Art 2022 / Re-public of culture
workers <https://arteduct.wordpress.com/2022/07/15/re-publica/> laboratory
and is supported by CEC Arts Link <https://www.cecartslink.org/> in the
frame of Art Prospect <https://www.artprospect.org/> network.

-- 
Asociația Oberliht
022 286317 / 079910102
info at oberliht.org
http://oberliht.org/suport/

asociază-te / follow us
https://www.telegram.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht (RO)
https://www.facebook.com/Oberliht (EN)
https://www.youtube.com/channel/UCvsyoCq3aczyvtsfTvKyqyw/videos

aboneaza-te la [oberlist] / subscribe
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist
portal informational pentru arta si cultura din Moldova
information gateway for arts and culture from Moldova
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/oberlist/attachments/20220928/94c729d4/attachment-0001.htm>


More information about the oberlist mailing list